Автор курсу:   

старший викладач кафедри Технічна кібернетика

Панченко Татьяна Дмитриевна

Рецензент:

зав кафедрою "Технічна кібернетика им. проф. Меркта Р. В." - Загребнюк В.И..

Обратний звязок: e-mail:tdp_1103@ukr.net 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Iнформатика складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавра  напряму підготовки  08  Право

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Iнформатика» є:

засоби автоматизацii iнформацiйних процесів, якi включають вивчення структури та загальних властивостей інформациії, закономірностей та методів ії створювання, зберiгання, пошуку, перетворення, передачі та застосування в рiзних сферах людської дiяльності, принципiв побудови та функцiювання обчислювальних машин, органiзацiю обчислювальних процесiв на персональних компп’ютерах та iх алгоритмiзацiю, програмне забезпечення персональних комп’ютерiв та комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi.

 Метою викладання навчальної дисципліни є

формування знань про принципи побудови та функцiювання обчислювальних машин, органiзацiю обчислювальних процесiв на персональних компп’ютерах та iх алгоритмiзацiю, програмне забезпечення персональних комп’ютерiв та комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є

вивчення теоретичних основ iнформатики i набуття навичок використання прикладних систем оброблення даних та систем програмування для персональних комп’ютерiв та комп’ютерних мереж. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням наукових методів  досліджень, арифметичних та логічних основ ЕОМ, архітектури та системного програмного забезпечення ПК, основні поняття, терміни, структуру та організацію текстового редактору, електронних таблиць і систем управління базами даних, основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням теоретичних основ алгоритмізації, принципи програмування при  застосуванні однієї із мов програмування.

вміти: користуватися  операційними системами, комп’ютерними мережами, працювати у якості користувача комп’ютера при створенні текстових документів у середовищі текстового  редактору MS Word, використовувати електронні таблиці та системи управління базами даних на прикладі застосування програм MS Excel та MS Access, розробляти алгоритми розв’язання різноманітних задач на прикладах типових алгоритмів, розробляти програми для розв’язання задач на одній із мов програмування  та реалізація їх у середовищі однієї з ситем програмування.

Робоча програма курсу

Карта курсу

Автор курсу:

доцент кафедри кримінального та адміністративного права, к.ю.н., доцент Солопова Іржина Віталіївна.

Зворотний зв'язок: новостний форум.

Дистанційний курс «Організація судових та правоохоронних органів України» розроблено відповідно до робочої програми із зазначеної дисципліни, укладеної доцентом кафедри КАП.

Рецензент - в.о. зав. кафедри кримінального та адміністративного права, к.ю.н., доцент Кукшинова О.О.

Одним з основних напрямків державної діяльності незалежної України є правоохоронна діяльність, завдання якої полягають у захисті встановленого Конституцією України суспільного ладу держави, її економічної системи, прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності.

Курс «Організація судових та правоохоронних органів України» формулює такі поняття, як судова влада,  судова система, прокурорський нагляд, розкривається зміст діяльності органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, органів досудового слідства і дізнання, адвокатури та нотаріату та інші знання, розуміння яких обумовлюють діяльність юриста. Без засвоєння цих понять, вивчення завдань і принципів організації судових та правоохоронних органів неможливе вивчення на старших курсах норм конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального та інших галузей права, що застосовуються зазначеними вище органами.

Метою викладання навчальної дисципліни є з’ясування  засад діяльності судових та правоохоронних органів, їх місця у механізмі держави; вивчення основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави; ознайомлення з  положеннями Конституції України, законами, нормативними актами, які регламентують порядок організації і діяльності правоохоронних органів.

      Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами питань, передбачених програмою курсу, правильне розуміння основних категорій інститутів та понять, набуття навиків тлумачення правових норм, що регламентують порядок організації та діяльності судової й правоохоронних систем, а також навичок застосування цих норм у конкретних правових ситуаціях.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сутність правоохоронної політики держави і механізму захисту прав громадян; поняття і ознаки правоохоронної діяльності й правоохоронного органу, місце правоохоронних органів у механізмі держави; систему судових, правоохоронних і правозахисних органів України;  організаційно-правові основи діяльності як державних, так і недержавних органів, які виконують правоохоронні завдання та здійснюють правосуддя, основ взаємодії правоохоронних органів України між собою та з міжнародними органами, які захищають права громадян та протидіють злочинності.

Вміти: аналізувати правовідносини, що виникають в зв’язку з діяльністю правоохоронних органів; системно усвідомлювати правоохоронну діяльність державних правоохоронних інституцій та деяких недержавних правозахисних організацій; формулювати і тлумачити цілі й завдання діяльності правоохоронних органів; розуміти положення нормативно-правових актів щодо правоохоронної діяльності; додержуватися вимог закону, основних положень міжнародних норм і стандартів правозастосування.

РОБОЧА ПРОГРАМА

КАРТА КУРСА 

 

Автор курсу: Фесан Марія Володимирівна

аситент кафедри: «Українознавство, історико-правових та мовних дисциплін»

 Зворотний зв'язок: новостний форум.

Навчальна дисципліна «Конституційне право України» викладається студентам юридичного факультету ОНМУ як обов'язкова навчальна дисципліна, вивчення якої має фундаментальне значення для підготовки юристів-бакалаврів за напрямом 6.030401 «Правознавство».

Конституційне право України як навчальна дисципліна має величезне значення у підготовці юриста, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як держави, правового становища особи і громадянина в державі, системи органів державної влади та самоврядування, а з іншого, – розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.

Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати відповідне конституційне законодавство та вміти його застосовувати.

Завдання щодо вивчення дисципліни конкретизують визначену мету, зокрема, студенти в результаті вивчення курсу «Конституційне право України» повинні знати:

на понятійному рівні – основні конституційно-правові категорії, поняття та їх визначення, особливості норм та інститутів галузі конституційного права;

на фундаментальному рівні – основи конституціоналізму (теорії конституції), зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіального устрою України;

на практичному рівні – вимоги до юриста, який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, до юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що передбачає також вміння застосовувати необхідні конституційно-правові акти.

 

Дисципліна «Історія української культури» - спрямована на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів українських вишів, на формування культурно-інтелектуальної основи та творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історичного розвитку культури українського народу, забезпечує розуміння взаємозв’язку всіх її складових, а саме – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, а також формує світогляд людини. Завданням курсу є розвиток у студентів почуття патріотизму, національної свідомості, високого рівня духовності, адже повернення людей до культури в її глибокому розумінні сприяє утвердженню загальнолюдських цінностей.

Мета навчальної дисципліни:

 • · сформувати у студентів систему знань про основні етапи ґенези національної культури; звернення до витоків культури українського народу та до загальнолюдських цінностей; орієнтації молоді на поважне ставлення до національно-культурних досягнень та особливостей розвитку матеріальної і духовної культури; ознайомити студентів з сучасними підходами до вивчення національної культури.
 • · вивчення курсу має допомогти молодому поколінню пізнати не тільки історію української культури, а й усвідомити її глибинні зв’язки зі світовим культурним простором.

 

Завдання навчальної дисципліни:

 • · розкрити місце і роль української культури в розвитку світової культури;
 • · допомогти усвідомити самобутність та оригінальність української культури;
 • · навчити ключовим поняттям, структурі та функції дисципліни;
 • · продемонструвати основний зміст і характерні риси культурних епох;
 • · ознайомити з надбанням культурних епох і визначних діячів культури;
 • · розвивати творче мислення студентів;
 • · виховувати повагу до культури українського народу;

 сформувати навички оперування фаховою термінологією та подіями і фактами.

Автор курсу: Кваша Тетяна Григорівна.

Зворотний зв'язок: новостной форум.

Дистанційний курс "Українська мова як іноземна" розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни "Українська мова як іноземна" (УМЯІ), складеної викладачами кафедри УЗІПтаМД.

Рецензент- професор, зав. кафедри УЗІПтаМД, д.і.н. Михайлуца Микола Іванович

Мета  курсу – повноцінно та кваліфіковано підготувати іноземних студентів до навчання на першому курсі ОНМУ - є комплексною, що містить комунікативні, загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі.

Принцип комунікативності є провідним у процесі навчання українській мові як іноземній.

Завдання навчальної дисципліни  полягає у навчанні української мови як засобу спілкування у сучасному мовному середовищі; у підготовці до сприйняття та використання в усіх сферах мовленнєвої діяльності іноземців наукового стилю мовлення; а також у навчанні українській мові як носію лінгвокраєзнавчих знань про культуру та історію українського народу, який мешкає на теренах України.

Пізнавальні цілі спрямовані на розвиток і удосконалення логічного мислення іноземних студентів, тобто вміння аналізувати, узагальнювати, класифікувати та систематизувати інформацію на заняттях з української мови.

Виховні цілі спрямовані на активізацію творчого потенціалу особистості іноземного слухача, розвиток зацікавлення , поваги до України,  українського народу, його  багатої культури та традицій.

Навчальна програма ставить за мету допомогти студентам-іноземцям засвоїти особливості української мови на граматичному, лексичному, фразеологічному, стилістичному рівнях.

          У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати:

 • особливості усної і писемної форм мовлення;
 • особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;
 • орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;

 

 вміти:

 • закріпити основні орфографічні норми;
 • контролювати своє мовлення (правильність, логічність, виразність мовлення);
 • складати  плани тез висловлювання на задану тему;
 • добирати мовний матеріал для написання власного висловлювання;
 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) й іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

 Робоча програма

Карта курсу

Автор курсу:

професор, зав. кафедри УЗІПтаМД, д.і.н. Михайлуца Микола Іванович

Зворотний зв′язок: Новостний форум курсу; 

Дистанційний курс "Історія України" розроблено відповідно до Робочої програми із зазначеної дисципліни "Історія України" (ІУ), складеної викладачами кафедри УЗІПтаМД.

Головною метою навчальної дисципліни «Історія України» у вищій школі є:

-     формування гармонійної, розвинутої, національно-свідомої особистості, громадянина зі стійкими морально-етичними переконаннями;

-     забезпечення перманентності виховного процесу, формування у молодого покоління почуття патріотизму, відданості Батьківщині, національної і громадянської свідомості.

Опанування навичками наукового аналізу дозволять студентам поглибити розуміння закономірностей перебігу історичного процесу на українських землях. На основі роботи з науковою літературою та історичними джерелами вони зможуть застосовувати набуті знання з історії України у повсякденній діяльності, орієнтуватися в розмаїтті суспільно-політичного життя, визначати своє місце в ньому.

Завдання курсу «Історія України» передбачає забезпечення гуманізації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальноісторичних та загальнокультурних знань, забезпечує їхню орієнтацію в історичному просторі, дозволяє глибше зрозуміти дискусійні моменти української історії. Розгляд означених проблем дасть змогу студентам зрозуміти історичний процес на українському підґрунті, вміти орієнтуватися в сучасних непростих політичних та соціально-економічних процесах.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–  місце і роль української історії в загально цивілізаційному розвитку людства;  основні тенденції розвитку української історіографії історії України;  сучасні концепції та модерністські підходи до вивчення історії України;  усвідомлювати закономірність та взаємозв’язок історичних подій;  витоки і взаємозв’язки історичних подій минулого і сьогодення; головні етапи й періодизацію історичного розвитку України;              ключові поняття, основних історичних діячів та їх роль в історії; основні події історії рідного краю, його найбільш відомих діячів. 

вміти:

–  орієнтуватися в потоці історичної інформації, використовувати різні за змістом та світоглядною направленістю наукові праці, підручники, навчальні посібники, історичні джерела; систематизувати та узагальнювати вивчений матеріал; знаходити аналогію сучасних проблем в історичному минулому і пропонувати шляхи їх вирішення;  орієнтуватися в хронологічній послідовності історичного минулого;      провести порівняльний аналіз історичних епох та визначити їх особливість; аналізувати історичні джерела, документи та біографічні свідоцтва;  оцінювати ступінь історичного (цивілізаційного) розвитку на основі суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів; формувати власне ставлення до історичних процесів та обґрунтовувати свою позицію, аргументувати свою точку зору і цивілізовано обстоювати її в дискусіях.      бути здатними спрогнозувати історичні перспективи розвитку української держави; застосовувати у повсякденні знання, отримані у процесі вивчення курсу «Історія України», сприяти формуванню історичної свідомості української спільноти.