Лекційний курс розроблено доцентом кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія та хіцмія" Івановою Р.Ю. для студентів напрямів підготовки 6.060101“Будівництво”, 6.051201 “Суднобудування та океанотехніка”. 

Зворотній зв'язокфорум новин курсу, e-mail: r.yu.ivanova@gmail.com 

Основні завдання курсу:

- вивчення студентами основних понять загальної хімії, встановлення взаємозв'язку між властивостями хімічних елементів та їх положенням в Періодичній системі;

- вивчення електронної будови атому, правил щодо заповнення електронами орбіталей;

- вивчення особливостей будови комплексних сполук;

- оволодіння  методами розрахунку термодинамічних параметрів хімічної системи;

- вивчення основних факторів, що впливають на швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-  оволодіння  методами розрахунку концентрації розчинів;

- вивчення основних закономірностей розчинів;

- оволодіння методом електронного балансу для розстановки коефіцієнтів в рівняннях окислювально-відновних реакцій;

- вивчення електрохімічних процесів;

- вивчення основних методів захисту металевих деталей від корозії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 основні поняття загальної хімії, електронну будову атому, Періодичний закон і періодичну систему Менделєєва, комплексні сполуки, хімічну термодинаміку та кінетику, окислювально-відновні реакції, основні закономірності електрохімічних процесів, корозію металів та методи захисту металів від неї.

 

На основі цього студент повинен вміти:

- виразити електронною та електронно-графічною формулою розподіл електронів по рівням та підрівням в атомі та давати загальну характеристику властивостей хімічного елементу на підставі його положення у таблиці Менделєєва та електронної будови атома;

- розраховувати термодинамічні параметри хімічної системі та робити висновки щодо можливості протикання реакції та її характеру;

- визначати фактори, які можуть змінити швидкість хімічної реакції та її напрямок;

- розраховувати швидкість хімічної реакції при заданих концентраціях та температурі;

- розрахувати масову частку та молярну концентрації, молярну концентрацію еквівалента розчину;

- записувати рівняння гідролізу водних розчинів солей з визначенням рН розчину;

- розставляти коефіцієнти в рівняннях окислювально-відновних реакцій методом електронно-іонного балансу;

- складати електрохімічні схеми гальванічних елементів з розрахунком їх ЕДС;

- складати схеми корозійних гальванічних елементів;

- підбирати метал для протекторного захисту металевих деталей від корозії.

Робоча програма

Карта курсу

Лекционный курс разработан Чумак О.А., ст.преподавателем кафедры "Техническая кибернетика им. проф. Меркта Р.В." для студентов 1 курса специальности "192 Будівництво та цивільна інженерія (колледж)"

Обратная связь: e-mail ksh2010@ukr.net

Целью изучения курса является овладение терминологией и навыками работы с операционными системами, компьютерными сетями, научиться создавать текстовые документы в среде текстового редактора MS Word, работать с электронными таблицами и системами управления базами данных (СУБД) на примере применения программ MS Excel и MS Access.

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

 знать: основные понятия и термины, связанные с изучением научных методов исследований, арифметических и логических основ ЭВМ, архитектуры и системного программного обеспечения ПК, основные понятия, термины, структуру и организацию текстового редактора, электронных таблиц и систем управления базами данных.

 уметь: пользоваться операционными системами, компьютерными сетями, работать в качестве пользователя компьютера при создании текстовых документов в среде текстового редактора MS Word, использовать электронные таблицы и системы управления базами данных на примере применения программ MS Excel и MS Access.

Рабочая программа

Карта курса

 

Автор курсу - Косяк Світлана Володимирівна, старший викладач каф. ІКВД.

Рецензент курсу - 

Мета курсу " Інженерна геодезія": надання фундаментальних знань у галузі геодезії, вивчення основних прийомів та правил виконання інженерно-геодезичних робіт, знання яких необхідно в практичній діяльності бакалавра будівництва, формування у майбутніх фахівців в галузі будівництва умінь та навичок виконання топографо-геодезичних вимірювань та їх математичної обробки, їх використання при інженерній підготовці територій, інженерно-технічних вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд.

Завдання:

 •   дати інформацію про історію створення та сучасний стан геодезії;
 •   познайомити студентів з  виконання геодезичних робіт сучасними засобами і     методами;
 • за допомогою геодезичних вимірювальних приладів, використовуючи відповідні методики та набуті знання з геодезії, здійснювати знімання земної поверхні для отримання планової і висотної основ означеної території.
 • користуючись відповідними методиками та засобами виконувати камеральну обробку та оформлення результатів геодезичних вимірювань та знімань для підготовки проектної документації
 •   створення топографічних планів та карт, їх використання при проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • задачі геодезії, основні сфери її застосування; зв`язок з іншими науками та   дисциплінами; відомості з історії розвитку геодезії;
 • основні напрямки науки; сучасні підходи до нових технологій в геодезії;
 • поняття про елементи  карти, основні її властивості;
 • основні види вимірювань у геодезії;
 • сучасні типи нівелірів, сфери їх застосування.
 • класифікацію топографічних зйомок;
 • застосування навігаційної супутникової системи в геодезії;
 • відомості про геодезичні мережі їх класифікацію;
 • стан державної геодезичної мережі Україні.
 • основні етапи іженерно-геодезичних робіт при будівництві споруд;
 • техніку безпеки при виконанні геодезичних робіт.

вміти:

 • аналізувати задачі геодезії, основні сфери її застосування;
 • управляти інформацією про просторове розташування об'єктів, їх властивостей та взаємозв'язків;  
 • опановувати методами топографічних робіт;
 • вибирати найбільш ефективні технології вимірювань у геодезії;
 • виконувати роботи з геодезичними приладами теодолітом та нівеліром.

 РОБОЧА ПРОГРАМА