Автор курса:

старший преподаватель кафедры ТПМ Орлов Николай Адольфович

Дистанционный курс: Сопротивление материалов

Рецензент: завідувач кафедри ТПМ, проф. Гришин А.В.

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Навчальна дисципліна "Опір матеріалів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з методами оцінки внутрішних сил, рапружень і переміщень, що виникають в перерізах стержнів, балок при деформаціях розтягнення-стискання, зcуву, вигину, крутіння, а також при складних деформаціях – косого вигину, позацентрового стискання, розтягнення (стискання) з вигином, крутіння з вигином. Описуються геометричні характеристики складного перерізу. Розглядаються умови міцності і жорсткості при різних деформаціях. Вивчається явище втрати стійкості. Розглядаються основи кінематичного аналізу, методи розрахунку статично визначених багатопрольотних балок, ферм, методи розрахунків статично невизначених балок, статично невизначених простих рам методом сил. Вивчаються основи користування лініями впливу для розрахункав зусилль в балках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  геометричні характеристики складних фігур та перерізів, методи розрахунку внутрішніх зусиль, напружень і деформацій при різних видах деформованих станів в балках. Знати методи розрахунків стержнів на стійкість. Знати як виконувати кінематичний аналіз споруд, як розрахувати статично невизначені балки і рами. Знати як вміло користуватись лініями впливу для розрахунку зусиль в балках.

вміти:  знаходити можливі геометричні характеристики фігур та складних перерізів; знаходити внутрішні зусилля, напруги і деформації при різних видах деформованих станів в балках; вміти застосовувати методи розрахунків стержнів на стійкість; вміти виконувати кінематичний аналіз споруд; вміти  розрахувати статично невизначені балки і рами;  вміти  користуватись лініями впливу для розрахунку зусиль в балках.

Робоча програма

Владимир Николаевич Машин

Автор курсу: ст. викладач каф. "ЕСЕ і ЗА" Машін Володимир Миколайович

Дистанційний курс "ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання», розробленої на кафедрі "ЕСЕ і ЗА"

Мета курсу: сформувати у студента необхідний фундамент знань про вимірювання електричних величин в колах постійного і змінного струму, вимірювання магнітних величин, вимірювання неелектричних величин і обробка результатів вимірювань з урахуванням похибок, тобто навчити студентів на базі отриманих ними знань і умінь вирішувати певні технічні питання ,

В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: теоретичні дані про методи та засоби вимірювання електричних величин, побудова та принцип роботи вимірювальних приладів; теоретичні дані про обробку результатів вимірювань, з огляду на похибки вимірювань; теоретичні дані про методи та засоби вимірювання електричних величин які змінюються в часі, магнітних і неелектричних величин.

Вміти: вимірювати електричні величини аналоговими електромеханічними вимірювальними приладами і проводити обробку результатів вимірювань; вимірювати електричні величини цифровими вимірювальними приладами і проводити обробку результатів вимірювань; вимірювати електричні величини змінні в часі, магнітні і неелектричні величини, проводити обробку результатів вимірювань.

Рецензент: завідуючий кафедрою "ЕСЕ і ЗА" проф. Яровенко В.О.

Робоча програма

Карта курсу

Зворотній зв'язок: vidavnitstvo@onmu.odessa.ua