Автор курсу - доцент кафедри "Інженерні конструкції та водні дослідження", к.т.н. Савенков Володимир Миколайович 

Рецензент - 

Зворотній зв'язок - 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:

1. Основні фізичні властивості рідини та газу.

2. Гідростатику.

3. Основи кінематики і динаміки рідини.

4. Установлений і невстановлений рух рідини.

5. Точні і наближені розв’язання основних диференційних рівнянь рівноваги і   руху рідини та газу.

6. Гідравлічні опори і втрати напору при русі рідини.

7. Витікання рідини з отворів.

8. Рівномірний рух рідини у напірних руслах.

Вміти:

1. Розраховувати гідростатичний тиск на плоскі та криволінійні поверхні.     Визначати координати центру тиску.

2.  Розраховувати остійність плаваючих тіл. Знаходити центр водотоннажності, метацентр.

3.  Визначати параметри потоку рідин і його гідравлічні елементи.

4.  Записувати  рівняння Д. Бернуллі для потоків ідеальної та реальної рідини, знати межи використання та геометричне і енергетичне тлумачення рівняння.

5.  Визначати режими руху рідини, коефіцієнт гідравлічного терця. Знаходити втрати напорів по довжині та у місцевих опорах.

6.  Знаходити витрату рідини при витіканні через отвори та насадки, коефіцієнт витрати.

7.  Розраховувати довгі та короткі трубопроводи, тупикові та кольцові мережі.

8.  Застосовувати основне рівняння рівномірного руху рідини у напірних руслах.

Робоча програма курсу

Автор курса:

старший преподаватель кафедры ТПМ Орлов Николай Адольфович

Дистанционный курс: Сопротивление материалов

Рецнезент: звідувач кафедри ТПМ, проф. Гришин А.В.

Обратная связь: новостной форум

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Навчальна дисципліна "Опір матеріалів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни -  озброїти майбутнього інженера знаннями, необхідними для проектування та розрахунку гідротехнічних споруд.

Завдання - оволодіння сучасними та класичними методами опору матеріалів для розрахунку елементів констукцій і основних типів констукцій гідротехнічних споруд на міцність, жорсткість і стійкість; отримання необхідних навичок для надійного і економічного проектування інженерних споруд.

Предмет - плоскі і просторові стержні і стержневі статично визначені і статично невизначувані системи.

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.т.н. Федорова К.Ю.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail :  

Дистанційний курс «Архітектура будівель і споруд» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Архітектура будівель і споруд».

Мета навчальної дисципліни  «Архітектура будівель і споруд» - ознайомити студентів з елементами будівель, теоретичними знаннями по дисципліні, які дають представлення об основних архітектурно-будівельних особливостях проектування цивільних та промислових будівель, конструкцій вузлів та різних спряженій.     

Завдання навчальної дисципліни дати змогу студентам оволодіти основами інженерного мислення та навчитись обґрунтовувати різноманітні технічні рішення з боку їх інженерно-будівельної доцільності.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: класифікацію будівель, основні фактори, які впливають на конструктивну схему будівлі, вимоги для будівель як промислових так і цивільних, основи будівельної кліматології, ліхтарі промислових та житлових будівель.     

Вміти: знаходити та обґрунтовувати потрібні елементи будівель, піддавати аналізу та оцінки конкретні елементи цивільних та промислових будівель, оцінювати вплив технологічного процесу на конструктивну схему будівлі, самостійно приймати рішення щодо вибору конструктивної схеми будівлі, визначати та використовувати нормативні документи.

З ціллю закріплення отриманих знань та освоєнню практичних навиків студент повинен виконати розрахунково-графічну роботу.

Робоча программа курсу

Карта курсу

    

Автор курсу: канд.техн.наук Палагута Віталій Михайлович, доцент кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія та хімія".

Рецензент: завідувач кафедри “БЖДЕХ” доцент Сергій Юрійович Хотін.

Зворотній зв'язок: новостний форум.

Дистанційний курс розроблено на підставі Робочої програми дисципліни “Основи екології” для студентів Факультету воднотранспортних та шельфових споруд.

Конспект лекцій з дисципліни схвалено кафедрою "Безпека життєдіяльності, екологія та хімія" 23.02.1996 р. (протокол № 4). Рецензент - канд.техн.наук, доцент С.Котенко.

Мета курсу: сприяти формуванню в майбутніх інженерів-будівельників основ екологічного мислення, підготувати їх до практичної діяльності в галузі раціонального природокористування та охорони природи.

 В наш час людство переживає чи не найкритичнiший момент за всю свою iсторiю. В своєму розвитковi воно досягло того найбiльш небезпечного рiвня, коли вже оволодiло величезним науково-технiчним потенцiалом, але ще не навчилось досить обережно й рацiонально його використовувати.

Швидка iндустрiалiзацiя та урбанiзацiя, рiзке зростання кількості населення планети, iнтенсивна хiмiзацiя сiльського господарства, iншi види антропогенного тиску на природу iстотно порушили кругообiг речовин та енергiї в бiосферi, пошкодили її  регенерацiйнi механiзми. Це поставило пiд загрозу здоров'я та життя цього та прийдешнiх поколiнь, подальше iснування цивiлiзацiї.

Подолання цієї не небезпеки  вимагає якiсно нового, системного пiдходу до проблеми, вивчення глобальної системи "суспiльство - природа" та її територiальних складових як цiлiсних об'єктiв - соцiоекосистем. Такий пiдхiд покликана забезпечити нова комплексна наука, що  узагальнює географiчнi, бiологiчнi, геологiчнi, медичнi, економiчнi, правовi, фiлософськi й iншi аспекти взаємодiї суспiльства й природи з метою керування  гармонiйним розвитком соцiоекосистем. Цією наукою в наш час стала загальна екологія або соціоекологія.

Карта курсу

Програма курсу

 

Автор курсу - доцент кафедри МФтаА Кудашкіна Лариса Сергіївна

Зміст курсу: основи теорії ймовірностей та математичної статистики; аксіоми і теореми теорії ймовірностей, умовна ймовірність, повна ймовірність, формула Байєса, схема Бернуллі, граничні теореми; основи математичної статистики; точкові та інтервальні оцінки випадкової величини, закони розподілу, перевірка статистичних гіпотез.

Мета курсу: навчитися вирішувати елементарні завдання з теорії ймовірностей; набути навичок статистичної оцінки випадкових величин і характеристики їх розподілу.

Мета цього курсу - прищепити студентам навички підготовки креслярської документації із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Відомо, що більшу частину робочого часу проектувальник затрачає на роботу з кресленнями. Підвищити продуктивність праці, забезпечити виконання робіт з проектування швидше і якісніше дозволяє потужне програмне забезпечення. Світовим лідером в області програм для будівельного проектування є компанія Autodesk.

Лінійка продуктів на платформі Autodesk - це дійсно інноваційне рішення, яке дозволяє істотно скоротити терміни проектування і при цьому реалізувати детальне опрацювання проекту від ескізу до робочої документації і зменшити кількість помилок. У цій лінійці програм провідне місце займає програма REVIT. Програма реалізує повну інформаційну модель споруди (BIM - building information model). Ця платформа нового покоління містить у собі найостанніші досягнення і технології в частині будівельного проектування.

У даному курсі вивчаються основи роботи з програмою REVIТ.

Автор курсу: доцент кафедри Інженерні конструкції і водні дослідження АДАМЧУК Микола Васильович.

Рецензент : завідуючий кафедрою Інженерні конструкції і водні дослідження Безушко Деніс Іванович.

 

Зворотній зв'язок: новинний форум курсу

Робоча програма

Карта курсу

   

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.геогр.н. Андреєвкька Г.М.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : Skype: 

Дистанційний курс "Інженерна геологія і гідрогеологія" (ІГіГ) розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Інженерна геологія і гідрогеологія.

Мета курсу: ознайомити студентів з геологічною будовою землі, геологічними процесами, інженерно-геологічной характеристикою ґрунтів та регіональній інженерній геологією. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: хімічний склад речовин Землі; основні властивості найбільш розповсюджених гірських порід; фізично-геологічні процеси та міри боротьби з ними; геологічні процеси у зоні впливи гідротехнічних споруд; особливості скальних та нескальних основ, їх вплив на будівництво гідротехнічних споруд.

Вміти: піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови; оцінювати вплив будь-якої споруди на геологічне середовище, підземні води і навпаки; самостійно приймати рішення щодо вибору місця розташування проектованої споруди; визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів та підземних вод.

Робоча програма навчальної дисципліни  "Інженерна геологія і гідрогеологія"

Методичні вказівки з вивчення курсу "Інженерна геологі і гідрогеологія"


 

 

 

Розробник курсу: кандидат фізико-математичних наук, ст.викладач кафедри ЕСЕ і ЗА Цацко Володимир Ілліч

Зворотний зв'язок: новостний форум, e-mail

Дистанційний курс "Електротехніка в будівництві розроблений згідно робочій програмі за дисциплиною "Електротехніка в будівництві", складеній на кафедрі ЕСЕ і ЗА.

Рецензент курсу зав.кафедрою ЕСЕ і ЗА, професор, доктор техн. наук Яровенко В.О.

Місце дисципліни в навчальному процесі 

      Дисципліна  займає важливе місце серед загально технічних дисциплін, які визначають теоретичний рівень професійної підготовки. Предмет вивчення курсу  складають електромагнітні явища і їх використання для генерування, передачі і розподілу електроенергії, вирішення проблем електромеханіки, електроенергетики, електроніки і т.п.

      В структурно-логічній схемі програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 „Будівництво” дисципліна  входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки і безпосередньо зв’язана з іншими дисциплінами навчальних планів вказаних напрямів.

     Вивчення дисципліни базується на знаннях, одержаних з курсів фізики (розділи: електрика і магнетизм) і вищої математики (розділи: матрична алгебра, диференціальні рівняння, теорія функцій комплексної змінної, перетворення Фур’є і Лапласа, чисельні методи розв’язання алгебраїчних і диференціальних рівнянь, диференціальні рівняння в частинних похідних, теорія поля).

 Мета вивчення дисципліни

       Дисципліна , як базова, повинна забезпечувати комплексну підготовку майбутнього спеціаліста: професійну підготовку, розвиток творчих здібностей, вміння формулювати і вирішувати проблеми своєї спеціальності, вміння творчо використовувати свої знання.

     Метою викладання  є  вивчення електромагнітних процесів  в електричних колах та окремих пристроях; вивчення основних законів теорії електричних і магнітних кіл, ознайомлення з математичними методами їх аналізу та моделювання. Крім інтегральних співвідношень, які характеризують електричні і магнітні кола, студент повинен володіти і диференціальними категоріями, що відносяться до окремих точок середовища чи пристрою і є категоріями електромагнітного поля     Вивчення дисципліни дає студентам знання:

- методів аналізу усталених і перехідних процесів  в лінійних електричних колах;

-  енергетичних процесів в електричних колах;

- особливостей перебігу електромагнітних процесів у нелінійних електричних колах і методів їх розрахунку;

- методів аналізу електростатичного поля та електричного і магнітного поля постійних струмів, змінного електромагнітного поля

 Вміння і навички, що набувають студенти при вивченні дисципліни.

      Студенти набудуть вміння:

-  формувати математичні моделі кола;

- розраховувати усталений режим в лінійному електричному колі, в якому діють джерела постійних, синусоїдних чи періодичних несинусоїдних ЕРС;

- розраховувати перехідний процес в лінійному електричному колі з одним чи двома накопичувачами енергії;

-  розраховувати усталений та перехідний режим в однорідній довгій лінії;

- розрахувати нелінійне електричне коло графічним, графоаналітичним або чисельним методом в усталеному та перехідному режимах;

-  розрахувати електричне та магнітне поле нескладної конфігурації;

     Студенти отримають навички:

- практичного застосування методів моделювання і розрахунку процесів у технічних пристроях, принцип дії яких заснований на використанні електромагнітних явищ;

-  проведення експериментальних досліджень і узагальнення їх результатів;

-  використання електровимірювальної апаратури;

- самостійної роботи з навчальною, навчально-методичною і довідковою літературою у галузі електротехніки і суміжних дисциплін.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : методи формування математичних моделів кола; методи розрахунку усталених режимів в лінійному електричному колі, в якому діють джерела постійних, синусоїдних чи періодичних несинусоїдних ЕРС;методи  розрахунку електричних та магнітних полів нескладної конфігурації.

вміти : практично застосовувати методи моделювання і розрахунку процесів у технічних пристроях, принцип дії яких заснований на використанні електромагнітних явищ; проводити експериментальні дослідження та узагальнювати їх результати; використовувати електровимірювальну апаратуру;- самостійно працювати з навчальною, навчально-методичною і довідковою літературою у галузі електротехніки та суміжних дисциплін

Робоча програма

Карта курсу

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.т.н. Федорова К.Ю.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail :  

Дистанційний курс «Планування міст та транспорт» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Планування міст та транспорт.

Мета навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» - ознайомити студентів з генеральними планами міст, основами теріторіально-простірного розвитку міст, типами планувальної структури, вимогами до забудови, розміщення житлових будівель та благоустрію територій, проблемами шумів у містах від транспорту.
Завдання навчальної дисципліни дати змогу студентам оволодіти основами інженерного мислення та навчитись обґрунтовувати різноманітні технічні рішення з боку їх інженерно-будівельної доцільності.
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати: основні принципи теорій комплексного формування генерального плану, характеристики генплану, планування та забудівля житлових територій, функціональне зонування територій, вимоги до проектування центру міста, варіанти проектування порту відносно міста, проблеми шуму та забруднення міста.
Вміти: піддавати аналізу та оцінці конкретні інженерні умови, оцінювати вплив різноманітних чинників на розташування міста, визначати й використовувати розрахункові показники, призначати раціональні методики розрахунку генплану, об’єму транспорту, обґрунтовувати варіанти планування міст, визначати та використовувати нормативні документи, проектувати автомобільні магістралі, вулиці, парки, промислові та житлові зони.

Робоча програма курсу

Схема курсу