Автор курсу:

доцент кафедри «Теорія механізмів і машин й деталей машин»  к.т.н. Греченко Павло Ігоревич

Рецензент:

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail :  
Дистанційний курс «Теорія механізмів і машин й деталі машин» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Теорія механізмів і машин й деталі машин»

Мета: надання студенту необхідних знань та умінь відповідно до галузевих стандартів для бакалаврів спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт»  стосовно вивчення принципів дії, будови, теорії та інженерних розрахунків деталей і вузлів  машин загального призначення, правил і норм їх конструювання з урахуванням реальних умов роботи та вимог сучасних стандартів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: структуру, кінематику й динаміку машин та механізмів; основні види механічних передач; основи теорії та роботи механічних передач; галузь використання різних видів передач; переваги і недоліки механічних передач;       основні деталі і вузли, які обслуговують рух; класифікацію деталей і вузлів, які обслуговують рух; основи теорії та роботу деталей і вузлів, які обслуговують рух; види і класифікацію з’єднань;  основи теорії з’єднань;  переваги і недоліки з’єднань;  галузь використання різних видів з’єднань; основні методики розрахунків деталей и вузлів за критеріями роботоздатності.

вміти: проектувати різни види механічних передач; на підставі розрахунків на міцність проектувати різні види з’єднань;  проектувати вали та вісі і проводити їх розрахунки на опір втоми, статичну міцність, жорсткість та коливання;  вибирати підшипники кочення та проводити розрахунки за їх динамічною та статичною вантажопідйомністю; проектувати підшипники ковзання та проводити їх розрахунки на зносостійкість та міцність при різних видах тертя; вибирати механічні муфти та проводити розрахунки на міцність їх робочих елементів;     проектувати приводи машин. застосовувати засвоєнні методики до практичних задач і при цьому спиратися на тверді знання з інших загально інженерних дисциплін, що вивчалися раніше, - «Фізика», «Теоретична механіка»,  «Опір матеріалів», «Матеріалознавство», «Теорія механізмів і машин».

Робоча програма курсу

Карта курсу


Автор курсу - асистент кафедри ПТМ та ІПТО Галевський Володимир Вололдимирович.
Мета: надання студентам теоретичних знань про устрій та розрахунки гідравлічного та пневматичного приводів, що застосовуються на мехатронних системах. Познайомити студентів з його перевагами та недоліками. Навчити студентів засадам проектування таких приводів та їх компонентів для мехатронних систем, вантажопідйомних та будівельних машин.

Завдання: отримання студентами знань щодо устрою та засад функціонування гідравлічного та пневматичного приводів мехатронних систем, отримання навичок з підбору та розрахунку приводів для мехатронних систем, вантажопідйомних та будівельних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-       маркування елементів гідро- та пневмоприводу та їх умовні позначення на схемах;

-       найменування, позначення, переваги та недоліки об’ємного гідроприводу;

-       принцип роботи та основи розрахунків гідродинамічного приводу;

-       застосування гідро- та пневмоприводу в вантажопідйомних, дорожніх та будівельних машинах;

-       особливості експлуатації гідравлічних та пневматичних машин та систем за умов низьких та високих температур;

-       параметри та методи підбору гідро- та пневмомашин, апаратури та трубопроводів;

-       засоби регулювання тиску та витрат в гідро- та пневмосистемах, методи і схеми реверсування приводів

вміти:

-       підбирати оптимальний тип приводу в залежності від типу машини та особливостей умов експлуатації;

-       визначати опори в гідросистемах, підбирати необхідне устаткування, визначати потужність приводу;

-       використовувати довідкову технічну літературу і нормативну документацію для вирішення практичних питань пов'язаних з розрахунками вантажопідйомних та будівельних машин різного типу та призначення.