фото 

Автор курсу: Нахапетова Ольга Віталіївна, старший викладач кафедри УЗІП та МД

   Зворотний зв'язок: новостной форум

   Дистанційний курс "Російська мова як іноземна" ("Русский язык как иностранный") розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни "Російська мова як іноземна" (РМЯІ), складеної викладачами кафедри УЗІП та МД.

   Рецензент- професор, зав. кафедри УЗІП та МД, д.і.н. Михайлуца М. І.

   Мета курсу – підготувати іноземних слухачів до навчання на першому курсі ОНМУ - є комплексною, що включає комунікативні, загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі.

   Принцип комунікативності є провідним у процесі навчання російської мови як іноземної.

   Завдання навчальної дисципліни полягає у навчанні російській мові як засобу спілкування в сучасному мовному середовищі; в підготовці до сприйняття та активному використанню у всіх сферах мовної діяльності іноземців наукового стилю мовлення; а також у навчанні російській мові як джерелу лінгвокраїнознавчих знань про історію і-культуру російського і українського народів, які проживають в Україні.

  Пізнавальні цілі спрямовані на розвиток і вдосконалення логічного мислення іноземних слухачів, тобто вміння аналізувати, узагальнювати, класифікувати і систематизувати інформацію на заняттях з російської мови як іноземної.

   Виховні цілі спрямовані на активізацію творчого потенціалу особистості іноземного слухача, розвиток інтересу та поваги до України, до її історії та культурних традицій.

   У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати і оволодіти:

фонетичним, лексико-граматичним та синтаксичним мінімумами російської мови як в загальновживаному , так і в науковому стилі;

комплексом типових лексико-граматичних моделей, тематично-орієнтованих в комунікативно-функціональний простір носіїв російської мови в сучасній Україні, а також комплексом типових лексико-граматичних моделей, тематично-орієнтованих в науковий стиль мовлення;

оволодіти навичками читання, аудіювання, мовлення (в усній та письмовій формі) учбово-професійних, публіцистичних, художніх та наукових текстів російською мовою;

вміти:

фонетично, логічно і синтаксично правильно оформляти свої висловлювання (в усній і письмовій формі);

структурувати, конспектувати і обговорювати прочитане або прослухане повідомлення;

активно спілкуватися на навчально-професійні та побутові теми в усній і письмовій формі.

   Робоча програма

   Карта курсу