Дисципліна «Основи транспортного бізнесу» надає теоретичні та практичні знання в галузі ведення бізнесу на морському транспорті.

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо особливостей функціонування підприємств морського транспорту, взаємодії учасників транспортного процесу та основ ведення транспортного бізнесу.

Дисципліна повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Підприємництво», «Логістика», «Морська торгівля».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи ведення транспортного бізнесу та організаційно-економічні основи взаємодії підприємств морського транспорту.

Мета дисципліни «Основи транспортного бізнесу» - це оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі ведення транспортного бізнесу для підвищення ефективності функціонування та управління судноплавними компаніями, підприємствами портової діяльності, сервісними підприємствами у сфері морського транспорту.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво та туризм", ОНМУ,

к.е.н., доцент Щербина Вероніка Володимирівна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: uktrade14@gmail.com

Автор курсу:

доцент кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія»

к. геогр. н. Даус Марія Євгенівна.

 

Рецензент:

доцент кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія»

к. техн. н. Палагута Віталій Михайлович

 

Зворотний звязок:

Форум новин

Дистанційний лекційний курс навчальної дисципліни «Екологія» створено відповідно до робочої програми для студентів усіх спеціальностей, крім спеціальностей ННІМФ та спеціальності 135 «Суднобудування» рівня підготовки «бакалавр».

Мета дисципліни «Екологія» є засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію.

Завдання: на прикладах об’єктивних законів розвитку біосфери, взаємодії людини й біосфери показати студентам специфіку сучасних проблем екології та раціонального природокористування, їх значення в здійсненні науково-технічного прогресу. Використовуючи методи екологічного аналізу, необхідно навчити студентів прийомам дослідження й рішення екологічних і природоохоронних завдань, виробити в них уміння аналізувати різні природні та антропогенні процеси, здатність передбачати можливі зміни в природному середовищі, застосовувати сучасні методи науки для запобігання негативних змін природного середовища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні теоретичні положення сучасної екології;

- основні екологічні терміни, поняття, фактори, закони;

- особливості будови і закономірності функціонування біосфери;

- причини, наслідки і шляхи усунення локальних, регіональних і глобальних екологічних криз;

- стан природних ресурсів та їх використання;

- основні форми й особливості антропогенного впливу на навколишнє середовище;

- основи раціонального природокористування і охорони компонентів біосфери;

- нормативи якості навколишнього природного середовища;

- екологічне законодавство України та зарубіжних країн;

- основні напрями екологічної політики України.

- напрямки міжнародного співробітництва України в екологічній сфері.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

- застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особливого ставлення до об’єктів природи і суспільства, при утвердженні активної природоохоронної життєвої позиції;

- робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;

- виконувати інструментальні вимірювання числових значень нормованих показників стану навколишнього природного середовища;

- оцінювати збитки, завдані природі в результаті антропогенного впливу.

Робоча програма

Автор курсу:Шестакова Марина Володимирівна, канд. хім. наук, доцент кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія та хімія".

Зворотній зв'язок: форум новин курсу, e-mail: marshe2004@ukr.net

Дистанційний курс "Хімія" розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни "Хімія".

Мета курсу: надання студентам знань про будову атому, звязок властивостей хімічних елементів та їх положенням в Періодичній системі, загальні властивості органічних сполук, види небезпеки вантажів та класифікацію небезпечних вантажів.

Завдання:

- вивчення студентами основних понять загальної хімії, встановлення взаємозв'язку між властивостями хімічних елементів та їх положенням в Періодичній системі;

- вивчення електронної будови атому, правил щодо заповнення електронами орбіталей;

- вивчення особливостей будови комплексних сполук;

- оволодіння  методами розрахунку термодинамічних параметрів хімічної системи;

- вивчення основних факторів, що впливають на швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу

- оволодіння  методами розрахунку концентрації розчинів;

- вивчення основних закономірностей розчинів;

- оволодіння методом електронного балансу для розстановки коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реакцій;

- вивчення основ органічної хімії;

- оволодіння навичками загального оцінювання небезпеки вантажу;

 - вивчення основних класів небезпечних вантажів.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття хімії, будову атома, зв'язок властивостей хімічних елементів та їх положенням в Періодичній системі, хімічний зв’язок, хімію елементів головних підгруп, основні закони хімії, окислювально-відновні реакції, електролітичну дисоціацію, основи органічної хімії, класифікацію, будову та властивості органічних сполук, застосування органічних сполук на транспорті, види небезпеки вантажів, класифікацію небезпечних вантажів;

вміти:

- давати загальну характеристику властивостей хімічного елементу на підставі його положення у Таблиці Менделєєва та електронної будови атома;

- визначати область застосування хімічних елементів та їх сполук;

- передбачати взаємодії хімічних елементів та їх сполук;

- складати рівняння реакцій певних перетворень;

- визначати речовини, що утворюються під час перетворень;

- визначати умови перебігу реакцій;

- встановлювати область застосування та передбачати наслідки взаємодії органічних сполук;

- оцінювати загальну небезпеку вантажу;

- встановлювати вимоги до упаковки і умов зберігання вантажу.

Програма курсу

Карта курсу

А втор курса:

професор кафедри «Експлуатація морських портів»

Решетков Дмитро Миколайович, к.т.н., проф. ОНМУ.

Дистанційний курс «Загальний курс транспорту» (ЗКТ) розроблений відповідно до робочой програми дисципліни «Загальний курс транспорту» («Flat rate of transport»), яка складена на кафедрі ЕМП.

Мета курсу - формування знань про види транспорту, методи вирішення конкретних завдань регулювання транспортним комплексом, закріплення придбанних теоретичних знань.

Задачі вивчення курсу є оволодіння понятійним аппаратом для вирішення завдань розвитку транспорту, управління транспортом, впровадження транспортної політики, використання видів транспорту, їх транспортних і технічних засобів та шляхів сполучення, а також перспектив розвитку видів транспорту.

За підсумками вивченого модуля студент повинен знати:

зв'язок економічного розвитку території і обсягами перевезень;

повноваження і компетенцію органів влади, їх участь в управлінні транспортною діяльністю та дозволені методи регулювання;

відомості про види транспорту, обсяги, об'єкти та відстані перевезень;

перспективні області використання видів транспорту;

інфраструктуру транспортних підприємств;

недоліки і переваги окремих видів транспорту;

основні характеристики видів транспорту, транспортних і технічних засобів, шляхів сполучення;

методику визначення потужності видів транспорту;

області використання різних видів транспорту;

шляхи подальшого розвитку різних видів транспорту та ін.

На підставі отриманих знань студент повинен вміти:

встановити взаємний зв'язок між економічним розвитком території і обсягами перевезень;

визначати повноваження і компетенцію органів влади, їх участь в управлінні транспортною діяльністю;

визначати перспективні області використання видів транспорту;

проаналізувати інфраструктуру транспортних підприємств;

встановлення недоліків і переваг видів транспорту, області їх використання;

визначати характеристики діяльності підприємств різних видів транспорту, транспортних і технічних засобів, шляхів сполучення;

встановити причини неповного використання потужностей різних видів транспорту;

проаналізувати технологію перевезень різними видами транспорту;

визначити шляхи подальшого розвитку різних видів транспорту, транспортних підприємств.