Автор курсу: 

Доцент кафедри "Економіка і фінанси"

ННІМБ ОНМУ, к.е.н., доцент 

Хотєєва Наталія Віталіївна

Зворотній зв'язок:

e-mail: otbrata1@gmail.com

Курс лекцій «Мікроекономіка» дає можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, що обумовлюють можливість цілісного сприйняття процесу функціонування сучасної економіки на мікроекономічному рівні, принципів мікроекономічного аналізу та вміння застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних економічних проблем.

Метою є формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Основні завдання:

 • пізнання закономірностей функціонування суб'єктів мікроекономіки у різних ринкових ситуаціях;
 • розкриття та осмислення економічних процесів та явищ, що відбу-ваються на мікрорівні;
 • засвоєння основних понять та категорій мікроекономіки;
 • формування навичок самостійного мислення, логічного викладу засвоєних економічних дефініцій;
 • придбання студентами навичок аналітичного й емпіричного дослідження економічних процесів;
 • засвоєння принципів мікроекономічного аналізу та набуття навичок їх застосування в аналізі конкретних економічних проблем;
 • досягнення розуміння механізмів соціально-економічної оптимізації ринкової системи  та державного впливу  на ефективність функціонування мікроекономічних систем.

Разработчик: Бугаева Ирина Григорьевна, доцент кафедры «Техническая кибернетика и информационные технологии им. проф. Р.В. Меркта» 

Разработчик: Олейникова Наталия Владимировна, доцент кафедры "Экономическая теория и кибернетика" Одесского национального морского университета.

Исторически экономическая наука формировалась как политическая экономия. По мере глубокого понимания людьми сущности экономических процессов и явлений экономическая наука эволюционизировала. Постепенно сформировались более узкие направления экономической науки ( неоклассическое, кейнсианское, монетаристское, неоинституциональное и др.), которые были объединены под лбщим названием "экономическая теория. В системе экономических наук политическая экономия занимает ведущее место.

Предметом изучения учебной дисциплины являются экономические отношения и экономические законы общественного производства.

Цель изучения дисциплины – формирование глубоких знаний об экономической системе общества, законах ее функционирования и развития.

Задача учебной дисциплины – сформировать определенный тип экономического мышления, экономическую психологию и мировоззрение студентов, обеспечить усвоение ими знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа экономической жизни общества.

       Розробник: викладач кафедри УЗІП та МД Даниленко Ольга Сергіївна.

       Зворотній зв'язок: новостной форум курсу, e-mail: danilenko-olga@mail.ua

       Дистанційний курс "Англійська мова" розроблено відповідно до робочої програми із зазначеної дисципліни "Англійська мова", складеної на кафедрі УЗІП та МД.

        Рецензент - професор, зав. кафедри УЗІП та МД, д.і.н. Михайлуца Микола Іванович.
        Навчальний курс з дисципліни "Англійська мова" створено з опорою на базовий рівень володіння англійською мовою і зорієнтовано на студентів першого курсу економічного профілю, які бажають оволодіти основами спілкування англійською мовою і продовжити професійну підготовку на наступних курсах. 
          У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • часи дієслова в активному та пасивному стані;
 • граматичні структури питальних та заперечних речень в активному та пасивному стані;
 • широкий діапазон словникового запасу економічної лексики, а також лексики повсякденного вжитку.

          Мета дисципліни вважається досягнутою, якщо студенти вміють:

 • запитувати з метою пошуку інформації;
 • швидко ознайомлюватись з текстом, виділити важливу інформацію, передати основний зміст, визначити актуальність положень, що розглядуються та знайти відповіді на питання, пов'язані зі змістом тексту;
 • давати правильну відповідь на питання, що хвилюють співбесідника; описувати основні явища тексту, який вивчається. В монологічному мовленні студенти мають висловити свою точку зору щодо актуальних питань, а також входити в дискусію, користуючись необхідною лексикою;
 • застосовувати вивчений граматичний матеріал на практиці.

           Робоча програма курсу

           Карта курсу

Розробник: ТРОСТЯНЕЦЬКА ЕЛІНА ВАЛЕРІЇВНА, к.е.н., доцент кафедри "Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті" Одеського національного морського університету.

Рецензент: ЖИХАРЄВА ВЛАДА ВИКТОРІВНА, д.е.н., професор, зав.кафедрою "Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті" Одеського національного морського університету.

Дисципліна "Культура ділових відносин" дає знання про засади ділової етики та правила особистої поведінки в галузі підприємницької діяльності.

Предметом дисципліни є вивчення ділового і цивільного етикету підприємця та засад ділового протоколу.

Метою дисципліни є формування системи знань з організації ділових стосунків на підприємстві.

Дисципліна дає можливість опанувати соціально-психологічні засади з організації та проведення ділових бесід, комерційних переговорів.

Дисципліна відповідає завданням гуманізації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, сприяє здобуттю неохідних для інтеллігента  загальнокультурних знань, забезпечує їх орієнтацію в сучасному просторі ділового спілкування.

Робоча програма курсу

Карта курсу

Розробник: КОРЕЦЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА, старший викладач кафедри "Фінансово-економічна безпека, облік та аудит", ОНМУ

Рецензент: ШИРЯЄВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, д.є.н., професор, зав.кафедрою "Фінансово-економічна безпека, облік та аудит",ОНМУ

Вивчення навчальної дисципліни  «Страхування» за вибором складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030504 «Економіка підприємства».

Предметом дисципліни є економіка і організація страхової діяльності  та особливості функціонування страхового ринку.

Міждисциплінарні зв’язки: зміст дисципліни «Страхування» повинний ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Економіка підприємства»,  «Податкова система», «Аудит». 

Програма навчальної дисципліни включає 1 модуль (тестові завдання) «Страхування».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є надання студентам системних знань щодо наукових основ економіки і організації страхової діяльності, методології та методів обчислення страхових тарифів, особливостей формування та функціонування страхового ринку,  надання страхових послуг, та особливостей функціонування морського страхування на страхового ринку України.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є посилення загальної економічної та спеціальної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження страхового ринку країни, його впливу та місце в економіці країни, наукових основ сутності страхових відносин та формування страхового ринку,  організації  страхової діяльності, організації державного регулювання страхової діяльності,  методів та методології обчислення страхових тарифів, методичних основ визначення фінансової надійності страхових компаній, особливостей морського страхування.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні теоретичні основи функціонування страхування;

- основні поняття страхування;

- закон України “Про страхування” та інші нормативні акти;

- місце морського страхування на страховому ринку країни;

- види договорів страхування;

- види договорів морського страхування;

- структуру страхових тарифів;

- види страхування;

- страхування морських суден та вантажів.

 вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах надання страхових послугу;

- використовувати методи і методології визначення страхових тарифів;

- оцінювати фінансову надійність страхових компаній;

- прогнозувати діяльність страхових компаній;

- розробляти і приймати обґрунтовані рішення, щодо просування страхових послуг на страховому ринку.

Дистанціоний курс "Страхування" рекомендован для студентів денної та заочної форм навчання.  

     

Зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: lyolya_68@mail.ru

 Робоча програма курсу. 

Карта курсу.

                             

                                  

 

Курс «Регіональна економіка» є розділом економічної науки і

розкриває наявний виробничий, природно-ресурсний, людський та матеріально-

технічний потенціали, соціальну інфраструктуру та господарський комплекс

України. Предметом курсу є вивчення господарського

комплексу України та її регіонів. Основною метою вивчення цього курсу є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил

України, сучасного стану регіонального розвитку економіки та про територіальну

і галузеву структуру господарського комплексу, а також об’єктивну необхідність

раціонального використання всіх видів ресурсів і охорони навколишнього

середовища, напрямів регіонального розвитку економіки.

Автор курсу: 

доцент кафедри "Економіка морського транспорту" ОНМУ,

к.е.н., доцент Власенко Ольга Сергіївна

 Зворотній зв'язок: новостний форум курсу

 e-mail: olga.vlasenko.mail@gmail.com

Робоча програма курсу

Карта курсу