Дисципліна «Міжнародні стандарти фінансової звітності» направлена на вивчення особливостей розробки та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та концептуальних основ складання і подання фінансових звітів.

Предметом дисципліни є фінансова звітність підприємств, складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Мета дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» – надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та про правила складання фінансових звітів за принципами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними теоретичними положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності та особливостями їх реалізації на сучасному етапі розвитку господарських зв’язків, а саме:

  • оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань принципів і методів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
  • опанування методології складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
  • формування практичних навичок щодо застосовування відповідних методів і прийомів для підготовки інформації, необхідної для прийняття виважених рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • перелік основних міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • підходи до визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ;
  • вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань;
  • взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • проаналізувати господарську операцію та відобразити її у відповідній формі фінансової звітності;
  • обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії;
  • здійснити будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити основні форми фінансової звітності.

 

Метою курсу "Економіка і організація діяльності судноплавних компаній" є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі господарської діяльності судноплавних компаній, направленої на підвищення ефективності управління флотом.

Автор курсу - д.е.н., професор, завідувач кафедри

"Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті"

Жихарєва Влада Вікторівна

Зворотний зв'язок: форум курсу,  e-mail: v.zhikhareva@gmail.com

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

- особливості різних видів організаційних структур судноплавних підприємств;

- статті та порядок формування витрат і собівартості морських перевезень;

- порядок розрахунку експлуатаційних доходів судноплавних компаній;

- порядок формування прибутків і грошових потоків судноплавних компаній;

- механізм ціноутворення у трамповому та лінійному судноплавстві;

- методи фінансування інвестицій у поповнення флоту;

- підходи до розробки бізнес-планів та інвестиційних програм судноплавних компаній;

- основи управління ризиками в діяльності судноплавних компаній;  

- методи державного регулювання діяльності судноплавних компаній.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

розраховувати собівартість, доходи, прибуток, грошовий потік судноплавної компанії, визначати напрямки економії витрат та збільшення доходів від експлуатації суден, обґрунтовувати вибір фінансування інвестицій у поповнення флоту, розробляти бізнес-плани та інвестиційні програми судноплавних компаній, ідентифікувати та оцінювати ризики в діяльності судноплавних компаній, враховувати вплив державного регулювання на діяльність судноплавних компаній.