Автори курсу:                                                                            

теоретична частина -

професор кафедри МРПВШтаТЕ, д.т.н. Рогачко Станіслав Іванович

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: rostasice@ukr.net;

доцент кафедри МРПВШтаТЕ, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайович

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@ukr.net;

практична частина - асистент кафедри МРПВШтаТЕ Літвіненко Вікторія Вікторівна,

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: litviktory0102@gmail.com 

Дистанційний курс "Технологія та організація гідротехнічного будівництва" (ТОГТБ) розроблений на кафедрі МРПВШтаТЕ відповідно до робочої програми.

Ціль курсу: вирішування задач по організації і проведенню будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд.

Після вивчення даного курсу студент повинен:

Знати: - організацію матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва; - основні  положення по організації  і комплектації  будівництва,  комплексне  забезпечення будівельного виробництва конструкціями і матеріалами; - організацію та експлуатацію парку будівельних машин і транспорту; - принципи, функції і методи керування, методологічні основи в організації структури  керування, структуру й організація керування будівельним виробництвом, технологію і техніку  керування;  - планування виробничо-економічної діяльності будівельно-монтажних організацій; - технологію зведення споруджень з місцевих матеріалів, механізми, необхідні для їхнього зведення; - особливості зведення наскрізних платформ і естакад. Сполучні естакади. Естакади під технологічні площадки і технологічні трубопроводи. Матеріали. Механізми. Основні вартісні показники; - особливості складання проекту провадження робіт для гравітаційних  споруджень. Особливості складання виконавчої документації; - особливості складання проекту провадження робіт для гнучких  споруджень.  Особливості складання виконавчої документації.

Вміти: - вирішувати задачі по організації і проведенню будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд; - розробити проект підготовки виробництва будівельно-монтажних робіт; - вирішувати задачі по організації і проведенню будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд; - розробити проект підготовки виробництва будівельно-монтажних робіт.

Рецензент: д.т.н., проф., зав. кафедрою МРПВШтаТЕ Дубровський Михайло Павлович

Робоча програма курсу.

Методичний посібник з проходження курсу.

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.т.н. Федорова К.Ю.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail :  

Дистанційний курс «Водопостачання та водовідведення» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Водопостачання та водовідведення».

Мета навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення»

–  ознайомити студентів з елементами водопроводу та каналізації, теоретичними знаннями з дисципліни, які дають уявлення про основні особливості проектування систем водопостачання та систем водовідведення, схема трасування водопровідних та каналізаційних мереж, очищення води.

Завдання навчальної дисципліни дає змогу студентам оволодіти основами інженерного мислення та навчитись обслуговувати різноманітні технічні рішення з боку їх інженерно-будівельної доцільності.

Внаслідок вивчення цього курсу студент повинен

Знати: схеми водопостачання та водовідведення, норми

водоспоживання, режим водоспоживання, схеми трасування водопровідних та каналізаційних мереж, арматуру водопровідної та каналізаційної мереж, методи очищення.

Вміти: знаходити та обгрунтовувати потрібні елементи водопровідної та каналізаційної мереж, піддавати аналізу та оцінці конкретні елементи водопровідної та каналізаційної мереж, оцінювати вплив багатьох факторів, що впливають на проектування системи водопостачання та водовідведення, самостійно приймати рішення щодо вибору схеми водопостачання та водовідведення, визначати та використовувати нормативні документи.

Робоча програма курсу

Схема проходження курсу

Автор курсу: канд.техн.наук Палагута Віталій Михайлович, доцент кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія".

Рецензент: декан кораблебудівного факультету професор Олександр Борисович Ляшенко.

Зворотній зв'язок: новостний форум.

Дистанційний курс розроблено на підставі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих навчальних закладів

Конспект лекцій з дисципліни схвалено кафедрою "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія" 29.06.2012 р. (протокол № 10). Рецензент - канд.техн.наук, доцент Б.І.Стрикиця.

Мета курсу: ознайомити майбутніх спеціалістів водного транспорту з системою законодавчих актів та відповідних організаційних, технічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на захист здоров'я людини в процесі праці.

Епоха НТР, в яку ми живемо, відзначається лавиноподібним зростанням числа нових технологій, технічних засобів, речовин, матеріалів, які винайшло й продовжує винаходити людство, прагнучи до більш високих життєвих стандартів. Це прагнення є цілком природнім і об'єктивно необхідним, але водночас пов'язане з виникненням багатьох проблем, однією з яких є різке зростання кількості та рівня небезпек, що загрожують людині з боку техногенного середовища. Захистити людину від цих небезпек, які є побічним продуктом наукових досягнень, можна лише спираючись, в свою чергу, на результати відповідних наукових досягнень. Крім того, цей захист повинен вестись системно – з урахуванням всього комплексу можливих небезпек, що загрожують людині на виробництві, та засобів, спрямованих на зменшення рівня цих небезпек. Цю систему засобів прийнято називати охороною праці (ОП).

Робоча програма

Карта курсу

Автор курса:

доцент кафедры ТПМ, к.т.н. Шишлаков Петр Васильевич

Дистанционный курс: Расчет стержневых систем методом конечных элементов (МКЭ/спецкурс/)

Обратная связь: новостной форум

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ і розглядається як спецкурс дисципліни "Будівельна механіка" для студентів, що навчаються за спеціальністю гідротенічне будівництво.

Метод скінченних елементів є одним із най досконаліших методів розрахунку будівельних конструкцій. Базою для вивчення курсу є такі дисципліни як теоретична механіка, опір матеріалів а також базовий курс будівельної механіки.

Рецензент: заведующий кафедрой ТПМ, д.т.н., профессор Гришин В.А.

Рабочая программа

Карта курса

   

Автори курсу:

теоретична частина - доцент кафедри МРПВШтаТЕ, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайович

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@ukr.net;

практична частина - асистент кафедри МРПВШтаТЕ Літвіненко Вікторія Вікторівна,

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: litviktory0102@gmail.com

Дистанційний курс "Технічна експлуатація портових споруд" (ТЕПС) розроблений на кафедрі МРПВШтаТЕ відповідно до робочої програми.

Ціль курсу: дати майбутнім фахівцям в галузі гідротехнічного будівництва знання, що дозволяють ефективно, безперебійно і безпечно експлуатувати портові споруди.

Після вивчення даного курсу студент повинен:

Знатиумови служби споруд і причини їх аварій; режим експлуатації портових споруд різного призначення; схеми нормативних навантажень на причал; основні положення нагляду за технічним станом гідротехнічних споруд, підкранових колій, портових акваторій і судноплавних каналів; організацію ТЕПС в портах; основні принципи паспортизації споруд; вплив різних чинників на несучу здатність ПГТС; теоретичні основи розрахунків допустимих смугових навантажень на причал при різних вантажних ситуаціях; побудову графіків допустимих смугових навантажень; оцінку несучої здатності причальних споруд при динамічних навантаженнях і при їх локальних ушкодженнях; основні положення дослідження несучої здатності експлуатованих причалів; оцінку параметрів напруженого стану шпунтових стінок в натурі. 

Вміти: діагностувати стан підкранових колій за результатами їх геодезичної зйомки; розрахувати допустиме навантаження на смугу причалу по заданій вантажній схемі; визначати міцність бетону експлуатованих споруд; розраховувати навантаження на причал від навалочних вантажів.

Рецензент: д.т.н., проф., зав. кафедрою МРПВШтаТЕ Дубровський Михайло Павлович

Робоча програма курсу.

Методичний посібник з проходження курсу.