Навчальна дисципліна "Конституційне право зарубіжних країн" - важливий компонент юридичної освіти. Ця дисципліна розвиває загальну професійну культуру майбутнього правознавця, сприяє набуттю ним знань спеціального прикладного характеру, допомагає кращому з'ясуванню місця та ролі незалежної України, що стала на шлях демократичного розвитку, а також навчає його вірно зрозуміти та застосовувати відповідні конституційно-правові норми для розв'язання тих чи інших практичних проблем.

Предметом дисципліни конституційного права є, по-перше, відповідна галузь національної правової системи, по-друге, галузі конституційного права зарубіжних країн. Вивчаючи конкретний зміст галузей конституційного права, його конкретних інститутів і правових норм, ця наука прагне з'ясувати загальні тенденції та закономірності розвитку конституційного права в сучасному світі з метою запозичення та впровадження передового досвіду в державну практику своєї країни.

Метою викладання дисципліни "Конституційне право зарубіжних країн" є формування у майбутніх спеціалістів юридичного профілю уявлень про головні положення, понятійний апарат конституційного права зарубіжних країн як галузі правової системи, юридичної науки та навчальної дисципліни, про його джерела, систему й інститути, правовий стан особи, громадянство, політичний режим, форми правління та державного устрою, порядок формування, структуру та функціональну діяльність парламенту, уряду, судової влади, місцевих органів управління та самоврядування.

Досягнення мети здійснюється в процесі викладання навчальної дисципліни через вирішення наступних завдань:

- ознайомлення з предметом, джерелами, та суб’єктами конституційного права зарубіжних країн;

- опанування найважливіших категорій та положень науки конституційного права, основних принципів та форм організації та здійснення державної влади;

- засвоєння основних понять і положень конституційного права зарубіжних країн як галузі права;

- вивчення історії світового розвитку конституцій, порядок прийняття, внесення змін та доповнень до конституцій в зарубіжних країнах;

- засвоєння конституційно-правових основ суспільного ладу, територіального устрою держави, конституційно-правового статусу людини і громадянина тощо;

- формування навиків та уміння роботи із законодавством зарубіжних країн, оцінювати сучасні тенденції розвитку правових інститутів у різних державах;

- виклад фактичного матеріалу в обсязі, передбачуваному навчальною дисципліною;

- виявлення аналогій і паралелей між найбільш розвиненими правовими системами минулого і сучасними правовими системами;

- викладення понятійного апарату, необхідного для засвоєння студентами навчального матеріалу і розуміння ними юридичних текстів.

У  результаті вивчення дисципліни студенти мають знати:

- теорію і практику конституційного компаративізму;

- порівняльні поняття конституційного права, його об'єкта та системи;

- порівняльні нормативні структури і джерела конституційного права                 зарубіжних держав;

- порівняльні механізми дії конституційного права зарубіжних держав;

- підстави і порядок конституційної відповідальності в зарубіжних державах;

- сучасну зарубіжну практику конституційної юрисдикції;

Крім того, студент має мати уявлення:

-                     про закріплення правового статусу особи в зарубіжних країнах;

-                     про основні особливості та види форми держави.

У  результаті вивчення даної студент повинен  уміти:

- аналізувати застосування норм та інститутів конституційного права України з урахуванням досвіду зарубіжних країн;

-  орієнтуватися в існуючих шляхах реалізації норм конституційного права в умовах різних правничих і державних систем;

- орієнтуватися у вирішенні колізій конституційного типу у використанні можливостей конституційної юрисдикції для захисту основних прав людини та громадянина;

- ґрунтовно аналізувати окремі ланки конституційно-правового регулювання,

- формулювати юридичне і науково обґрунтовані пропозиції;

- використовувати правила функціонального порівняння в юридичній практиці.

- провести порівняльний аналіз щодо організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в зарубіжних кранах тощо.

Оскільки конституційне право має як загальноосвітній, так і спеціально-профілюючий характер, то навчальна програма цієї дисципліни складена з урахуванням тісного зв’язку державного права зарубіжних країн з теорією держави і права, конституційним правом України та  іншими юридичними дисциплінами. 

Автор курсу: старший викладач

Данилова Ірина Олександрівна

Зворотний зв'язок: форум.

Дистанційний курс "Сімейне право України" розроблено відповідно до робочої програми із зазначеної дисципліни "Сімейне право України", укладеної старшим викладачем кафедри ЦТП.

Рецензент-д.ю.н. професор, зав. кафедри ЦТП Мошак Григорій Григорович

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин.

Завдання – аналіз актів сімейного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

-       положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами;

-       основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-       підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини.

   вміти:

-       правильно тлумачити сімейно-правові норми;

-       застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);

-       складати проекти договорів та інших документів.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

КАРТА КУРСА "СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

Автор курса:

старший викладач кафедри цивільного і трудового права
Пак Олександр Інокентійович

Дистанційний курс "Фінансове право" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Фінансове право», складеної на кафедрі цивільного і трудового права.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є система фінансово-правових відносин, які виникають, змінюються та припиняються у сфері фінансової діяльності держави.

Мета та завдання навчальної дисципліни "Фінансове право":

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є - формування у студентів уявлень про бюджетну систему України, бюджетний процес, про податкову систему України. Вивчення правового регулювання процесу по акумулюванню, розподілу, перерозподілу та використанню фондів грошових коштів держави та органів місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансове право» є – вивчення загальних теоретичних положень фінансового права: поняття, предмет, метод і джерела фінансового права України, бюджетна система і бюджетний процес України, податкова система України; з’ясування економічної сутності і правової природи бюджетних відносин; з’ясування поняття бюджету, видів бюджетів, поняття та методи фінансового контролю, поняття та структуру бюджетної класифікації, вивчення порядку проведення розрахунків у банківської системі України, з’ясування поняття страхування в Україні, питання валютного контролю в Україні та інших питань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: зміст основних фінансово-правових понять та категорій, предмет і методи фінансового права, джерела та систему, загальні засади фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування; правове регулювання фінансового контролю, систему та функції органів фінансового контролю, права та обов’язки суб’єктів фінансового контролю; структуру бюджетної системи України, види бюджетів, поняття та склад бюджетної класифікації; поняття та стадії бюджетного процесу, порядок складання та розгляду проекту державного бюджету України, порядок виконання державного бюджету України та внесення змін до державного бюджету, звітність державного бюджету України; правове регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного кредиту, державних і місцевих видатків, страхування, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання.

вміти: визначати суть правової проблеми у сфері регулювання основних фінансово-правових відносин, що регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, а також податкові і кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини юридичних та фізичних осіб; тлумачити та розкривати основні поняття дисципліни «Фінансове право», запропонувати шляхи для вирішення правової проблеми з фінансових правовідносин; аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативно-правові акти, судову практику; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника фінансових правовідносин; висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти фінансового законодавства у скарзі до органу фінансового контролю чи позовній заяві до суду; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію фінансового права, свої відповіді обґрунтовувати нормами фінансового права України.

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.14. "Фінансове право"

Автор курсу: старший викладач

Данилова Ірина Олександрівна

Зворотний зв'язок: форум.

Дистанційний курс "Трудове право України" розроблено відповідно до робочої програми із зазначеної дисципліни "Трудове право України", укладеної старшим викладачем кафедри ЦТП.

Рецензент-д.ю.н. професор, зав. кафедри ЦТП Мошак Григорій Григорович

Метою вивчення дисципліни «Трудове право України» є ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства у сфері трудового права.

Завдання – сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни; виховання високого рівня правосвідомості.

У результаті вивчення дисципліни «Трудове право України» студент повинен

знати: положення трудового законодавства;

вміти: оформити укладення, зміну та припинення трудових правовідносин, складати процесуальні документи тощо.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  1.3.15 "TРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

КАРТА КУРСА

Автор курсу: доцент кафедри кримінального та адміністративного права, к.ю.н., доцент Виноградов Андрій Кімович.

Зворотний зв'язок: форум.

Дистанційний курс «Кримінальне право. Загальна частина» розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» (КПЗЧ) складеної науково-педагогічним складом кафедри кримінального та адміністративного права.

Рецензент-в.о. зав. кафедри кримінального та адміністративного права, к.ю.н., доцент Кукшинова О.О.

Метою вивчення курсу є набуття студентами знань про кримінальне право як науку, про її зміст і предмет, про основи кваліфікації злочинів на сучасному етапі розвитку України, без вивчення яких неможливо вирішити на високому рівні задачі, що стають перед юристом, так як кримінальне право є загальнотеоретичною професійно-орієнтованою дисципліною, обов'язковою для вивчення в системі вищої юридичної освіти.

Вивчення кримінального права України припускає не тільки глибоке вивчення чинного кримінального законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним кримінальним законодавством, іншими нормативними актами, постановами Пленуму Верховного Суду України під час вирішення конкретних ситуацій, які мають правове значення.

Завдання курсу: засвоєння студентами теоретичного матеріалу та його детальне опрацювання на практичних заняттях. Особлива увага приділяється навчанню студентів чітко визначати склад злочину у повному обсязі, відрізняти один від одного, визначати кваліфікуючи ознаки, орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, вміти тлумачити закон та правильно кваліфікувати злочини.

У результаті вивчення і засвоєння курсу, студенти зобов'язані:

Знати:

-     стан основних проблем науки кримінального права;

-     предмет кримінального права та законодавства, методи кримінально-правового регулювання суспільних відносин, принципи кримінальної політики (законодавства);

-     функції та завдання кримінального права та законодавства;

-     поняття кримінального права, його значення та місце серед інших галузей права, поняття та зміст основних інститутів кримінального права;

-     правила кваліфікації злочинів;

-     поняття і систему Особливої частини кримінального кодексу України;

-     поняття та види кваліфікації злочинів;

-     загальну характеристику злочинів;

-     юридичний аналіз злочинів.

Уміти:

-     використовувати отриманні знання науки кримінального права у вирішенні професійних завдань;

-     орієнтуватися в системі норм та інститутів кримінального права (законодавства);

-     тлумачити чинне кримінальне законодавство;

-     правильно застосовувати норми кримінального законодавства у правозастосовній діяльності, під час кваліфікації злочинів;

-     співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування;

-     відмежовувати суміжні склади злочинів;

-     розкривати зміст кваліфікуючих ознак злочинів.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Схема вивчення курсу

Автор курсу: 

кандидат юридичних наук, доцент 

Кукшинова Ольга Олегівна 

В.о. зав. кафедри кримінального та адміністративного права 

Зворотній зв′язок: Новостний форум. 

Дистанційний курс «Адміністративне право України» розроблено відповідно до Робочої програми дисципліни «Адміністративне право України». 

Рецензент - професор, д.ю.н. Калаянов Дмитро Петрович

Метою вивчення дисципліни «Адміністративне право» є формування у майбутніх фахівців правознавців цілісного уявлення про державну виконавчу владу, її співвідношення з державним управлінням, правову основу управлінської діяльності, форми та методи здійснення державного управління та організацію місцевого самоврядування, чинне законодавство про адміністративно-правові основи регулювання управлінських відносин.

Завданням – засвоєння студентами питань, передбачених програмою курсу, правильне розуміння основних категорій, інститутів та понять, які є предметом вивчення, набуття навичок тлумачення адміністративно-правових норм, що регламентують діяльність виконавчої влади та органів державного управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: поняття державної виконавчої влади, державного управління, систему органів виконавчої влади, внутрішньо-організаційну і зовнішньо-організаційну діяльність, управлінську діяльність, механізм правового регулювання суспільних відносин, які складаються в галузі функціонування виконавчої влади.

вміти:

правильно визначити місце і роль адміністративного права в системі фундаментальних галузей вітчизняного права;

дати визначення основних категорій адміністративного права, відрізнити адміністративно-правові відносини від інших відносин, що виникають в суспільному житті;

вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві;

орієнтуватися у поточних проблемах розвитку адміністративного права на сучасному етапі;

правильно застосовувати набуті знання в юридичній практиці.

Робоча програма курсу

Гогуленко Елена Петровна

Автор курсу: старший викладач

Гогуленко Олена Петрiвна   

Оксана Сергіївна Дзинглюк

    

Автор курсу: старший викладач

Дзинглюк Оксана Сергiївна 

Зворотний зв'язок: форум.

Дистанційний курс "Українська мова за професійним спрямуванням" розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", укладеної викладачами кафедри УЗ, ІП та МД.

Рецензент- професор, зав. кафедри УЗ, ІП та МД, д.і.н. Михайлуца Микола Іванович

Мета навчальної дисципліни:

формування комунікативної компетентності студентів;

набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів і спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця;

вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Завдання навчальної дисципліни:

 • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;
 • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;
 • розвивати творче мислення студентів;
 • виховувати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.
 • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • роль державної мови у професійній діяльності;
 • норми оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху;
 • систему української мови і розкривати особливості її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів ( професійного спілкування);
 • загальну теорію походження і функціонування мови;
 • особливості усної і писемної форм мовлення;
 • місце і роль ділового, наукового і публіцистичного стилів у системі професійного спілкування і вимоги до мови ділових паперів;
 • особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;
 • орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;
 • засоби мовного етикету і правила оформлення усної і писемної форм ділового мовлення.

Вміти:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного вирішення проблем і завдань у професійній діяльності;
 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки відповідно до поставленої мети;
 • укладати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) й іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

      Карта навчальної дисципліни 

      Робоча програма навчальної дисципліни

Мета та призначення:

    Основною метою дисципліни “Історія держави та права зарубіжних країн” є опанування проблем історичного минулого людства, загальних та специфічних процесів розвитку та розпаду країн, формування та трансформації правових інститутів. Дисципліна вивчає досвід, як позитивний, так і негативний, світових держав, невеликих країн, які зуміли зробити якісний стрибок у своєму розвитку, допомагає побачити закономірності та специфіку розвитку державно – правових процесів протягом віків.

 Задачі вивчення дисципліни:

    Історія держави та права зарубіжних країн – предмет гуманітарного загальноосвітнього курсу, його вивчення відповідає завданням гуманізації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальноісторичних, правових та загальнокультурних знань, забезпечує орієнтацію в історично – правовому просторі.

    Засвоєння цього курсу також допомагає студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних інтересах, зрозуміти своє місце в історії і значення для суспільства своєї професійної діяльності до якої вони готуються. І, що особливо важливо, сприяє становленню фахівців – майбутніх інтелектуалів з універсальною загальноосвітньою та загально гуманітарною підготовкою.

До закінчення курсу студенти повинні засвоїти:

 • загальні закономірності, за якими здійснювалися еволюція держави і права у стародавні, іеодальні та нові часи;
 • взяємозв'язки розвитку держави і права в контексті глобальних проблем, які сформували ту, чи іншу державно-правову модель;
 • універсальність механізму організації та регуляції взаємодії людей в умовах природної та соціальної нерівності;
 • різноманітність форм правління, джерел права, кодивікації, які змінюють одна іншу;
 • ключові поняття та категорії держави і права стародавнього, феодального, нового та новітнього часів;
 • усвідомлювати логіку політико-правового процесі стародавнього, феодального, нового та новітнього часу, вплив глобалізації світу на розвиток державно-правових систем та інститутів;
 • виділяти спільне і особливе у розвитку країн давнього періоду;
 • порівняти моделі політичного і правового порядку та вибудовувати власні погляди.

Автор курса: професор, д.ю.н., зав. кафедри ЦТП

Мошак Григорій Григорович

Зворотний зв'язок: Форум

Дистанційний курс "Цивільне право ч.І" розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни "Цивільне право ч.І"

Рецензент- 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є концепція приватного цивільного права; норми цивільного законодавства; правове положення приватної особи; цивільні відносини; юридичні факти, завдяки яким ці відносини перетворюються в зобов’язальні правовідносини та відносини власності; умови і порядок реалізації цивільних прав та обов'язків; тлумачення і практика застосування норм цивільного законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки: зміст дисципліни «Цивільне право ч.1» має ув’язуватися зі змістом дисциплін  «Цивільне право ч.2», «Цивільне процесуальне право».

Програма навчальної дисципліни включає 2 модулі

  Мета та завдання навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право ч.1» є підготовка юристів широкого профілю шляхом  формування у студентів-юристів цивілістичних уявлень,   цивілістичного мислення, розкриття понять і категорій системи цивільного законодавства і практику його застосування.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право ч.1» є  вивчення теоретичних положень, пов’язаних зі змістом відповідної галузі права, її основними категоріями, поняттями тощо; аналіз зв’язків у сфері взаємодій правових норм і суспільних відносин; виявлення та реалізація тих засобів правового регулювання, які б відповідали потребам національної концепції розвитку цивільного права.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати предмет, зміст та структуру навчальної дисципліни «Цивільне право ч.1»,  доктрину науки цивільного права та тенденції розвитку галузі цивільного права.

 Вміти користуватися не тільки спеціальною юридичною літературою, але й науковими дослідженнями у сфері цивільного права. Мати змогу прикладного використання отриманних теоретичних знань, володіти правовими нормами.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.3.08; 1.3.16 «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»