Інженерна графіка – одна з перших інженерних дисциплін, що вивчаються студентами вищих технічних закладів освіти, яка складається з нарисної геометрії та технічного креслення.

Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому вивчають способи подання просторових фігур або оригіналів за допомогою їхніх зображень (графічних моделей) на площині чи на поверхні. Предметом нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання креслень, способів розв’язання за допомогою креслень геометричних задач, методів геометричного моделювання, тобто створення проекцій об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам, а також побудови зображень предметів та об’єктів деякої конкретної галузі інженерної діяльності. Для розв’язання інженерних задач методами геометричного моделювання в різних галузях науки і техніки методи нарисної геометрії мають бути доповнені методами обчислювальної геометрії, що лежать в основі комп’ютерної графіки.

Вивчення інженерної графіки полягає в засвоєнні правил виконання та оформлення креслень відповідно до правил ортогонального проекціювання та діючих стандартів єдиної системи конструкторської документації.

Автор курсу: Зелинский Валерий Франкович, доцент кафедры "Теория механизмов  машин и деталей машин"

Обратная связь: Новостной форум курса;

Соавтор: Дюкре Любовь Гавриловна, ст. преподаватель кафедры;

Дистанционный курс" Начертательная геометрия и инженерная графика"

разработан согласно рабочей программы, составленной преподавателями кафедры.

Рецензент - профессор, зав. кафедры ТММ и ДМ, доктор т.н. Коноплев Анатолий Васильевич

Цель дисциплины - изучение  - теоретических  и практических  знаний  необходимых  для выполнения  и чтения  чертежей,  соответствующих  единой   системе  конструкторской  документации                                                                         - решение за  рисунками, чертежами  и  моделями  инженерно-геометрических  задач                                                                                                                                 В  реэультате  изучения  дисциплины  студент  должен знать ;                                      -  проекционный  метод  построения  изображений  геометрических  фигур             -  позиционные  и  метрические  свойства  проекций  пар   геометрических  фигур    -  правила  построения  стандартных  видов  аксонометрических  проекций             -  правила построения изображений  видов,  разрезов,  сечений                                 -  правила  нанесения  размеров  на  чертежах                                                             -  масштабы  иэображений  та  размеры  форматов                                                       -  условные  обозначения ,  которые  используются  в  чертежах                                 уметь; -  выполнять  основные  геометрические  построения                                                  -  выполнять чертежи  деталей  в системе 3-х плоскостей  проекций  и                            аксонометрических     проекций                                                                                  -  выполнять  и  читать  чертежи          

Студенти повинні:
знати :

-                   історію і структуру університету, призначення основних підрозділів, служб і громадських організацій;

-                   основні відомості щодо нормативних документів, які регламентують відносини в системі  « ВНЗ – Студент »;

-                   організацію навчального процесу в університеті, права і обов’язки студента;

-                   можливості і правила використання наукової бібліотеки, гуртожитку і других об’єктів університету;

-                   методику самостійної роботи з навчальною літературою і правила оформлення домашніх робіт;

-                   основні відомості відносно сфери і об’єктів майбутньої фахової діяльності.

вміти :

-                   користуватись довідковою системою бібліотеки університету;

-                   самостійно працювати з учбово-методичною літературою при виконанні домашніх завдань;

-                   вести конспекти лекцій і самостійної роботи з літературою;

-                   оформлювати самостійні роботи згідно встановленим стандартам.

-                   інтерпретувати в процесі навчання основні положення загальнотехнічних дисциплін стосовно  об’єктів майбутньої діяльності.

        Автор курсу: Дудніченко Наталія Олександрівна - зав. лабораторії кафедри "Фізичне виховання та спорт".

Зворотній зв'язок:  новостной форум. E-mail: vodnik2002@gmail.com

         Рецензент: Кисельов Сергій Борисович - в.о. зав. кафедрой "Фізичне виховання та спорт", МСМК СРСР з плавання та МС парусу, яхтінний капітан, IYT Yachtmaster offshore instructor sail & Small powerboat & Rib master instructor, старший техінспектор Вітрильної федерації Одеської області.

         Співавтори курсу: к.філос.н., доцент Михайлик Олег Григорийович - МС СРСР з боротьби; ст. викл. Браславський Ігор Олександрович - МСМК СРСР з легкої атлетики; ст. викл. Семенова Людмила Іванівна - МС СРСР з художньої гімнастики; ст. викл. Розенберг Ірина Леонідівна - МС СРСР з настільного тенісу;ст. викл. Лісовська Людмила Володимирівна - МС СРСР з плавання; ст. викл. Нечипорчук Тетяна Геннадіївна - МС України з баскетболу;ст. викл. Парвадов Лнонід Анісімович; ст. викл. Чумаченко Сергій Анатолійович; ст. викл. Карпович Алла Павлівна; ст. викл. Деркач Андрій Валерійович - МС України з боротьби.

         

          Метою фізичного виховання студентів 1 курсів є формування фізичної культури особи і здібність у напрямку використання різноманітних засобів фізичної культури, спорту та туризму для зберігання і зміцнення здоров'я, психологічної підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної діяльності.

          Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних виховних, освітніх і оздоровчих задач:

  • Розуміння ефективності регулярних занять фізичними вправами, системами, розділами, комплексами.
  • Розуміння соціальної ролі фізичної культури у розвитку особи і підготовка її до професійної діяльності.
  • Формування мотивувального, цілісного відношення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення і самовиховання.
  • Оволодіння системою практичних умінь і навичок, які забезпечують зберігання і зміцнення здоров'я, психічне благополуччя, розвиток і удосконалення психофізичних якостей і властивостей особи, самовизначення у фізичній культурі.
  • Успішну підготовку і здачу контрольних нормативів, модульних вимог і тестів з дисципліни.

           Навчальні матеріали курсу направлені на підвищення рівня функціональних і рухливих здібностей, формування необхідних якостей і властивостей особи, на оволодіння методами і засобами фізкультурно-спортивної діяльності, на придбання особистого досвіду, який направлений на використання засобів фізичної культури та спорту.

          Практичний курс реалізується на навчальних, методико-практичних і навчально-тренувальних заняттях у навчальних групах.

         Методико-практичні заняття передбачають використання основних методів і засобів формування навчальних, професійних і життєвих умінь та навичок засобами фізичної культури і спорту.

         Вимоги до освоєння рівню змісту дисципліни

         В ході реалізації навчального курсу “Фізичне виховання” в умовах належної організації і регулярності навчальних і навчальноо-тренувальних занять у встановленому обсязі 148 годин повинно повністю забезпечувати виконання наступних вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти по дисципліні:

  • Фізична культура у загально культурній і професійній підготовці студентів. Її соціально-біологічні основи. Фізична культура і спорт як соціальні феномени суспільства. 
  • Основи здорового способу життя студента. Особливості використання засобів фізичної культури для оптимізації працездатності. 

Робоча програма

Карта курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з науковими методами дослідження, логічної побудови фізичних теорій та фізичного методу аналізу природи. Фізика вчить правильно розуміти фізичні явища які використовуються в науково – технічному прогресі , показує, яким чином від правильних посилок (що відображають навколишню реальність) перейти до правильних висновків.

Навчити студентів володінню відповідним фізичними приборами, якими досліджуються інженерні задачі, бути достатнім для того, щоб майбутні фахівці самостійно могли опрацьовувати інженерні моделі, пов’язані з їх подальшою практичною діяльністю, а також складати такі моделі.

Завдання: надання студентам систематизованих знань основ фізичної науки і тих умінь і навичок, що необхідні для міцного, повноцінного і свідомого засвоєння знань, окреслених навчальною програмою. Життєво-практична ціль викладання даної дисципліни полягає в озброєнні студентів тими знаннями, уміннями та навиками, які вони могли б використати у своїй повсякденній практичній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основи фундаментальної дисципліни “Фізика”, визначення основоположних понять, що мають науковий і філософський зміст; фундаментальні закони класичної механіки, основи будови речовини та термодинаміки; закони ідеального газу, перший та другий закони термодинаміки, принцип дії теплових двигунів; властивості електростатичного та електромагнітного поля, їх основі характеристики та закони, які описують ці явища; магнітні властивості речовин; основні закони протікання постійного та змінного струмів та їх використання у сучасній техниці; основні поняття законів коливань, хвиль; хвильової та квантової оптики; основи атомної та ядерної фізики, екологічні проблеми атомної енергетики.
вміти: застосовувати фундаментальні закони фізики у розв'язку практичних завдань, вміти застосовувати закони фізики у суміжних дисциплінах, усвідомлювати науковий підхід до вивчення цілісності явищ та законів навколишнього середовища, використовувати теоретичні знання з фізики у розв’язанні практичних задач та застосовувати їх у суміжних дисциплінах.

Робоча програма.