Курс розробив старший викладач кафедри "Судноводіння і морська безпека" Одеського національного морського університету Заяц Сергій Валентинович.

Зворотний звязок: форум новин курсу.

Рецензент: завідуючий кафедрою "Судноводіння і морської безпеки", професор Волошин Андрій Олександрович.

Дистанційний курс розроблено на підставі робочої програми дисципліни " Охоронні заходи на судні " для студентів 4-го курсу Навчально-наукового інституту Морського флоту

Мета: - підготовка для всіх моряків з усвідомлення важливості питань охорони відповідно до положень пункту 1 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог;

-надання знань, розуміння і професійних навичок для досягнення стандарту компетентності, зазначеному у пункті 4 розділу А-VI/6 Кодексу ПДНВ;

- формування у студентів здатності сприяти посиленню охорони на морі, розпізнавати загрози, що стосуються охорони, підтримувати обізнаність і пильність у питаннях охорони.

Завдання:

-    Придбання початкових знань для розуміння сенсу і вимог різних рівнів охорони;

-    Ознайомлення з процедурами і планами дій в надзвичайних ситуаціях;

-    Придбання початкових знань, що дозволяють розпізнавати та виявляти збрую, небезпечні речовини і пристрої;

-    Придбання початкових знань, що дозволяють розпізнавати на недискримінаційній основі характерні ознаки і манери поведінки осіб, які можуть створити загрозу охороні;

-    Ознайомлення з прийомами, що використовуються піратами та озброєними грабіжниками для подолання заходів з охорони судна.

       Починаючи з 1 січня 2014 року усі особи, які не є пасажирами, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт на морському судні, яке зобов’язання відповідати положенням Міжнародного кодексу з охорони судів і портових засобів (Кодекс ОСПЗ), повинні пройти схвалену підготовку з питань, пов’язаних з охороною.

Освоївши програму навчальної дисципліни «Охоронні заходи на судні» студенти повинні бути здатними вирішувати професійні завдання та володіти такими професійними компетенціями:

    а). отримати знання, розуміння і професійні навички для підтвердження мінімального стандарту компетентності з усвідомлення важливості питань охорони(Додаток 1 - Таблиця А-VI/6-1 розділу А-VI/6 Кодексу ПДНВ), а саме:

У сфері компетентності щодо сприяння посиленню охорони на морі шляхом підвищеної обізнаності:

-   початкове робоче знання термінів і визначень що належать до охорони на морі зокрема елементів що можуть бути пов’язані з піратством та озброєним пограбуванням;

-   початкове знання міжнародної політики в області охорони на морі а також зобов’язань урядів компаній та осіб;

-   початкове знання процедур передачі повідомлень пов’язаних з охороною;

-   початкове знання рівнів охорони на морі та їх вплив на заходи і процедури охорони на судні та портових засобах;

-   знання процедур що стосуються проведення перевірок та інспекцій а також контролю і спостереження за діями в області охорони що зазначені в плані охорони судна;

-   початкове знання планів дій в умовах надзвичайних ситуацій пов’язаних з охороною.

 У сфері компетентності Щодо розпізнавання загроз, що стосуються охорони:

-   початкове знання способів, що використовуються для подолання заходів з охорони;

-   початкові знання, які дозволяють розпізнавати існуючі потенційні загрози для охорони, включаючи елементи, що можуть бути пов’язані з піратством та озброєним пограбуванням;

-   початкові знання, які дозволяють розпізнавати збрую, небезпечні речовини і пристрої, а також інформованість про збиток, який вони можуть заподіяти;

-   початкове знання, питань поводження з конфіденційною інформацією і повідомленнями пов’язаними з охороною.

У сфері компетентності щодо розуміння необхідності а також методів для підтримки обізнаності і пильності у питаннях охорони:

початкове знання вимог до підготовки, проведення навчань і занять згідно відповідних конвенцій, кодексів і циркулярів ІМО, зокрема тих, що належать до боротьби з піратством та озброєним пограбуванням.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   терміни та визначення морської охорони;

-   міжнародну морську політику з охорони, та обов’язки уряду (призначеного органу влади), визнаної організації з охорони офіцера охорони судна та призначених осіб;

-   рівні морської охорони та їх вплив на заходи і процедури охорони на судні;

-   процедури проведення інспекцій та оглядів для контролю й моніторингу дій з охорони, які зазначені у плані охорони судна;

-   положення планів охорони, які пов’язані з непередбаченими обставинами, процедури реагування на інциденти охорони, включаючи положення щодо дій у критичних ситуаціях для судна та взаємодії судно/порт та судно/судно;

-   документацію з охорони (нормативну, звітну, документи, які засвідчують відповідність);

-   елементарні методи виявлення зброї, небезпечних речовин, товарів та приладів та розуміти, які руйнування вони можуть викликати;

-   методи управління доступом до судна та його зон обмеженого доступу;

-   методи ефективного контролю взаємодії судно/порт та території навколо судна;

-   основні види обладнання і систем охорони, включаючи їх обмеження;

вміти:

-   користуватись законодавчими актами з питань охорони;

-   здійснювати огляди стану охорони судна;

-   оцінювати ризик, загрозу і уразливість судна щодо аспектів охорони;

-   забезпечувати виконання оцінки охорони судна;

-   впроваджувати план охорони судна;

-   координувати свої професійні дії з відповідними офіцерами охорони і іншим персоналом судна з охорони.

Карта курса

Рабочая программа

Курс розробив старший викладач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету 

Шахов Валентин Іванович

 

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., професор ОНМУ завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету

Никифоров Юрій Олександрович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Роль і місце держави у сучасному глобалізованому світі визначається, перш за все, мірою її участі у світовій економіці. Особливу перевагу, при цьому, мають країни, які беруть участь не лише у міжнародному обміні товарами, сировиною та послугами, але і в інфраструктурі. Сьогодні все більша увага приділяється саме розвитку виробничої інфраструктури, насамперед транспорту, у тому числі і морському.

Робота морського транспорту залежить від технічного стану суден. Питанням підтримки його на належному рівні занепокоєні як екіпажі суден, так і спеціалізовані судноремонтні підприємства. Вони періодично виконують профілактичний ремонт суден, відновлюють їх технічні та економічні якості, які були загублені суднами в процесі експлуатації.

Предметом курсу «Технологія судноремонту» є процеси відновлення властивостей і показників роботи суднових корпусних конструкцій та суднових технічних засобів з метою забезпечення ефективності і безпеки судноплавства.

Мета дисципліни – поглибити знання студентів з дефектації, розбирання, ремонту та збирання суднових технічних засобів, набути практичний досвід вирішення прикладних задач, націлених на підтримання належного стану судна впродовж планового терміну експлуатації.

Головними завданнями дисципліни є:

- вивчення технологічного процесу ремонту судна та його елементів;

- аналіз можливих дефектів суднових технічних засобів, причин їх виникнення та методів виявлення;

- проектування технологічних процесів відновлення розмірів, форм та властивостей деталей;

- вивчення видів та програм випробувань судна та його елементів;

- аналіз ремонтної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  різні стратегії технічного обслуговування і ремонту суден та їх елементів, переваги та недоліки окремих стратегій;

-  вимоги класифікаційних товариств до проектування системи нагляду за технічним станом судна в процесі експлуатації;

-  методи визначення фактичного стану деталей машин і механізмів: обміри, дефектоскопія, діагностика;

-  методи відновлення розмірів та форм поверхонь деталей, а також властивостей матеріалів;

-  методи контролю якості процесу ремонту судна та його елементів;

-  види випробувань після ремонту.

вміти:

- розробити акт дефекації на ремонт суднового технічного засобу;

- розробити технологічну документацію на відновлення деталей;

- розробити програму випробувань судна після ремонту;

- обґрунтовано визначити і підібрати матеріал, аналогічний за властивостями з заданим.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

Курс розробила к.т.н., доцент кафедри "Судноремонт" Одеського національного морського університету Кошарська Людмила Вікторівна

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: bubusija@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., завідувач кафедри "Судноремонт" Одеського національного морського університету Никифоров Юрій Олександрович

Автор курсу: асистент каф. СЕУ та ТЕ Сініцин Андрій Миколайович , andrniksin@gmail.com

  Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатації” (“Суднові ДВЗ та їх експлуатація”) ставиться до числа фахових дисциплін, досліджуваних студентами за фахом 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”.

Мета вивчення курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання про дійсні робочі процеси й устрої суднових ДВЗ, системах їх обслуговуючих, а також прищепити практичні навички в проектуванні, іспиті й експлуатації суднових ДВЗ.

Завдання  - У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- загальні зведення про судновий ДВЗ;

- устрій двигунів і основних вузлів;

- теорію робочого процесу, наддуву, газообміну в циліндрі двигуна;

- основні правила технічної експлуатації й іспити ДВЗ;

- основні вимоги до суднових ДВЗ по зниженню забруднення навколишнього середовища;

- основні вимоги охорони праці при проектуванні й експлуатації суднових ДВЗ;

- основні процедури по підготуванню до роботи суднової дизельної установки;

- виявлення технічних несправностей у роботі суднових ДВЗ і заходи для їхнього усунення;

- принципи, що потрібно додержуватися при виконуванні машинної вахти.

вміти:

- виконувати тепловий розрахунок, розрахунок процесів газообміну двотактного дизеля, динамічний і міцностний розрахунки;

- проводити регулювання суднових ДВС у холодному стані і під час експлуатації;

- проводити теплотехнические іспити дизеля з наступним аналізом отриманих результатів;

- використовувати спеціальну літературу при рішенні практичних питань проектування й експлуатації суднових ДВС;

 - виконувати основні процедури, пов'язані з експлуатацією (підготуванню дизеля до запуску, обслуговування дизеля під час експлуатації, припинення дизеля) на базі дизелів машинного залу кафедри СЕУ та ТЕ ОНМУ;

Програма цілком відповідає вимогам Міжнародної Конвенції і кодексу по стандарті підготування, сертифікації і виконуванню вахти для моряків 1978 р. із поправками 1995 р. та ІМО - моделі курсу 7.04 «Вахтовий механік».

Рецензент : завідуючий кафедрою

«Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація»

проф. Варбанець Роман Анатолійович

Рабочая программа

Карта курса

Автор курсу: асистент каф. СЕУ та ТЕ Сініцин Андрій Миколайович , andrniksin@gmail.com  

  Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Суднові двигуни внутрішнього згоряння ” (“Суднові ДВЗ ”) ставиться до числа фахових дисциплін, досліджуваних студентами за фахом 6.051201 «Суднобудування та океанотехніка».

Мета вивчення курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання про дійсні робочі процеси й устрої суднових ДВЗ, системах їх обслуговуючих, а також прищепити практичні навички в проектуванні, іспиті й експлуатації суднових ДВЗ.

Завдання  - У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- загальні зведення про судновий ДВЗ;

- устрій двигунів і основних вузлів;

- теорію робочого процесу, наддуву, газообміну в циліндрі двигуна;

- основні правила технічної експлуатації й іспити ДВЗ;

- основні вимоги до суднових ДВЗ по зниженню забруднення навколишнього середовища;

- основні вимоги охорони праці при проектуванні й експлуатації суднових ДВЗ;

- основні процедури по підготуванню до роботи суднової дизельної установки;

- виявлення технічних несправностей у роботі суднових ДВЗ і заходи для їхнього усунення;

- принципи, що потрібно додержуватися при виконуванні машинної вахти.

вміти:

- виконувати тепловий розрахунок, розрахунок процесів газообміну двотактного дизеля, динамічний і міцностний розрахунки;

- проводити регулювання суднових ДВС у холодному стані і під час експлуатації;

- проводити теплотехнические іспити дизеля з наступним аналізом отриманих результатів;

- використовувати спеціальну літературу при рішенні практичних питань проектування й експлуатації суднових ДВС;

 - виконувати основні процедури, пов'язані з експлуатацією (підготуванню дизеля до запуску, обслуговування дизеля під час експлуатації, припинення дизеля) на базі дизелів машинного залу кафедри СЕУ та ТЕ ОНМУ;

Рецензент : завідуючий кафедрою «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація»

проф. Варбанець Роман Анатолійович

Рабочая программа

Карта курса

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Яровенко Володимир Олексійович, завідуючій кафедрою, доктор технічних наук, професор

РОБОЧА програма навчальної дисципліни  «Технічна експлуатація суднового електроенергетичного обладнання»  для студентів за напрямом підготовки   Річковий та морський транспорт

Мета вивчення дисципліни:

–   уявіть принципи управління електроприводами суднових механізмів;

–       уявіть основні принципи побудови систем автоматичного управління судновими електроприводами;

–       навчитися «читати» електричні схеми електроприводів;

–       одержати навички пошуку та усунення несправностей, що виникають у процесі  експлуатації електроприводів суднових механізмів та генераторних агрегатів суднових електростанцій;

–       одержати навички налагоджування сучасної апаратури управління електроприводами суднових механізмів.

–        уявіть основні принципи побудови суднових електростанцій та принципи організації управління їх генераторними агрегатами;

–       одержати навички налагоджування апаратури управління судновими електростанціями.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

–       основні вимоги Регістру щодо суднових механізмів та щодо комплектації суднових електростанцій;;

–       основи побудови систем автоматичного управління;

–       принципи організації сучасних систем управляння електроприводами;

–       принципи організації роботи систем автоматизації розгону та гальмування електроприводів;

–       принципи дії систем регулювання швидкості обертання електродвигунів сучасних автоматизованих суднових електроприводів;

–       принципи дії систем захисту сучасних автоматизованих електроприводів;

–       принцип дії генераторних агрегатів;

–       принципи організації управляння генераторними агрегатами;

–       принципи дії систем автоматичного регулювання напруги на виході суднових генераторів;

–       принципи дії систем синхронізації генераторних агрегатів;

–       принципи дії систем розподілу навантаження між паралельно працюючими генераторними агрегатами;

–       принципи дії систем регулювання швидкості обертання первинних двигунів генераторних агрегатів.

   

вміти:

– «читати» електричні схеми систем автоматичного управляння судновими електроприводами та електричні схеми систем автоматичного управляння генераторними агрегатами суднових електростанцій;

–       здійснювати пошук і усунення несправностей що виникають у процесі експлуатації суднових електроприводів та генераторних агрегатів суднових електростанції .;

–       налагоджувати  системами автоматичного управління судновими електроприводами.

–       управляти існуючими системами автоматичного управління генераторними агрегатами;

здійснювати ручне управління роботою генераторними агрегатами.

Рецензент: проф. Варбанець Роман Анатолійович

Зворотній зв'язок: yarovenko@3g.ua

Робоча програма

Карта курсу

Курс лекций разработал профессор ОНМУ, кандидат технических наук, доцентом кафедры “Техническое обслуживание и ремонт суден” Одесского национального морского университета в соответствии к программе по дисциплине  

“Организация и управление предприятием”  

Никифоров Юрий Александрович  

с автором курса можно связаться по электронной почте: tors.nnimf@gmail.com, или с помощью форума.

Цель данного курса заключается в том, чтобы содействовать подготовке квалифицированных специалистов, способных принимать эффективные решения в области организации и управления на производстве. В этой связи основная задача студен­тов заключается в усвоении основных теоретических положений и выработке практиче­ских навыков по формированию технической и технологической подготовки производственного процесса и оперативному управлению на предприятии, что может пригодиться при осуществлении самостоятельной инженерной и управленческой деятельности

Представленный материал раскрывает содержательные и прикладные аспекты организационной и управленческой деятельности и включает следующие аспекты:

 • признаки производственного предприятия;
 • промышленная и непромышленная деятельность предприятия;
 • классификация производственного процесса;
 • типы производств;
 • производственная структура предприятия;
 • принципы рационализации производственного процесса;
 • виды движения предметов труда;
 • расчет длительности производственного цикла;
 • сетевое планирование на производстве;
 • работа предприятия как сложной системы;
 • виды управляющих систем;
 • принципы моделирования на производстве;
 • оптимизационные задачи при управлении предприятием;
 • управление качеством продукции.

Материалы учебного пособия связаны с другими спе­циальными дисциплинами, формирующими специалистов в области менеджмента и управления на производстве.

Содержание курса основано на использовании передовых отечественных и зарубежных материалов.

Робоча программа навчальної дисципліни