Автор курсу: старший викладач кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті» Майорова Ірина Олександрівна

Рецензент: 

Предмет вивчення курсу– концептуальні основи, сутність і зміст основних видів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях: держави, окремого підприємства та на міжнародному рівні.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- сутність та зміст відносин, що реалізуються між суб’єктами у світовій економіці;

- динаміку розвитку економічних інтересів світового господарства;

- систему економічних інтересів світового господарства;

- види зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів;

- особливості формування ФПГ різних країн;

- специфіку різних форм спільного підприємництва;

- процес стратегічного планування у міжнародній фірмі;

 

Вміти:

- визначати домінуючий інтерес суб’єкта у різних підсистемах економічних відносин;

- аналізувати процеси, що відбуваються і світовій економіці;

- розпізнавати фактори зовнішньої та внутрішньої середи фірмі, що підлягають аналізу;

- визначати найбільш ефективні джерела фінансування для міжнародної фірми;

- аналізувати стан сучасної системи регулювання світоситемних відносин;

- вносити пропозиції щодо удосконалення існуючої системи регулювання світових відносин.

Робоча програма курсу

Курс "Економіка праці та соціально-трудові відносини" направлено на вивчення процесу праці як способу існування людини і суспільства, теоретичних основ та методології економіки праці, продуктивності праці, ринку праці; процесу організації та нормування праці; розподілу доходів та особисте споживання; оплату праці; сутності соціально-трудових відносин; соціальної політики; механізму реалізації громадянами права на працю; соціального партнерства; регулювання трудової поведінки персоналу; управління персоналом як механізм регулювання соціально-трудових відносин.

Автор курсу: 

професор кафедри "Менеджмент, маркетинг і логістика"

к.е.н., професор Лукашевич Віталій Матвійович

доцент кафедри "Економіка морського транспорту" ОНМУ,

к.е.н., доцент Власенко Ольга Сергіївна

Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: olga.vlasenko.mail@gmail.com

Робоча програма курсу

Карта курсу

Автор курсу

доцент кафедри "МіМ на МТ" к.е.н. Коваленко Микола Миколайович

Зворотний зв'язок новостной форум курса;  e-mail            : Skype:

Дистанційний курс "Менеджмент інтермодальних перевезень"(МІП) розроблений згідно робочої програми з дисципліни   "Менеджмент інтермодальних перевезень", складеної на кафедрі МіМ на МТ

Мета курсу : є формування у майбутніх економістів базових знань про інтермодальні перевезення, як частину більш загального поняття мультимодальних (змішаних) перевезень.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: основи процесу та організації інтермодальних перевезень; основи транспортно-експедиційного обслуговування перевезень

Вміти: самостійно відпрацьовувати відповідну літературу;  вирішувати задачі математичного програмування транспортного типу в матричній та сітьових постановках

          Курс «Логістичний менеджмент» дає знання про особливості логістичного менеджменту в загальній системі менеджменту підприємства. Він спрямований на вивчення основних понять логістики, передумов її виникнення, еволюції, концепції і функцій, методів управління матеріальними, грошовими та інформаційними потоками і матеріальними запасами, зв'язку з маркетингом, сучасних логістичних концепцій організації виробництва, методів обліку і мінімізації логістичних витрат, вирішення основних завдань в сфері дистрибуції та транспортної логістики. Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вивчення модуля сприяє набуттю необхідного обсягу та рівня загальних знань в галузі логістичного менеджменту.

          Предметом курсу є основні поняття, визначення і принципи логістики, її концепції та функції, методологія, методи управління матеріальними, грошовими та інформаційними потоками.

          Мета курсу - оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з основ логістики, її методології, концепції, сферами застосування, використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів і моделей для аналізу ефективності діяльності підприємств логістичних систем і оптимального управління ними.

          Завдання курсу - посилення підготовки фахівців в області логістики, оволодіння ними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ефективного управління логістичними системами, матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, а також управління запасами і відповідними логістичними витратами. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • цілі та головні завдання логістичного менеджменту;
 • місце логістичного менеджменту у системі менеджменту підприємства;
 • концепцію та функції логістики;
 • класифікацію логістичних систем;
 • взаємозв’язок між маркетингом та логістикою;
 • методи обліку логістичних витрат підприємств;
 • сучасні концепції управління матеріальними потоками на виробництві;
 • основні завдання дистрибутивної логістики;
 • основні завдання транспортної логістики та методи їх вирішення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • здійснювати оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в  діяльності логістичних систем на підставі економіко-математичних методів та інформаційних технологій;
 • аналізувати та мінімізувати повні логістичні витрати;
 • приймати оптимальні проектні рішення у процесі розробки проектів логістичних систем та каналів збуту продукції;
 • здійснювати оптимальне управління запасами у логістичних системах.        

          Автори курсу:

зав. каф. "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті" ОНМУ, д.е.н., проф.

Постан Михайло Якович

    

ас. каф. "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті" ОНМУ

Куруджи Юлія Володимирівна

          Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

                                          e-mail: yulia.kurudzhi@mail.ru, postan@ukr.net

Методичні вказівки з вивчення курсу "Логістичний менеджмент"

Робоча програма курсу "Логістичний менеджмент"

Мета даного курсу – дати студенту уявлення про філософію, як своєрідній формі людського знання, предметом якого є людина і світ в складній системі їх взаємовідносин, виховати у нього культуру мислення і мистецтво аргументації.

Філософія може бути представлена ​​на різних рівнях свідомості: науковому, буттєвому, художньо-образному. Завдання дистанційного курсу «Філософія» – займатися філософією на рівні науковому. На рівні, що вимагає логічного, раціонально-теоретичного обґрунтування питань, пов'язаних з розумінням світу і місця людини в ньому. Філософія є лабораторією духовного досвіду і сама історія філософії виступає підтвердженням того, що філософія не марнослів'я і безпредметною блукання, а наука про життя, бо вона є відкрита система історично розвивається знання того, що складає найглибшу основу життя.

Згідно вимог навчальної програми з дисципліни «Філософія», студент, який завершив вивчення даної дисципліни, повинен

знати:

 • історію розвитку людського мислення
 • філософську онтологію і гносеологію
 • універсальні закономірності розвитку і базові філософські поняття
 • структуру, функції і характерну особливість філософського знання
 • соціальну аксіологію

вміти:

 • аналізувати життєві ситуації і себе в них на філософському рівні
 • приймати рішення на основі об'єктивного, всебічного, глибокого аналізу
 • використовувати отримані знання в якості методологічного інструментарію в науковій, виробничій та соціально-психологічної практиці

Автори курсу: 

Алла

доцент кафедри філософії, к.філос.н. Голошубова Алла Олександрівна

 

 

зав. каф. філософії, доцент, к.філос.н. Кулічєнко Володимир Вікторович 

Карта курсу "Философия"

Робоча програма