Автор курсу:

доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг», к.е.н. Москвіченко Ірина Михайлівна

Рецензент:

Дистанційний курс «Управління інноваціями» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Управління інноваціями». 

Мета: оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організацій та підприємств морського транспорту.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

-  суть‚ зміст і значення інноваційного розвитку як економічної категорії;

-  основи теорії інноватики та інноваційної діяльності організації;

-  роль держави в інноваційній діяльності організації;

-  особливості інноваційної політики організації;

-  системи управління інноваційною діяльністю організацій;

-  галузеві аспекти інноваційного розвитку‚ зокрема підприємств морського транспорту. 

вміти:

-  оцінювати і вибирати найефективніші напрямки інноваційного розвитку;

-  оцінювати і вибирати інноваційні ідеї;

-  визначати оптимальний рівень витрат на просування інновацій на ринку;

-  формувати інформаційну базу для управління напрямками інноваційного розвитку;

-  виконувати аналіз і оцінку структури інвестицій при інвестуванні проектів інноваційного розвитку суб’ктів господарювання;

-  визначати стратегії інноваційного розвитку підприємства.

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

Курс "Біржова справа" дозволяє ознайомитися з будовою, організацією і функціонуванням біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технологіями здійснення біржових операцій, історією розвитку, основними цілями і завданнями біржових установ та інш.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво" ОНМУ,

к.е.н., доцент Матвієнко Марина Валеріївна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: marinimus@list.ru

Робоча програма курсу

Карта курсу

Курс дозволяє набути студентами знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво" ОНМУ,

к.е.н., доцент Наврозова Юлія Олександрівна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: epip_onmu@mail.ru

Робоча програма

Карта курсу

Предметом дисципліни є дослідження закономірностей та особливостей формування, функціонування та розвитку системи стратегічного управління  організаціями різного типу, умов, факторів та механізмів підвищення ефективності діяльності на основі урахування специфіки їх функціонування

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є вивчити сутність і особливості стратегічного управління  в організаціях різного типу; закласти основу навичок практичного застосування прийомів та методів формулювання стратегій на основі всебічного дослідження середовища, розроблення стратегічних планів, проектів та програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління» є  :

 - опанування підходів до аналізу середовища організацій різних організаційно-правових форм, а також методів аналізу та прогнозування розвитку їх зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища;

 - формулювання мети та «дерева цілей» організації; використовувати моделі і методи розробки системи стратегій у вигляді “стратегічного набору” з урахуванням обраної політики ведення бізнесу;

 - обґрунтування необхідності розроблення системи стратегічних планів, проектів та програм, як інструментів реалізації стратегій різного типу, формування системи стратегічного планування в організації для забезпечення безперервності цього процесу; взаємозв’язок стратегії та тактики управління;

 - оволодіння підходами до побудови системи стратегічного управління організаціями різних типів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-       місце та роль стратегічного управління (СУ) в системі управління;

-       причини виникнення і переваги СУ;

-       сфери використання СУ;

-       відмінності концепцій СУ;

-       основні методологічні підходи до СУ;

-       особливості використання СУ на підприємствах різних форм власності;

-       практичні результати застосування СУ в організаціях України.

вміти:

-       володіти методами побудови технологічного процесу СУ;

-       володіти навичками побудови місії, цілей, стратегій та «стратегічного набору»;

-       формувати стратегічні плани різного рівня в організаціях.

Автор курсу-доцент кафедри "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті"

к.е.н.Коваленко Микола Миколайович

Автор курсу: 

доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання» Чебанова Тетяна Євгенівна

Рецензент:

Дистанційний курс «Інвестування» розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни «Інвестування» 

Мета навчальної дисципліни  «Інвестування» - формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері інвестицій, які виникають між суб’єктами інвестиційної діяльності, фінансовим ринком та державою.

Вивчивши курс студент повинен:

Знати:

сутність інвестицій в системі ринкових відносин; інвестиційний ринок України, його стан; організацію інвестиційної діяльності підприємств; види інвестицій; сутність та особливості реальних та фінансових інвестицій; методи оцінки реальних та фінансових інвестицій; ліквідність інвестицій та методи її оцінки; методи оцінка інвестиційної привабливості підприємств; методи оцінки інвестиційних ризиків; перспективи активізації інвестиційної діяльності підприємств.

Вміти:

оцінити стан інвестиційного ринку, виявити проблеми та намітити шляхи їх вирішення; давати оцінку інвестиційній привабливості підприємств; оцінити ліквідність інвестицій; робити аналіз фінансового стану підприємства, його кредитоспроможності; складати бізнес-план інвестиційного проекту; оцінити ефективність проектів; оцінити теоретичну вартість цінних паперів; давати рекомендації по поліпшенню інвестиційної діяльності підприємства.

Отримати навички:

по оцінці ліквідності інвестицій; по складанню бізнес-планів інвестиційних проектів; по аналізу фінансової звітності та оцінці інвестиційній привабливості підприємств; по оцінці цінних паперів; по оцінці інвестиційних ризиків; по оцінці ефективності проектів.

Робоча програма курсу

 

Автор курса:

Чиж Людмила Петрівна 

кандидат економічних наук, доцент

кафедра "Фінансово-економічна безпека, облік та аудит"

Зворотній зв"язок: новинний форум курсу 

Мета дисціплини:  формування  у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності і набуття навичок використання різноманітних методів і моделей для вивчання економіки підприємства.

 Завданнями  вивчення дисципліни та залікового модуля є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження економіки підприємств, а саме: виконання комплексного аналізу діяльності підприємств, пошук резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та обґрунтування шляхів їх реалізації.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 знати: теоретичні основи організації економічного аналізу діяльності підприємства;  методи економічного аналізу, які застосовуються на різних етапах і напрямках комплексного аналізу; прийоми виявлення й оцінки резервів виробництва;  інформаційне забезпечення  та види економічного аналізу;               методику аналізу фінансових результатів,  виробничих показників, витрат,                   забезпеченості підприємств основними фондами,  трудовими ресурсами та ефективності їх використання.

вмітивиконати  економічний аналіз діяльності  підприємства за даними фінансової та статистичної звітності; оцінити виробничий потенціал підприємства і ефективність його використання; виявити резерви підвищення ефективності виробництва; обґрунтувати напрямки  мобілізації виробничих резервів.

 Робоча програма

Карта курсу

  

Целью преподавания учебной дисциплины «Проектный анализ» является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками для обоснования проектных решений на предприятиях морского транспорта

Форма № ОНМУ Н-3.03

                                

 

Міністерство освіти і науки  України

 

ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ   МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

                                                                            Затверджую

                                                                            Ректор Одеського національного

                                                                            морського університету

                                                   

                                                                       __________________ І.В. Морозова

                                                                            

                _____ ______________2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА  Програма

навчальної дисципліни

«ПРОЕКТНИЙ  АНАЛІЗ»

 

Галузь знань

 

напряму підготовки

 

 

Факультет

 

0305 «Економіка і підприємництво»                       .                 

 

6.030504 «Економіка підприємства»

.

 

економіки та управління                                           .

Форма навчання           денна_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса - 2013 рік

РОЗРОБНИК: Махуренко Геннадій Сергійович, д.е.н., проф..завідувач кафедри «Економічна теорія та кібернетика».

 

 

Програма затверджена на засіданні кафедри «Економічна теорія та кібернетика».

Протокол  від  ____ ____________ 2013 року № _______

 

Завідувач кафедри проф. Махуренко Г.С.. (__________________)

                                                                                           (підпис)                                                   

____ ____________  2013 року.

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»                                                                                                                                                               

 

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року         Голова     _____________________                           

                                                                                                           

                                                                                       (_____________________)

                                                                                             (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

(шифр і назва)

Модулів – 3

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

Індивідуальне завдання 1

“Обґрунтування  ефективності  проекту”

Семестр

Загальна кількість годин -180

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

40 год.

Практичні, семінарські

 40 год.

Лабораторні

 

Самостійна робота

64 год..

Індивідуальні завдання:

36 год.

Вид контролю:  ПКР

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 80/100

 

 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

2.1. Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний  аналіз» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками для обґрунтування проектних рішень на підприємствах морського транспорту .

 

2.2. Завдання  навчальної дисципліни.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектний  аналіз» є вивчення основних концепцій, понять, методів і під­ходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу про­ектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інстру­ментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; за­своєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття технології обґрунтування та прийняття проектних рішень, суті і змісту цих рішень, як ключового інструменту аналізу будь-якими видами управління проектної діяльності;
 • методології, методів і засобів технології  аналізу та обґрунтування проектних рішень;
 • принципи формування концепції управлінської задачі,  алгоритмів координації і планування її рішення, принципи інформаційної підтримки проектних рішень .

вміти:

здійснювати аналіз і постановку задач прийняття проектних  рішень з урахуванням галузевої специфіки, розробляти алгоритми рішення задач, здійснювати моніторинг і оцінку реалізації прийнятих проектних рішень;

▪ аналізувати, передбачати і вирішувати конфліктні ситуації при обґрунтуванні проектного рішення, враховувати різні питання з  зовнішнього оточення задачі.

 

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1. «Проектний  аналіз»

 

Змістовий модуль 1.1. Основні положення Проектного аналізу

 

Тема 1. Методологічні  основи проектного аналізу. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна: поняття та сутність проектного аналізу, основні складові  проектного аналізу. Концепція проекту: поняття проекту і їх  типів, середовища проекту, учасники проекту. Життєвий цикл проекту.

Література [ 4. C.5-8, C.13-39;  3. C. 10-22].

 

Тема 2. Інструментарій, методи та засоби проектного аналізу. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Показники ефективності проекту.   Проектний грошовий потік. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Оцінка проекту. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності.

Література [4. C.48-63,  C. 64-72, C. 94-135;  3. C.53-84;  5. C. 68-99 ].

 

Тема 3. Економічний аналіз.

Мета і завдання економічного аналізу.  Взаємозв'язок основних економічних показників. Основні положення детермінованого аналізу в економіці проекту. Інтегральний метод. Індексний метод. Основні положення статистичного аналізу в економіці проекту.  Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз в економіці проекту.

Література [ 4. C..284-303;  3. C..259-273;  5. C. 125-140 ].

 

 

Змістовий модуль 1.2. Види Проектного аналізу.

Тема 4. Технічний (виробничий) аналіз.

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Визначення виробничої функції. Віддача, еластичність і взаємозамінність ресурсів. Лінійна виробнича функція. Нелінійна виробнича функція. Основні положення економічної динаміки. Метод аналітичного вирівнювання. Моделі багаточинників економічного зростання. Визначення функції Кобба - Дугласа. Аналіз моделей багаточинників.

Література [ 4. C.184-204;  3. C.91-104].

 

Тема 5. Фінансовий аналіз.

Цілі, завдання і моделі проектного фінансового аналізу. Попередній огляд фінансового положення підприємства. Оцінка майнового положення. Оцінка фінансового положення. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності. Прогнозування фінансових  ресурсів і  балансу.

Література [ 4. C..257-281;  3. C..181-255;  5. C. 140-165 ].

 

Тема 6. Аналіз ризиків.

Види ризиків і  аналіз ризиків проекту. Аналіз чутливості і стійкості. Формалізований опис невизначеності. Аналіз сценаріїв і дерево рішень. Оцінка ризиків виробничо-господарської діяльності. Алгоритм сценарного аналізу ризиків. Методи зниження ризиків. 

 Література [ 4. C..139-162;  3. C..277-309;  1. C.514-553 ].

         

 

Тема 7. Основні положення  інших видів проектного аналізу.

Основні положення маркетингового аналізу.  Основні положення інституційного аналізу.  Основні положення екологічного аналізу.   Основні положення соціального аналізу.

Література [ 4. C..165-182, C. 208-255;  3. C..109-177].

 

Модуль 2. «Курсовий проект»

Тема 1. «Обґрунтування  ефективності  проекту»

Умови проекту та варіанти завдань. Характеристика об'єкта. Розробка концепції проекту. Розpобка бізнес-плану. Аналіз ризику. Розробка графіка реалізації проекту.

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні положення Проектного аналізу

Тема 1. Методологічні  основи проектного аналізу

14

6

 

 

 

8

Тема 2. Інструментарій, методи та засоби проектного аналізу

26

6

10

 

 

10

Тема 3. Економічний аналіз.

32

8

10

 

 

14

Разом за змістовим модулем 1

72

20

20

 

 

32

Змістовий модуль 2. Види Проектного аналізу

Тема 4. Технічний (виробничий) аналіз

22

6

10

 

 

8

Тема 5. Фінансовий аналіз.

22

6

10

 

 

8

Тема 6. Аналіз ризіков

18

6

-

 

 

8

Тема 7 Основні положення інших видів проектного аналізу

10

2

-

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

72

20

20

 

 

32

Разом за  модулем 1

144

40

40

 

 

64

Модуль 2. Курсовий проект

ІНДЗ

36

 

-

-

36

 

Разом за  модулем 2

36

 

-

-

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

180

40

40

 

36

64

 1. Теми семінарських занять

 

При вивченні дисципліни не передбачені семінарські  заняття.

 

 1. Теми практичних занять

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Оцінка ефективності проекту

10

2

Економічний аналіз діяльності підприємства

10

3

Виробничий аналіз діяльності підприємства

10

4

Фінансовий аналіз

10

 

 

7. Теми лабораторних занять

 

При вивченні дисципліни не передбачені лабораторні заняття.

 

 

 

8. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

 Методологічні  основи проектного аналізу.

8

2

Інструментарій, методи та засоби проектного аналізу

10

3

Економічний аналіз.

14

4

Технічний (виробничий) аналіз

8

5

Фінансовий аналіз.

8

6

 Аналіз ризіков

8

7

Основні положення інших видів проектного аналізу

8

8

 

 

Разом

64

 

 

9. Індивідуальні завдання

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Курсовий проект «Обґрунтування  ефективності  проекту»

36

 

 

 

 

Разом

36

10. Методи навчання

                                                          

При вивченні дисципліни використовуються всі методи навчання, але за основу беруться методи навчання за характером пізнавальної діяльності, які спрямовані на посилення активності студентів.                              

 

11. Методи контролю

 

При вивченні дисципліни використовується поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль має системний, плановий і цілеспрямований характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і вміннями наприкінці змістового модуля. Цей контроль здійснюється підчас практичних занять для визначення рівня реалізації завдань, сформульованих у ОПП спеціальності, ОКХ і навчальній програмі дисципліни. Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів.

Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку здійснюється накопичувальним методом за окремими темами.  

Передбачається усний  захист курсового проекту.

 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточний контроль

Підсумковий контроль (сума)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

 

Т4

Т5

Т6

Т7

16

16

16

 

16

16

16

4

 

За виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 60

до 20

до 20

100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів

Оцінка ОНМУ

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

(денна форма)

 90.0 – 100

9.00 - 10

А

відмінно 

 82.0 – 89.0

7.00 - 8.99

В

добре

 74.0 – 81.0

С

 64.0 – 73.0

6.00 - 6.99

D

задовільно

 60.0 – 63.0

Е

 35.0 – 59.0

3.50 - 5.99

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

 0 – 34.9

0 - 3.49

F

незадовільно

з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

 

 

13. Методичне забезпечення

 

 1. Махуренко Г.С. Проектный анализ: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 45 с.
 2. Махуренко Г.С., Боу-Торган Д.П. Проектный анализ: Методичні вказівки по виконанню курсового проекту. – Одеса: ОНМУ, 2013. –      29 с.

 

14.Рекомендована література

Основна:

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. М.: Экономика, 2001.-574с.

2. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Учебник для вузов. СПб.: ДваТрИ, 1996.–610с.

3.Бардин Г.О. Проектний аналіз: Підручник.- 2-е вид., стер.- К.: Знання, 2006.- 415с.

4.Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с.

5.Махуренко Г.С. Проектний аналіз. Управління проектами. Конспект лекцій-Одеса, ОНМУ.2003.-225с.

6.Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. – Київ, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд  Лимитед”, 1995. –448с.

 

Додаткова:

7.Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. – М.: Фінанси і статистика, 2001. – 432с.

8.Управління інвестиціями . Т1 /В.В.Шеремет та ін. – М.Вища школа, 1998. – 416с.

9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія  економічного аналізу. М.: Фінанси і Статистика. 1981, С. 172-187.

10. Махуренко Г.С., Гирина О.Б. Управление рисками.Учебное пособие.-Одесса: ОНМУ, 2012. - 62 с.

11. Махуренко Г.С., Гирина О.Б. Компьютерное моделирование экономических процессов. Тексты лекций.- Одесса: ОНМУ, 2009. – 100 с.

 

 

 

15. Інформаційні ресурси

 

При вивченні дисципліни використовуються такі види інформаційних ресурсів:

 1.  Бібліотечні інформаційні ресурси: книжковий фонд, періодичні видання, інформація на електронних носіях.
 2. Методичні вказівки з дисципліни.  
 3. Аналітичні звіти, наукові роботи.
 4. Електронні копії періодичних видань.
 5. Електронні архіви і бази даних, публікації на Інтернет сайтах.
 6. Online-новини.
 7. Власні аналітичні матеріали.

 

Курс "Економіка банківської справи" дозволяє ознайомитися з будовою банківської системи, історією її розвитку, основними цілями і завданнями банківської установи, порядком відкриття і закриття комерційного банку, особливостями ліцензування банківської діяльності в Україні, традиційними і нетрадиційними банківськими операціями, особливостями валютних банківських операцій та будовою світової валютної системи, поняттям банківського міжнародного клірингу, отримати навики розрахунків простих та складних відсотків, депозитних розрахунків, розрахунків графіків погашення кредитів, маржі, вартості цінних паперів, використання курсів та крос-курсів та інш.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Підприємництво та економіко-математичне моделювання" ОНМУ,

к.е.н., доцент Матвієнко Марина Валеріївна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: marinimus@list.ru

Робоча програма курсу

Карта курсу

Курс «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» дозволяє ознайомитися з процесом обґрунтування господарських рішень, оцінки ризиків діяльності суб’єктів господарювання, з технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології.

Автор курсу: доцент кафедри «Економіка і фінанси» ОНМУ, к.е.н., доцент Дубовик Наталя Володимирівна

Рецензент: зав. кафедрою «Економіка і фінанси» ОНМУ, д.е.н., проф. Жихарєва В.В.

Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: dnv.ms.8@gmail.com

Рабоча програма курсу

Карта курсу