З автором курсу можна зв`язатися за електронною адресою: irzhinas@gmail.com

Рецензент курсу : кандидат юридичних наук, доцент кафедри "Кримінальне і адміністративне право" Одеського національного морського університету Виноградов А.К.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами повноважень адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і здійснення адміністративного судочинства. Вивчення дисципліни «Адміністративний процес» є невід'ємною частиною правової підготовки. Правові знання набувають особливого значення у час становлення, розвитку і зміцнення державності, демократії та поширення свободи слова в Україні. Запропонований навчальний матеріал розподілений за галузевою специфікою правовідносин, що вивчаються.

Завдання: сформувати у студентів знання з основних положень чинного адміністративного процесуального законодавства України, що визначає порядок, умови та заходи розгляду і вирішення конкретних адміністративних справ, розуміння сутності цієї галузі права, природи адміністративних процесуальних правовідносин, уміння користуватися відповідними нормативними актами, вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із застосуванням норм адміністративного процесуального права, слідкувати за змінами в поточному законодавстві.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

поняття та особливості адміністративного процесу;

поняття та завдання адміністративного судочинства;

принципи адміністративного судочинства;

поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи);

поняття, компетенцію та систему адміністративних судів;

поняття та види повісток в адміністративному судочинстві;

поняття та засоби фіксування судового засідання;

поняття та види учасників адміністративного процесу;

поняття та види доказів;

поняття, ознаки та стадії процесу доказування;

поняття та види судових витрат;

поняття, особливості та види строків у адміністративному судочинстві;

поняття, особливості та зміст адміністративного позову;

поняття та види судових рішень;

стадії адміністративного процесу;

види та стадії адміністративного провадження

вміти:

орієнтуватися в адміністративно-процесуальному законодавстві України;

застосовувати отримані знання під час вирішення письмових завдань;

складати процесуальні документи з адміністративних справ.

Робоча програма

Карта курсу

 

Автори курсу:

Стовпець В.Г., доцент кафедри КАП, канд. філол. наук 

Стовпець О.В., доцент кафедри КАП, канд. філол. наук   

Рецензент: завідувач кафедри 

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : 

Процесуальне діловодство – одна із загальнонаукових дисциплін, що вивчається студентами-бакалаврами спеціальності 081 «Право».

Мета вивчення дисципліни –  формування у студентів знань і навичок щодо документування процесуальних документів і організації  роботи з документами у судах..

Основними завданнями дисципліни є:

 - засвоєння загальних вимог до оформлення процесуальних документів й організації роботи з документами загального та процесуального справочинства;

- удосконалення знань щодо організації діловодних процесів у місцевих судах і судах апеляційної та касаційної інстанцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати  уявлення про нормативно-правову та методичну базу відповідно до якої здійснюється документування процесуальних документів та  знати:

- загальні вимоги до складання цивільно-процесуальних документів, адміністративних позовів, кримінально-процесуальних  документів;

- порядок проголошення та оскарження судових рішень;

- специфіку роботи автоматизованої системи документообігу суду;

- порядок підготовки документів до судового розгляду; 

- особливості роботи суду з адміністративними та цивільними позовами та кримінально-процесуальними документами;

Крім наведених вище знань, студент повинен уміти складати:

- різні види цивільно-процесуальних документів: позовні заяви з  сімейно-шлюбних, житлових, земельних, трудових й інших правовідносин, позови щодо визнання та захисту прав власності, прав споживачів й  інші;

- заяви окремого провадження для розгляду справ непозовного цивільного судочинства: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; усиновлення, надання права на шлюб, розкриття банківської таємниці й  інші;

- адміністративні позови щодо неправомірних дій чи бездіяльності посадової особи, поновлення в списках виборців тощо;

- кримінально-процесуальні документи досудового розслідування: постанова прокурора, клопотання слідчого, протоколи процесуальних дій, повідомлення про підозру, обвинувальний акт тощо;

- документи судового розгляду справи: заява про забезпечення позову, клопотання про забезпечення доказів й інші;

- судові рішення (вирок, мирова угода, судовий наказ й інші); апеляційні та касаційні скарги тощо;

- подавати відповідно до чинного законодавства цивільно-процесуальні документи до суду;

- формувати справи та працювати з матеріалами кримінального провадження в судах різних інстанцій, а також з документами виконавчого провадження.

Робоча програма курсу

Карта курсу

Автор курса:

старший викладач кафедри цивільного і трудового права
Пак Олександр Інокентійович

Дистанційний курс "Податкове право" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Податкове право», складеної на кафедрі цивільного і трудового права.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» є система фінансово-правових відносин, яка регулює податкові відносини державних податкових органів і платників податків щодо встановлення, зміни та стягнення з платників податків частини їх доходів у відповідний бюджет (державний, місцевий).

Мета та завдання навчальної дисципліни "Податкове право":

Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове право» є - формування у студентів уявлень про поняття податків і зборів, про податкову систему України, про порядок адміністрування податків, про порядок оподаткування податком на прибуток підприємств, податком на додану вартість, податком з доходів фізичних осіб, акцизного податку та інших податків та інше.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкове право» є – вивчення загальних теоретичних положень податкового права: поняття, предмет, метод і джерела податкового права України, податкова система України, з’ясувати економічну сутність і правову природу податків, вивчити правовий порядок адміністрування податків в Україні, зокрема, взаємні права і обов’язки платників податків і податкових органів, порядок визначення та погашення податкових зобов’язань перед бюджетами та цільовими фондами і погашення податкового боргу, вивчити порядок оскарження рішень контролюючих органів. Студент повинен вивчити правове регулювання оподаткування податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, акцизного податку та інших податків та зборів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сутність та функції оподаткування; місце інституту податкового права в системі фінансового права; співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права; особливості предмету податкового права; джерела податкового права; поняття і зміст податкових правовідносин та податкових норм; поняття та зміст податкового обов’язку; поняття та зміст правового механізму основних видів податків та інших обов’язкових платежів в Україні, види податків та зборів, структуру та функції контролюючих органів, права і обов’язки платників податків, види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; адміністративний і судовий порядок захисту прав і законних інтересів платників податків та інше.

вміти: визначити суть правової проблеми у сфері оподаткування; правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини; запропонувати шляхи для вирішення правової проблеми; аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника податкових правовідносин (платника податків, податкового органу тощо); висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти податкового законодавства у скарзі до податкового органу чи позовній заяві до суду; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію з питань податкового права; вміти розв’язувати прикладні задачі з оподаткування, рішення задач з оподаткування обґрунтовувати нормами податкового права.

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.2.05 "Податкове право"