Курс розробив к.е.н., доцент кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Мартинов Лев Валеріанович

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Никифоров Юрій Олександрович

Предметом курсу є комплекс технічних, організаційних, економічних методів проектування судноремонтного виробництва.

Мета дисципліни – розвиток мислення та навичок студентів в питаннях проектування виробничих підприємств.

Проектування є першою стадією інвестиційного процесу під час будь-якої виробничої діяльності. Для обґрунтування необхідності вкладання інвестицій з метою технічного переозброєння, реконструкції, розширення існуючих виробництв або нового будівництва перш за все потрібні вміння аналізувати положення справ у виробництві, що розглядається, стан основних виробничих фондів та використання виробничої потужності                  на існуючому підприємстві. Для цього необхідно вивчити основні визначення виробничої потужності судноремонтного підприємства, особливості його основних виробничих фондів у порівнянні з іншими сучасними підприємствами галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         загальні принципи проектування виробництв;

-         методи побудови виробничої структури;

-         вимоги з охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки при проектуванні виробництв;

-         методи оцінки ефективності виробничого підприємства;

вміти:

-         розраховувати виробничу програму судноремонтного підприємства;

-         розраховувати чисельність працюючих на СРЗ та у виробничому цеху;

-         на основі виробничої програми заводу відзначати суднопідйомні споруди (СПС) та їх кількість, а також потрібні судноремонтні причали;

-         відзначати параметри виробничих цехів і розміщення у них технологічного обладнання.

Робоча програма

Методичне забезпечення

Курс розробила асистент кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Россомаха Олена Ігорівна 

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: bubusija@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Никифоров Юрій Олександрович

Предметом курсу «Економіка ремонту судна» є економічні відношення, що виникають між судновласником та судноремонтним підприємством  у сфері функціонування ринкових структур.

Мета дисципліни – розвиток економічно направленого мислення в питаннях визначення термінів, обсягів та місць проведення робіт з ремонту суднових корпусних конструкцій та технічних засобів при забезпеченні необхідного рівня безпеки судноплавства.

Головними завданнями дисципліни є:

- аналіз існуючих типів стратегій технічного обслуговування і ремонту системи «судно» та її елементів;

- вивчення основ теорій старіння й ризиків, як методології визначення необхідних обсягів ремонтних робіт;

- ознайомлення студентів з найбільш поширеними методами оцінки і прогнозування зміни технічного стану суднових конструкцій та технічних засобів;

- методи визначення собівартості технологічних процесів ремонту судна;

- оцінка тривалості і вартості ремонту судна;

- вивчення договору на виконання робіт з ремонту судна.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  загальні закономірності теорії старіння ремонтоздатних технічних систем;

-  різні стратегії технічного обслуговування і ремонту суден та їх елементів, переваги та недоліки окремих стратегій;

-  вимоги класифікаційних товариств до проектування системи нагляду за технічним станом судна в процесі експлуатації;

-  основи загальної теорії ризиків на прикладі методології формалізованої оцінки  безпеки, розробленою Міжнародною морською організацією (ММО);

-  методи оцінки і прогнозування зміни стану суднових корпусних конструкцій та технічних засобів;

-  методи ціноутворення в судноремонті;

-  економіко-правові та організаційні принципи 

судноремонту.

вміти:

- будувати графіки «старіння» технічних систем та окремих її елементів;

- проводити функціональну оцінки безпеки судна на основі даних про технічний стан окремих суднових систем та пристроїв;

- складати ремонтну відомість для конкретного судна;

- визначати тривалість та вартість судноремонтних робіт;

- готувати та аналізувати проект договору на здійснення послуг з ремонту судна.

Робоча программа навчальної дисципліни

Карта курсу

Курс розробив старший викладач кафедри "Охорона і безпека на морі" Одеського національного морського університету Пуляєв Ігор Олександрович.

Зворотний звязок:  форум новин курсу.

Рецензент: завідуючий кафедрою "Охорона і безпека на морі", професор Волошин Андрій Олександрович. 

Дистанційний курс розроблено на підставі робочої програми дисципліни "Цивільний захист" для студентів судномеханічного факультету.

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань. 

 

Загальнокультурні компетенції:

 - вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту;

 - знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови моделей їх розвитку, оцінки їх соціально-економічних наслідків;

 - здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції:

 - проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;

 - обрання і застосування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайної ситуації, розрахунку параметрів уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, що використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;

 - розробка і застосування превентивних та оперативних заходів цивільного захисту;

 - застосування новітніх досягнень в теорії та практиці ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження їх наслідків;

 - оцінка стану готовності об’єкта господарювання, керівників, посадових осіб, спеціалістів, невоєнізованих формувань до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 - основні напрями, цілі та задачі цивільного захисту населення, территорій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

 - роль і місце підрозділів ДСЦЗ в забезпеченні безпеки населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 - стратегію державної політики у сфері цивільного захисту;

 - класифікацію надзвичайних ситуацій;

 - характеристику потенційно небезпечних об’єктів на території України;

 - загальні відомості про планування цивільного захисту на особливий період та на мирний час;

 - суть моніторингу;

- методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах газоповітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі;

- методику оцінювання хімічної обстановки;

вміти:

 - орієнтуватись у структурі державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

 - користуватись законодавчими актами з питань цивільного захисту;

- визначати коло своїх обов’язків щодо моніторингу та прогнозування НС на ПНО, проведення ідентифікації та забезпечення ефективних дій, спрямованих на їх запобігання та мінімізацію їх наслідків;

 - визначати характеристики зон ураження при вибухах газоповітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі;

 - оцінювати хімічну обстановку на ОГ у разі аварій з викидом НХР;

 - оцінювати радіаційну обстановку на ОГ у разі аварій з викидом радіаційних речовин;

Методические рекомендации

 Робоча програма