Автор курсу: Шестакова Марина Володимирівна, канд. хім. наук, доцент кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія та хімія".

Зворотній зв'язокфорум новин курсу, e-mail: marshe2004@ukr.net

Лекційний курс “Технічна хімія” складено для студентів, що навчаються за навчальними планами для бакалаврів спеціальностей 6.051201, 6.070104 денної та заочної форм навчання.

Основні завдання курсу:

- вивчення студентами основних понять загальної хімії, встановлення взаємозв'язку між властивостями хімічних елементів та їх положенням в Періодичній системі;

- вивчення електронної будови атому, правил щодо заповнення електронами орбіталей;

- вивчення особливостей будови комплексних сполук;

- оволодіння  методами розрахунку термодинамічних параметрів хімічної системи;

- вивчення основних факторів, що впливають на швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-  оволодіння  методами розрахунку концентрації розчинів;

- вивчення основних закономірностей розчинів;

- оволодіння методом електронного балансу для розстановки коефіцієнтів в рівняннях окислювально-відновних реакцій;

- вивчення електрохімічних процесів;

- вивчення основних методів захисту металевих деталей від корозії.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 основні поняття загальної хімії, електронну будову атому, Періодичний закон і періодичну систему Менделєєва, комплексні сполуки, хімічну термодинаміку та кінетикау окислювально-відновні реакції, основні закономірності електрохімічних процесів, корозію металів та методи захисту металів від неї.

 

На основі цього студент повинен вміти:

- виразити електронною та електронно-графічною формулою розподіл електронів по рівням та підрівням в атомі та давати загальну характеристику властивостей хімічного елементу на підставі його положення у таблиці Менделєєва та електронної будови атома;

- розраховувати термодинамічні параметри хімічної системі та робити висновки щодо можливості протикання реакції та її характеру;

- визначати фактори, які можуть змінити швидкість хімічної реакції та її напрямок;

- розраховувати швидкість хімічної реакції при заданих концентраціях та температурі;

- розрахувати масову частку та молярну концентрацію, молярну концентрацію еквівалента розчину;

- записувати рівняння гідролізу водних розчинів солей з визначенням рН розчину;

- розставляти коефіцієнти в рівняннях окислювально-відновних реакцій методом електронно-іонного балансу;

- складати електрохімічні схеми гальванічних елементів з розрахунком їх ЕДС;

- складати схеми корозійних гальванічних елементів;

- підбирати метал для протекторного захисту металевих деталей від корозії.

Робоча програма

Карта курсу

Курс розробив старший викладач кафедри "Судноводіння і морська безпека" Одеського національного морського університету Пуляєв Ігор Олександрович.

Зворотний звязок: форум новин курсу.

Рецензент: завідуючий кафедрою "Судноводіння і морської безпеки", професор Волошин Андрій Олександрович.

Дистанційний курс розроблено на підставі робочої програми дисципліни "Морська практика" для студентів 1-го курсу Навчально-наукового інституту Морського флоту

Дисципліна «Морська практика» є однією з перших спеціальних дисциплін у загальному курсі що визначають рівень професійної підготовки майбутнього судноводія. Вона концентрує основні положення низки загальнотехнічних і спеціальних дисциплін відповідно до вирішення завдань технічної експлуатації судна в різних умовах плавання.

Основна мета дисципліни «Морська практика» це перше знайомство студента з різноманітними об'єктами водного транспорту.

Мета дисципліни: Сформувати у студентів цілісну уяву про морське судно, його морехідні якості та обладнання. Надати основні базові знання з основ судноводіння, управління судами з урахуванням вимог нормативних документів з безпеки плавання.

Завдання дисципліни – придбання попередніх відомостей і знань для інших загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, вивчення яких буде спрощено після вивчення відповідних розділів цієї програми.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Морська практика" студенти, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог IMO та володіти наступними компетенціями:

Загальнокультурними:

- розуміння сутності та соціальної значущості своєї майбутньої професії, проявленням до неї стійкого інтересу, високою мотивацією до роботи;

- здатність до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, самоосвіти і постійного вдосконалення в професійної, інтелектуальної, культурної і моральної діяльності

- здатність ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах жорсткої ієрархічної системи управління з виконанням статутних вимог і вмінням зберігати конфіденційну інформацію;

- здатністю і готовністю до адаптації в нових ситуаціях, переоцінці свого і чужого досвіду, аналізу своїх можливостей, до самостійного навчання в нових умовах виробничої діяльності з умінням розставляти пріоритети для досягнення мети в обмежений час;

- здатність самостійно застосовувати методи і засоби пізнання, навчання та самоконтролю для придбання нових знань і умінь, в тому числі в нових галузях, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, розвитку соціальних і професійних компетенцій;

Професійні:

- здатність самостійно поповнювати знання в області судноплавства, розуміти науково-технічні, правові та економічні проблеми водного транспорту;

- готовністю застосовувати знання національних та міжнародних вимог щодо безпеки судна, екіпажу, вантажу та запобіганню забруднення навколишнього середовища;

- вміти вести належне візуальне і слухове спостереження, а також використовувати всі інші суднові технічні засоби для попередження надмірного зближення суден і їх зіткнення;

- знати принципи дії магнітних і гіроскопічних компасів;

- вміти використовувати технічні засоби судноводіння, суднові системи зв'язку та оповіщення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- історію розвитку судноплавства та суднової енергетики, досягнення вітчизняних учених у розвитку суднобудування і СЕУ;

- класифікацію суден, загальні відомості про устрій судна його технічні та експлуатаційні характеристики, суднові пристрої та системи, основні конструктивні елементи судна.

- пристрій рангоуту, такелажу;

- призначення, будову, порядок використання, технічне обслуговування рульового, вантажного, якірного, швартовного і буксирного пристроїв;

- обов'язки спостерігача (впереддивлячого) судна;

- основні сигнали згідно Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі 1972 р. та сигнали рейдової служби;

- морехідні якості судна та його маневрені елементи;

- основні поняття і визначення судноводіння;

- визначення напрямів та відстаней на картах;

- різницю широт і різницю довгот, дальність видимості орієнтирів;

- переклад та виправлення курсів і пеленгів;

вміти:

- використовувати корабельну і флотську термінологію;

- застосовувати отримані знання під час морської практики та стажування.

- використовувати довідкову літературу

- експлуатувати суднові палубні пристрої у відповідності з правилами технічної експлуатації, виконувати палубні роботи і швартові операції;

- визначати тип судна, характер його руху або стоянки за його зоровими сигналами в денний і нічний час;

- правильно визначати призначення звукових сигналів;

- вести належний нагляд за судном і навколишнім оточенням, пізнавати вогні, знаки і звукові сигнали;

-  передавати і приймати інформацію, у тому числі з використанням візуальних сигналів;

- визначати координати пунктів приходу, різницю широт і різницю довгот, дальність видимості орієнтирів;

- розв'язувати задачі на переклад і виправлення курсів і пеленгів;

володіти:

- методами роботи з нормативно-правовими документами у сфері безпеки плавання.

 Карта курса

Рабочая программа

Автор курсу:

к.т.н., доцент кафедри ТПМ Яременко Надія Олександрівна

Рецензент:

зав. кафедри ТПМ, д.т.н., проф. Гришин Андрій Володимирович

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ для студентів, що навчаються за спеціальністю "Річковий та морський транспорт".

Навчальна дисципліна "Теоретична механіка" є нормативною і входить до циклу фундаментальних природничо-наукова дисципліна, що лежить в основі сучасного підходу до вивчення явищ природи, широко застосовувана в різних галузях техніки і сприяє розвитку ефективних технологій

Теоретична механіка є науковою основою багатьох областей сучасної техніки, її закони і методи дозволяють вивчити і пояснити цілий ряд важливих явищ у навколишньому світі.

 

Мета вивчення дисципліни 

- вивчення загальної теорії про сукупність сил, прикладених до матеріальних тіл, і про основні операції над силами, що дозволяють приводити сукупності їх до найбільш простого виду, виводити умови рівноваги матеріальних тіл, які перебувають під дією заданої сукупності сил, і визначати реакції зв'язків, накладених на дане матеріальне тіло;

- вивчення способів кількісного опису існуючих рухів матеріальних тіл у відриві від силових взаємодій їх з іншими тілами або фізичними полями, таких як орбітальні руху небесних тіл, штучних супутників Землі, коливальні рухи (вібрації) в широкому їх діапазоні - від вібрацій в машинах і фундаментах, качки кораблів на хвилюванні, коливань літаків в повітрі, тепловозів, електровозів, вагонів та інших транспортних засобів, до коливань в приладах управління.

- вивчення руху матеріальних тіл в зв'язку з механічними взаємодіями між ними,  ґрунтуючись на законах складання сил, правилах приведення складних їх сукупностей до найпростішого виду і прийомах опису рухів, встановлення законів зв'язку діючих сил з кінематичними характеристиками рухів і застосування цих законів для побудови та дослідження механіко-математичних моделей, що адекватно описують різноманітні механічні явища.

 

При вивченні теоретичної механіки виробляються навички практичного використання методів, призначених для математичного моделювання руху систем твердих тіл.

Робоча програма

Карта курса

     

Автор курсу:

   к.т.н. професор кафедри «Технічна кібернетика ім. проф. Меркта Р.В.»

   Мошнянський Анатолій Федорович 

Рецензент:

   в.о. зав кафедрою "Технічна кібернетика" - Тузова ІринаАнатоліївна.

Обратний звязок: форум курсу, e-mail: moshnyansky_moodle@ukr.net

         Дистанційного курсу «Інформаційні технології» основною метою є оволодіння студентами термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи у якості користувача комп’ютера при створені текстових документів у середовищі текстового редактора MS Word, роботи з електронними таблицями та системами управління базами даних (СУБД) на прикладі застосування програм MS Excel  та MS Access, оволодіння практичними навичками роботи при розробці алгоритмів розв’язання різноманітних задач на прикладах типових алгоритмів та їх програмування у середовищі однієї з систем програмування.

      Основними завданнями вивчення курсу є створення документів, звітів, обліків, баз даних у різноманітних галузях діяльності людини з використанням середовищ  MS Word, MS Excel  та MS Access. До завдань належить розробка програм вирішення різноманітних задач на прикладних типових алгоритмів у системі програмування мови Pascal.

        Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти будуть знати: основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням наукових методів досліджень, архітектури та системного програмного забезпечення комп’ютерів, структуру та організацію текстового редактору, електронних таблиць і систем управління базами даних, теоретичних основ алгоритмізації, принципи програмування при застосуванні однієї із мов програмування.

     Студенти будуть вміти: користуватися операційними системами, комп’ютерними мережами, працювати у якості користувача комп’ютера у середовищі текстового редактора, використовувати електронні таблиці та системи управління базами даних.

Робоча програма

Карта курсу

 

     Автор курса:  

     доцент кафедры ТМ, к.т.н. Шамов Алексей Владимирович

     Обратная связь: новостной форум курса;  e-mail:  tm.kafedra@yandex.ua           

     Мета курсу – забезпечення технологічної підготовки студентів  для вивчення дисциплін «Основи конструювання (ДМ)», «Основи технології машинобудування», «Технологія суднового машинобудування», «Матеріалознавство і технологія матеріалів», «Зварювання суднових конструкцій», «Технологія судноремонту»,  проходження виробничої практики.

     Головними завданнями учбового практикуму є:

-     ознайомлення з видами слюсарних операцій;

-     видами слюсарного та вимірювального інструментів та їх призначення;

-     ознайомлення студентів з методами отримання ливарних заготівок;

-     ознайомлення з будовою і роботою обладнання електродугового зварювання;

-     ознайомлення з видами виробів, які виготовляються за допомогою мідницько-жерстяних робіт;

-     вивчення металорізальних верстатів, різального інструменту, обладнання верстатів, їх класифікація;

-     вивчення основ обробки матеріалів різанням лезовим інструментом.

      У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен знати:

-     види слюсарних операцій, та який інструмент при цьому використовується;

-     які матеріали використовуються при виготовленні виливків, ливарних форм та стержнів;

-     будову і роботу обладнання для електродугового зварювання;

-     які вироби отримують за допомогою мідницько-жерстяницьких робіт та які при цьому застосовують матеріали та інструменти, види фальцових з’єднань;

-     технологію паяння і заливання підшипників ковзання бабітом;

-     конструкцію та принцип роботи устаткування і обладнання для обробки матеріалів різанням;

-     інструмент і матеріали для виготовлення вимірювального та ріжучого інструменту.

      У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен уміти:

-     вибрати матеріал для виготовлення деталей та конструкцій;

-     користуватись слюсарними інструментами та обладнанням (молотками, напилками, ножівками по металу, кернерами, зубилами, лещатами та інш.), вимірювальним інструментом (штангенциркулем, мікрометром та інш.);

-     ручне формування по рознімній та не рознімній моделях;

-     заливати і вибивати форми, обрубувати ливники та  очищувати  виливки;

-     вибирати режими електродугового зварювання, запалювати дугу та проводити зварювання швів у нижньому положенні;

-     виконати будови розгорток (циліндру, конусу);

-     виконати прості фальцові з’єднання;

-     проводити розрахунки елементів різання (V, t, S);

-     виконати чорнове обтогування, чистове точіння, точіння конусної поверхні, свердлування отворів під центри, проточування канавок, нарізання різьби, відрізання та інш.;

-     фрезерувати площини, пази, шестигранники та нарізати зуби шестерень за допомогою ділильної голівки;

-     стругати горизонтальну та похилу  площини, пази;

-     видовбувати пази в круговому отворі під шпонку для вала.

Рецензент : завідуючий кафедрою Технологія матеріалів проф. Стальніченко Олег Iвановіч .

     Робоча програма

     Карта курсу