Автор курсу: к.ю.н., завідуючий кафедрою ТП Балобанов Олександр Олегович.

Управляюча курса: старший викладач кафедри ТП Пальченко А.А.

Зворотній зв'язок: новинний форум курсу

Дистанційний курс  "Правове регулювання роботи порту" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Правове регулювання роботи порту», складеної на кафедрі транспортного права.

Правове регулювання роботи порту – одна із загальнонаукових правових дисциплін, що вивчається студентами, і має на меті формування знань та навичок щодо основних положень про морський торгівельний порт та державного нагляду за безпекою мореплавства.

Мета –  формування знань та навичок щодо підготовки студентів до практичної роботи в морському порту, ознайомлення з діяльністю порту та ознайомлення с основними правилами безпеки мореплавства.

Основними завданнями дисципліни є:  знайомство з основними положеннями правового регулювання діяльності порту, безпеки торгового мореплавства, та організаційно-правове регулювання діяльності портів Европейського союзу.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати  уявлення: про правове регулювання роботи морських портів, його особливості, про безпеку мореплавства, господарську діяльність в морських портах України, й уміти укладати договори про господарську діяльність портів та розбиратися з морськими конвенціями.

До питань звичаєво-правового регулювання відносин у різний час зверталися такі вчені: С. С. Алексєєв, М. М. Брагінський, А. С. Довгерт, В. М. Корецький, Л. А. Лунц, О. О. Мережко, О. А. Титарчук, М. В. Цвік та ін. Актуальність теми зумовлена тим, що в Україні майже відсутні теоретичні розробки щодо використання портових звичаїв, дослідження потребують питання визначення правових підстав видання Зводу портових звичаїв, їх застосування, санкціонування, співвідношення з іншими нормативно-правовими актами і т.п.

Новітні тенденції розвитку нашої держави із спрямуванням фактичного правового регулювання у відповідності до стандартів міжнародних орга­нізацій різного за своїми характеристиками впливу мають одну особливість: комплексний підхід до формування правових режимів з одного боку спрямовано на врегулювання інтеграційних процесів, з другого - необхідно закріплення комплексу правових заходів щодо дотримання суверенних прав держави на створення режиму національної безпеки.

В адміністративній науці питання правового регулювання діяльності портів практично не розглядались. Але практично всі автори розглядають формування правових режимів морських портів в загальному вигляді, або в інтерпретації міжнародно- правовихугод без урахування специфіки адміністративно-правової спрямованості.

Актуальність саме таких режимних колізій викликана дійсно реальними напрямами лібера­лізації торговельних відносин в Україні, розширення світових ринкових відносин. З урахуванням наявної сукупності ризиків, які можуть мати характер дискримінаційних мір, невиконанням вимог стандартів у галузі технічної, економічної, екологічної, політичної, соціальної безпеки та факторів стихії, географічного розташування, людського фактору це потребує дослідження та встановлення збалансованого, розмежованого та ефективного правового регулювання за спеціальними, загаль­ними та особливими напрямами. Безпосередньо це стосується морських портів, оскільки перш за все вони є стратегічними об’єктами, що мають геополітичне значення, та саме ці об’єкти територі­ально знаходяться на межі водних просторів, режими яких регламентуються у відповідності до елементних складових (територіальне море, внутрішні води).