Автор курсу - доцент кафедри «Підприємництво та туризм» Чебанова Тетяна Євгенівна

Рецензент:

Дистанційний курс «Фінансовий менеджмент» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

Мета навчальної дисципліни  «Фінансовий менеджмент» - формування системи теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері управління фінансами підприємств, інвестиційною діяльністю. Визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту;

- систему забезпечення фінансового менеджменту;

- систему управління грошовими потоками;

- методику визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках;

- систему управління прибутком;

- методики управління активами;

- методику визначення вартості та оптимізації структури капіталу;

- систему управління інвестиціями;

- методи управління фінансовими ризиками;

- методику аналізу фінансових звітів;

- систему фінансового прогнозування та планування;

- методику антикризового фінансового управління на підприємстві.

вміти:

- оцінити фінансовий стан підприємства, виявити проблеми та намітити шляхи їх вирішення;

- давати оцінку фінансовій діяльності підприємств;

- складати бізнес-план інвестиційного проекту, оцінювати ефективність проектів;

- складати фінансовий план то прогноз фінансового стану;

- використовувати на практиці методи та методики управлінні фінансовими ризиками, активами, пасивами та грошовими потоками на підприємстві;

- використовувати на практиці методи антикризового управління фінансами;

- давати рекомендації по поліпшенню фінансової діяльності підприємства.

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

Розробник: Белоус Катерина Вікторівна, доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті», к.е.н., доцент

Рецензент:

Дистанційний курс «Корпоративне управління» розроблен для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Мета: ознайомлення студентів із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління.

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань: застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств; застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристика основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • сутність, принципи та моделі корпоративного управління;
 • місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством;
 • чинне законодавство в Україні з корпоративного управління;
 • зовнішні й внутрішні чинники, що вливають на систему корпоративних відносин;
 • типи, категорії та характерні ознаки акцій як пайових цінних паперів, процедури випусків цінних паперів;
 • органи корпоративного управління та учасники корпоративних відносин;

вміти:

 • проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерного товариства;
 • формувати органи управління акціонерного товариства згідно з їх функціями та статутом;
 • розробляти положення про органи управління акціонерних товариств;
 • готувати документи для проведення загальних зборів акціонерів, наглядових рад;
 • оцінювати звичайні акції та ступень ризику прибутковості фінансових активів;
 • володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі корпоративного управління.

Робоча програма курсу

Курс "Організація біржової діяльності" дозволяє ознайомитися з особливостями структури, організації та функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технологіями здійснення біржових операцій, історією розвитку, основними цілями і завданнями біржових установ та інш.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво та туризм" ОНМУ,

к.е.н., доцент Матвієнко Марина Валеріївна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: marinimus029@gmail.com

Робоча програма курсу

Карта курсу

Дисципліна «Міжнародні стандарти фінансової звітності» направлена на вивчення особливостей розробки та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та концептуальних основ складання і подання фінансових звітів.

Предметом дисципліни є фінансова звітність підприємств, складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Мета дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» – надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та про правила складання фінансових звітів за принципами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними теоретичними положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності та особливостями їх реалізації на сучасному етапі розвитку господарських зв’язків, а саме:

 • оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань принципів і методів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
 • опанування методології складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
 • формування практичних навичок щодо застосовування відповідних методів і прийомів для підготовки інформації, необхідної для прийняття виважених рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • перелік основних міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • підходи до визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ;
 • вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань;
 • взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • проаналізувати господарську операцію та відобразити її у відповідній формі фінансової звітності;
 • обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії;
 • здійснити будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити основні форми фінансової звітності.

 

Курс «Економіка судноплавних компаній» направлений на вивчення організаційних засад і економічних механізмів діяльності судноплавних компаній. 

Автор курсу - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри "Економіка і фінанси" Жихарєва Влада Вікторівна

Зворотний зв'язок: форум курсу,  e-mail: v.zhikhareva@gmail.com

Мета дисципліни «Економіка судноплавних компаній»: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі господарської діяльності судноплавних компаній, направленої на підвищення ефективності економічного управління.

Завданнями вивчення дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і практичних вмінь з економічного управління судноплавними компаніями, порядку формування та розрахунку витрат, собівартості, доходів, прибутку, грошового потоку судноплавних компаній, ціноутворення у трамповому і лінійному судноплавстві, фінансування інвестицій у поповнення флоту, бізнес-планування поповнення флоту, підходів до розробки інвестиційних програм судноплавних компаній, оцінки ризиків у експлуатаційної та інвестиційної діяльності судноплавних компаній і використання методів державної підтримки у судноплавстві.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

- організаційно-економічні засади виробничої діяльності різних видів судноплавних підприємств і типи їх організаційних структур;

- статті та порядок формування витрат і собівартості морських перевезень;

- порядок розрахунку експлуатаційних доходів судноплавних компаній;

- порядок розрахунку фінансових результатів судноплавних компаній;

- підходи до аналізу грошових потоків судноплавних компаній;

- механізм ціноутворення у трамповому та лінійному судноплавстві;

- методи фінансування інвестицій у поповнення флоту;

- підходи до розробки бізнес-планів та інвестиційних програм судноплавних компаній;

- основи управління ризиками в діяльності судноплавних компаній;  

- методи державного регулювання діяльності судноплавних компаній.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

розраховувати собівартість, доходи, фінансові результати судноплавної компанії, аналізувати грошові потоки, обґрунтовувати вибір фінансування інвестицій у поповнення флоту, розробляти бізнес-плани та інвестиційні програми судноплавних компаній, ідентифікувати та оцінювати ризики в діяльності судноплавних компаній, враховувати вплив державного регулювання на діяльність судноплавних компаній.

          Автор курсу:

          Доцент кафедри «Економіка і фінанси»

          ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент         

          Ярова Ніна Вікторівна 

          Зворотній зв'язок: 

          e-mail:  ninayarovaya2017@gmail.com

ЕКОНОМІКА ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Дисципліна «Економіка портового господарства» дає знання про галузеву специфіку діяльності морських торговельних портів.

Розглядаються економіко-організаційні засади функціонування та розвитку підприємств портової діяльності в умовах конкуренції на ринку стивідорних послуг.

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками у галузі функціонування морських торговельних портів та стивідорних компаній.

Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Вивчення дисципліни сприяє здобуттю необхідного обсягу та рівня загальних знань у галузі портового господарства.

Дисципліна «Економіка портового господарства» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Економіка судноплавних компаній», «Економічна безпека», «Контроллінг».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економіко-організаційні основи функціонування та розвитку портового господарства в умовах конкуренції на ринку стивідорних послуг.
Мета дисципліни «Економіка портового господарства»: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі функціонування підприємств портової діяльності.
Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з економіки і організації діяльності портового господарства.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • організаційно-економічні засади управління морськими торговельними портами та стивідорними підприємствами України в сучасних умовах;
 • процес управління роботою морських  торговельних портів та стивідорних підприємств;
 • напрями розвитку портової інфраструктури у сфері портового господарства;
 • економічну сутність та значення інвестиційної діяльності у сфері портового господарства;
 • порядок формування доходів, витрат виробництва, собівартості продукції та фінансових результатів підприємств портової діяльності;
 • механізм ціноутворення на ринку стивідорних послуг, тарифи на основні та додаткові послуги, що надаються підприємствами портової діяльності;
 • підходи до формування системи портових зборів у світовій практиці, види портових зборів в морських портах України і напрями їх використання;
 • особливості планування роботи підприємств портової діяльності;
 • сутність та критерії якості портової продукції;
 • порядок оцінки конкурентоспроможності підприємств портової діяльності;
 • основи державного регулювання у сфері портового господарства;
 • сутність економічної безпеки підприємств портової діяльності;
 • організаційно-економічні засади реструктуризації підприємств портової діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • розраховувати собівартість навантажувально-розвантажувальних робіт; 
 • аналізувати тарифи на послуги, що надаються у морських портах-конкурентах;
 • використовувати збірники портових тарифів;
 • розраховувати показник рівня конкурентоспроможності морського порту;
 • визначати рейтингову оцінку рівня конкурентоспроможності морського порту;
 • аналізувати та порівнювати рівень конкурентоспроможності портів;
 • розраховувати ефективність лізингу портового обладнання;
 • здійснювати розрахунок портових зборів у морських портах України (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний).
Надання знань в визначених напрямках сприяє становленню студентів як майбутніх фахівців з економічною підготовкою у галузі морського транспорту.

Робоча програма

Карта курсу