Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.т.н. Федорова К.Ю.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail :  

Дистанційний курс «Водопостачання та водовідведення» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Водопостачання та водовідведення».

Мета навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення»

–  ознайомити студентів з елементами водопроводу та каналізації, теоретичними знаннями з дисципліни, які дають уявлення про основні особливості проектування систем водопостачання та систем водовідведення, схема трасування водопровідних та каналізаційних мереж, очищення води.

Завдання навчальної дисципліни дає змогу студентам оволодіти основами інженерного мислення та навчитись обслуговувати різноманітні технічні рішення з боку їх інженерно-будівельної доцільності.

Внаслідок вивчення цього курсу студент повинен

Знати: схеми водопостачання та водовідведення, норми

водоспоживання, режим водоспоживання, схеми трасування водопровідних та каналізаційних мереж, арматуру водопровідної та каналізаційної мереж, методи очищення.

Вміти: знаходити та обгрунтовувати потрібні елементи водопровідної та каналізаційної мереж, піддавати аналізу та оцінці конкретні елементи водопровідної та каналізаційної мереж, оцінювати вплив багатьох факторів, що впливають на проектування системи водопостачання та водовідведення, самостійно приймати рішення щодо вибору схеми водопостачання та водовідведення, визначати та використовувати нормативні документи.

Робоча програма курсу

Схема проходження курсу

Автор курсу: канд.техн.наук Палагута Віталій Михайлович, доцент кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія".

Рецензент: декан кораблебудівного факультету професор Олександр Борисович Ляшенко.

Зворотній зв'язок: новостний форум.

Дистанційний курс розроблено на підставі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих навчальних закладів

Конспект лекцій з дисципліни схвалено кафедрою "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія" 29.06.2012 р. (протокол № 10). Рецензент - канд.техн.наук, доцент Б.І.Стрикиця.

Мета курсу: ознайомити майбутніх спеціалістів водного транспорту з системою законодавчих актів та відповідних організаційних, технічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на захист здоров'я людини в процесі праці.

Епоха НТР, в яку ми живемо, відзначається лавиноподібним зростанням числа нових технологій, технічних засобів, речовин, матеріалів, які винайшло й продовжує винаходити людство, прагнучи до більш високих життєвих стандартів. Це прагнення є цілком природнім і об'єктивно необхідним, але водночас пов'язане з виникненням багатьох проблем, однією з яких є різке зростання кількості та рівня небезпек, що загрожують людині з боку техногенного середовища. Захистити людину від цих небезпек, які є побічним продуктом наукових досягнень, можна лише спираючись, в свою чергу, на результати відповідних наукових досягнень. Крім того, цей захист повинен вестись системно – з урахуванням всього комплексу можливих небезпек, що загрожують людині на виробництві, та засобів, спрямованих на зменшення рівня цих небезпек. Цю систему засобів прийнято називати охороною праці (ОП).

Робоча програма

Карта курсу

Автор курса:

доцент кафедры ТПМ, к.т.н. Шишлаков Петр Васильевич

Дистанционный курс: Расчет стержневых систем методом конечных элементов (МКЭ/спецкурс/)

Обратная связь: новостной форум

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ і розглядається як спецкурс дисципліни "Будівельна механіка" для студентів, що навчаються за спеціальністю гідротенічне будівництво.

Метод скінченних елементів є одним із най досконаліших методів розрахунку будівельних конструкцій. Базою для вивчення курсу є такі дисципліни як теоретична механіка, опір матеріалів а також базовий курс будівельної механіки.

Рецензент: заведующий кафедрой ТПМ, д.т.н., профессор Гришин В.А.

Рабочая программа

Карта курса