ЗДЕСЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПИСАНИЕ КУРСА

Дисципліна Дослідження операцій«Оптимізаційні методи та моделі» є нормативною і належить до тих дисциплін, без вивчення яких неможливо одержати сучасну економічну освіту. Дисципліна дає знання про специфіку постановки екстремальних задач, побудову моделей задач економіки та управління, методів знаходження їх оптимального розв’язку. Дисципліна спрямована на вивчення різних методів вирішування задач математичного програмування: графічних, аналітичних, а також з  допомогою ПЕОМ. Дисципліна «Оптимізаційні методи і моделі» викладається після дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» і передує вивченню курсу «Дослідження операцій», а також дисциплінам циклу професійно підготовки.

 

Предметом вивчення дисципліни є математичні властивості та закономірності пошуку екстремуму та алгоритми оптимізації, принципи та етапи математичного моделювання систем і процесів в управлінні та економіці.

Мета дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі»: формування у майбутніх економістів знань і умінь щодо створення математичних моделей, пошуку екстремумів функцій та функціоналів, використання методів та алгоритмів оптимізації.

Завданнями вивчення дисципліни  є отримання теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з порядку побудови моделей різного класу задач математичного програмування, застосування основних , методів розв’язування оптимізаційних задач.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

-         основи та етапи постановки та формалізації економіко – управлінських задач;

-         типи задач математичного програмування та відповідні методи їх розв’язування;

-         алгоритми використання симплекс – метода та метода двоїстості у лінійному програмуванні;

-         економічну інтерпретацію двоїстих задач лінійного математичного програмування;

-         особливості цілочисельного, нелінійного, динамічного та стохастичного програмування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-         будувати моделі оптимізаційних задач економіки та управління;

-         класифікувати задачі математичного програмування та обирати відповідні методи їх розв’язку;

-         використовувати графічний метод та симплекс-метод при розв’язуванні задач лінійного програмування, знаходити розв’язок транспортних задач;

-         використовувати ПЕОМ і відповідне програмне забезпечення при пошуку розв’язків оптимізаційних задач математичного програмування різних типів та здійснювати економічний аналіз одержаних результатів.

Карта курса

 

Автор курсу: доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг» Афанасьєва Ольга Кирилівна.

Предметом дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є роль та значення конкуренції в сучасній економіці, основні види та методи конкурентної боротьби, конкурентоспроможність товару, фірми, держави, різновиди конкурентних стратегій фірм на ринку, питання конкурентоспроможності підприємств морського транспорту.

 Міждисциплінарні зв’язки: зміст дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» повинний ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Антикризовий менеджмент», «Підприємництво», «Стратегія підприємства», «Економіка морського транспорту».

 Програма навчальної дисципліни включає модуль «Управління конкурентоспроможністю».

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є оволодіння студентами базовими знаннями про конкурентну поведінку компаній на ринку, шляхи запобігання монополізації економіки, опанування методиками визначення конкурентоспроможності товару та підприємства, освоєння різновидів та особливостей стратегій конкурентної боротьби великих, малих, спеціалізованих, інноваційних компаній.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є отримання студентами теоретичних знань і практичних вмінь з визначення основних показників, що характеризують стан конкуренції ринку, оцінки рівня конкурентоспроможності товару та підприємства, освоєння різновидів конкурентних стратегій поведінки компаній на ринку, підходів до розробки конкурентних стратегій підприємств морського транспорту.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-      основні методи конкурентної боротьби;

-      характеристики ринку чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії та монополії

-      сутність антимонопольного регулювання економіки;

-      фактори, які визначають конкурентоспроможність товару та підприємства;

-      риси, види та основні різновиди стратегій великих компаній, малих та спеціалізованих фірм, компаній, що працюють в сфері радикальних інновацій;

-      основні детермінанти конкурентоспроможності національної економіки;

-      специфіку конкурентної поведінки підприємств морського транспорту.

вміти:

-       визначати рівень монополізації ринку;

-        аналізувати стан конкуренції на ринку;

-        визначати різними методами конкурентоспроможність товару;

-        визначати конкурентоспроможність підприємства;

-        досліджувати конкурентне середовище підприємства.

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: olga-af@ukr.net

Робоча програма

Карта-схема

 

Автор курсу: старший викладач кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті» Майорова Ірина Олександрівна

Рецензент: 

Предмет вивчення курсу– концептуальні основи, сутність і зміст основних видів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях: держави, окремого підприємства та на міжнародному рівні.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- сутність та зміст відносин, що реалізуються між суб’єктами у світовій економіці;

- динаміку розвитку економічних інтересів світового господарства;

- систему економічних інтересів світового господарства;

- види зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів;

- особливості формування ФПГ різних країн;

- специфіку різних форм спільного підприємництва;

- процес стратегічного планування у міжнародній фірмі;

 

Вміти:

- визначати домінуючий інтерес суб’єкта у різних підсистемах економічних відносин;

- аналізувати процеси, що відбуваються і світовій економіці;

- розпізнавати фактори зовнішньої та внутрішньої середи фірмі, що підлягають аналізу;

- визначати найбільш ефективні джерела фінансування для міжнародної фірми;

- аналізувати стан сучасної системи регулювання світоситемних відносин;

- вносити пропозиції щодо удосконалення існуючої системи регулювання світових відносин.

Робоча програма курсу

Карта-схема курсу

Автор курсу: 

д.е.н. професор Ширяєва Людмила Володимирівна

Дисципліна «Фінанси» направлена на освоєння теоретичних основ фінансів і подальшого їх використання для забезпечення високої ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Дисципліна закладає основу комплексу теоретичних знань і практичних навичок, потрібних кожному менеджеру незалежно від його спеціалізації і місця роботи. В курсі вивчаються основні питання, пов’язані з фінансами та їх елементами, а саме: предмет та метод фінансової діяльності, об’єкти фінансової діяльності та їх класифікація; стадії та напрямки фінансів; поняття фінансового ризику та його складових; поняття, класифікація та методика складання фінансових робочих документів.

Предметом дисципліни є засвоєння теоретичних  і прикладних знань щодо сутності та функціонування фінансових відносин.

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців з економіки підприємства сучасного економічного мислення та системи знань про загальні закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин суспільства, в конкретизації та поглибленні знань щодо формування та використання фінансових ресурсів держави, складання і виконання бюджету України, визначенні причин формування бюджетного дефіциту і державного боргу і шляхів їх подолання.

Завданнями вивчення дисципліни є  освоєння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання та населення; соціально-економічної сутності фінансів та їх ролі у розширеному відтворенні; ролі фінансів у забезпеченні економічного зростання суб’єктів ринкових відносин; сутності фінансової системи та характеристики її складових; процесів складання та прийняття державного бюджету; джерел формування доходної та напрямків використання витратної складових державного бюджету; тенденцій розвитку національного фінансового ринку; процесів функціонування фондового ринку та видів цінних паперів.

Курс "Економіка праці та соціально-трудові відносини" направлено на вивчення процесу праці як способу існування людини і суспільства, теоретичних основ та методології економіки праці, продуктивності праці, ринку праці; процесу організації та нормування праці; розподілу доходів та особисте споживання; оплату праці; сутності соціально-трудових відносин; соціальної політики; механізму реалізації громадянами права на працю; соціального партнерства; регулювання трудової поведінки персоналу; управління персоналом як механізм регулювання соціально-трудових відносин.

Автор курсу: 

професор кафедри "Менеджмент, маркетинг і логістика"

к.е.н., професор Лукашевич Віталій Матвійович

доцент кафедри "Економіка морського транспорту" ОНМУ,

к.е.н., доцент Власенко Ольга Сергіївна

Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: olga.vlasenko.mail@gmail.com

Робоча програма курсу

Карта курсу

Автор курсу

доцент кафедри "МіМ на МТ" к.е.н. Коваленко Микола Миколайович

Зворотний зв'язок новостной форум курса;  e-mail            : Skype:

Дистанційний курс "Менеджмент інтермодальних перевезень"(МІП) розроблений згідно робочої програми з дисципліни   "Менеджмент інтермодальних перевезень", складеної на кафедрі МіМ на МТ

Мета курсу : є формування у майбутніх економістів базових знань про інтермодальні перевезення, як частину більш загального поняття мультимодальних (змішаних) перевезень.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: основи процесу та організації інтермодальних перевезень; основи транспортно-експедиційного обслуговування перевезень

Вміти: самостійно відпрацьовувати відповідну літературу;  вирішувати задачі математичного програмування транспортного типу в матричній та сітьових постановках

          Курс «Логістичний менеджмент» дає знання про особливості логістичного менеджменту в загальній системі менеджменту підприємства. Він спрямований на вивчення основних понять логістики, передумов її виникнення, еволюції, концепції і функцій, методів управління матеріальними, грошовими та інформаційними потоками і матеріальними запасами, зв'язку з маркетингом, сучасних логістичних концепцій організації виробництва, методів обліку і мінімізації логістичних витрат, вирішення основних завдань в сфері дистрибуції та транспортної логістики. Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вивчення модуля сприяє набуттю необхідного обсягу та рівня загальних знань в галузі логістичного менеджменту.

          Предметом курсу є основні поняття, визначення і принципи логістики, її концепції та функції, методологія, методи управління матеріальними, грошовими та інформаційними потоками.

          Мета курсу - оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з основ логістики, її методології, концепції, сферами застосування, використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів і моделей для аналізу ефективності діяльності підприємств логістичних систем і оптимального управління ними.

          Завдання курсу - посилення підготовки фахівців в області логістики, оволодіння ними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ефективного управління логістичними системами, матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, а також управління запасами і відповідними логістичними витратами. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • цілі та головні завдання логістичного менеджменту;
 • місце логістичного менеджменту у системі менеджменту підприємства;
 • концепцію та функції логістики;
 • класифікацію логістичних систем;
 • взаємозв’язок між маркетингом та логістикою;
 • методи обліку логістичних витрат підприємств;
 • сучасні концепції управління матеріальними потоками на виробництві;
 • основні завдання дистрибутивної логістики;
 • основні завдання транспортної логістики та методи їх вирішення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • здійснювати оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в  діяльності логістичних систем на підставі економіко-математичних методів та інформаційних технологій;
 • аналізувати та мінімізувати повні логістичні витрати;
 • приймати оптимальні проектні рішення у процесі розробки проектів логістичних систем та каналів збуту продукції;
 • здійснювати оптимальне управління запасами у логістичних системах.        

          Автори курсу:

зав. каф. "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті" ОНМУ, д.е.н., проф.

Постан Михайло Якович

    

ас. каф. "Менеджмент і маркетинг на морському транспорті" ОНМУ

Куруджи Юлія Володимирівна

          Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

                                          e-mail: yulia.kurudzhi@mail.ru, postan@ukr.net

Методичні вказівки з вивчення курсу "Логістичний менеджмент"

Робоча програма курсу "Логістичний менеджмент"

Мета даного курсу – дати студенту уявлення про філософію, як своєрідній формі людського знання, предметом якого є людина і світ в складній системі їх взаємовідносин, виховати у нього культуру мислення і мистецтво аргументації.

Філософія може бути представлена ​​на різних рівнях свідомості: науковому, буттєвому, художньо-образному. Завдання дистанційного курсу «Філософія» – займатися філософією на рівні науковому. На рівні, що вимагає логічного, раціонально-теоретичного обґрунтування питань, пов'язаних з розумінням світу і місця людини в ньому. Філософія є лабораторією духовного досвіду і сама історія філософії виступає підтвердженням того, що філософія не марнослів'я і безпредметною блукання, а наука про життя, бо вона є відкрита система історично розвивається знання того, що складає найглибшу основу життя.

Згідно вимог навчальної програми з дисципліни «Філософія», студент, який завершив вивчення даної дисципліни, повинен

знати:

 • історію розвитку людського мислення
 • філософську онтологію і гносеологію
 • універсальні закономірності розвитку і базові філософські поняття
 • структуру, функції і характерну особливість філософського знання
 • соціальну аксіологію

вміти:

 • аналізувати життєві ситуації і себе в них на філософському рівні
 • приймати рішення на основі об'єктивного, всебічного, глибокого аналізу
 • використовувати отримані знання в якості методологічного інструментарію в науковій, виробничій та соціально-психологічної практиці

Автори курсу: 

Алла

доцент кафедри філософії, к.філос.н. Голошубова Алла Олександрівна

 

 

зав. каф. філософії, доцент, к.філос.н. Кулічєнко Володимир Вікторович 

Карта курсу "Философия"

Робоча програма

            Автор курсу:

           Доцент кафедри «Економіка і фінанси»

           ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент

           Воркунова Ольга Вячеславівна

           Зворотній зв'язок:

           e-mail:  i. ramazanov@gmail.com

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Дисципліна «Економіка будівництва» направлена на вивчення економічних засад діяльності будівельних організацій, а саме: особливостей формування виробничих програм будівельних організацій, в тому складі тих, які здійснюють будівництво воднотранспортних систем, складу і підходів до оцінки виробничих фондів будівельних організацій, основних економічних показників діяльності будівельних організацій, підходів до формування ціни будівельної продукції, структури кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт, кошторисного нормування, методики складання кошторисної документації на виконання будівельних робіт, підходів до визначення вартості будівельно-монтажних робіт та  Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вивчення модулю сприяє здобуттю необхідного обсягу та рівня знань у галузі економіки будівництва.

Дисципліна «Економіка будівництва» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Економічна теорія», «Технологія будівельного виробництва», «Планування міст і транспорт», «Морські та річкові порти», «Технологія та організація гідротехнічного будівництва».

Предметом дисципліни є вивчення економічних засад здійснення виробничої діяльності підприємств та організацій у галузі будівництва, в тому числі будівництва воднотранспортних систем.

Мета дисципліни «Економіка будівництва»: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економіки будівництва, а також специфіки будівництва воднотранспортних систем.

Завданнями вивчення дисципліни є отримання студентами теоретичних знань і практичних вмінь з особливостей формування виробничої програми будівельної організації, класифікації основних економічних показників діяльності будівельних організацій, основних та оборотних засобів будівельних організацій, основ правового регулювання будівельної діяльності, формування ціни будівельної продукції, розрахунку кошторисної вартості будівництва, оцінки ефективності інвестицій та впровадження енергозберігаючих заходів у будівельне виробництво.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • особливості формування виробничої програми будівельної організації;
 • види основних економічних показників діяльності будівельних організацій;
 • основні та оборотні засоби будівельних організацій;
 • правове регулювання будівельної діяльності;
 • сутність та методи розрахунку цін будівельної продукції;
 • порядок оцінки кошторисної вартості будівництва;
 • методи оцінки ефективності інвестицій та впровадження енергозберігаючих заходів у будівельне виробництво.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • визначати структуру основних виробничих фондів будівельної організації, розрахувати показники стану, руху та використання основних виробничих фондів підприємства;
 • визначати структуру оборотних засобів будівельного підприємства;
 • визначати місячний заробіток робітника за різними системами оплати праці;
 • визначати витрати, валовий прибуток, рентабельність будівельно-монтажних робіт;
 • визначати економічну доцільність реалізації інвестиційного проекту повязаного з будівництвом;
 • складати локальні та обєктні кошториси на різні види робіт;
 • аналізувати кошторисну документацію обєктів будівництва;
 • виконувати розрахунки ефективності впровадження у будівельне виробництво енергозберігаючих заходів.

Надання знань в визначених напрямках сприяє становленню студентів як майбутніх спеціалістів з економічною підготовкою у галузі будівництва. 

Робоча програма

Карта курсу