Дисципліна «Економіка підприємства» передбачає вивчення теоретичних основ економіки підприємства і подальшого їх використання для забезпечення високої ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Дисципліна закладає основу комплексу теоретичних знань і практичних навичок, потрібних кожному економісту незалежно від його спеціалізації і місця роботи. В курсі розглядається сучасний економічний механізм, який забезпечує життєздатність підприємства в ринкових умовах і конкуренції, концепцію функціонування підприємства, його ресурсне забезпечення, витрати підприємства та фактори їх зниження, фінансові результати та ефективність діяльності підприємства.

Дисципліна «Економіка підприємства» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Стратегія підприємства», «Організація виробництва», «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Предметом дисципліни є вивчення форм і методів господарювання підприємства, економічного механізму функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Мета дисципліни «Економіка підприємства»: формування у студентів здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахун­ки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення ком­плексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практи­ки управління підприємствами.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинний знати:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • розробляти бізнес-плани та інвестиційні програми підприємства;
 • обґрунтовувати рішення про збільшення виробничої потужності підприємства;
 • визначати чисельність окремих категорій працівників;
 • розраховувати можливе зростання продуктивності праці;
 • розраховувати показники використання основних засобів та оборотних коштів;
 • обґрунтовувати заходи збільшення ефективності використання оборотних коштів;
 • визначати економічну ефективність інновацій;
 • розраховувати показники рентабельності;
 • розраховувати собівартість, доходи, прибуток підприємства;
 • визначати напрямки економії витрат та збільшення доходів підприємства;
 • проводити оцінку конкурентоспроможності підприємства;
 • проводити аналітичну оцінку рівня економічної безпеки підприємства.

Надання знань в визначених напрямках сприяє становленню студентів як майбутніх спеціалістів з економічною підготовкою, яка забезпечує широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, знання фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

Автор курсу: 

Доцент кафедри «Економіка підприємства та підприємництво на морському транспорті» ОНМУ, к.е.н., доцент Ярова Ніна Вікторівна

Зворотній зв'язок:

e-mail:   igor.yarovoy@rambler.ru

Карта курсу «Економіка підприємства»

Робоча програма курсу « Економіка підприємства»

Мета та завдання навчальної дисципліни.  

Дисципліна «Гроші та кредит» направленна на вивчення основ грошово-кредитних відносин.  
Предметом дисципліни є вивчення теоретичних аспектів функціонування та розвитку  грошей та кредиту в умовах ринкової економіки.
Мета дисципліни «Гроші та кредит»  є формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації  грошових та кредитних відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях.
Завданнями  вивчення дисципліни та залікового модуля полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері грошових і кредитних відносин держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих закономірностей у практиці; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання грошей, кредиту як важелів економічної політики держави.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  
           - об’єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки грошей, кредиту;
           - структуру  грошової та кредитної систем і причини їх побудови;
           - суть, функціональні ланки, умови результативності, тактику і стратегію   грошової, кредитної політики; - поняття  кредитного механізмів, їх складові елементи;
           - теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну структуру управління грошима, кредитом;
           - теоретико-практичні основи використання грошей, кредиту у сфері зовнішньоекономічних відносин.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
           - чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Гроші та кредит»;
           - використовувати у практиці методи управління грошима, кредитом;
           - визначати джерела формування  грошових, кредитних ресурсів підприємницьких структур.   

     Дисципліна «Комп’ютерне моделювання економічних процесів» дає знання з методології моделювання діяльності різних підприємств морського транспорту та їх взаємозв’язку на галузевому та народногосподарському рівні,.       Дисципліна направлена на вивчення економічних механізмів діяльності судноплавних компаній, портів, судноремонтних заводів, експедиторських фірм на підставі формалізованого опису їх діяльності.

       Підготовка нормативної бази для математичних моделей виробничої діяльності та розвитку підприємств на підставі їх звітної документації є завданнями курсу. Перехід від загальної моделі підприємств до моделей по чисельним даним  вивчається з метою рішення задач планування та розвитку на персональному комп’ютері.

       Студент повинен вміти: записати по чисельним даним математичні моделі за пропонованими вихідними даними та виконати їх рішення на персональному комп’ютері в програмі excel, а також виконувати статистичну обробку звітних даних роботи підприємств морського транспорту, їх аналіз згідно з поставленою метою.

Рабочая программа

Автор курсу:

Гіріна Ольга Борисівна

к.е.н., доцент кафедри "Економічної теорії  і кібернетики" ОНМУ

зворотний зв'язок:

e-mail:   Olga_girina63@ mail.ru

Економетрика входить до числа базових дисциплін сучасної економічної освіти
Економетрика - наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки за допомогою математичних та статистичних методів і моделей.

Мета курсу – ознайомити студентів з базовими методами економетричного аналізу.

На лекційних і практичних заняттях студенти вчаться знаходити і оцінювати залежності у реальних даних, а також візуалізувати, інтерпретувати та використовувати їх для прогнозування.

Автор курсу:

Мельников Сергій Валерійович,

доцент кафедри "Економічна теорія та кібернетика".

Рецензент - Махуренко Геннадій Сергійович,

д.е.н., проф., зав.кафедрою "Економічна теорія та кібернетика".

Зворотній зв'язок - форум новин.