Автор курсу -Миролюбова Тетяна Єгорівна, ст.викладач кафедри "Управління логістичними системами і проектами".

Дистанційний курс "Планування дій засобами інформаційних систем" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління процесами в проекті та планування дій засобами інформаційних систем", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

Метою модулю «Планування дій засобами інформаційних систем» є набуття слухачами базових знань з послідовності формування комп'ютерної моделі проекту та оволодіння методами та інструментарієм програмній системи MS Project 2013.

Розвиток методів управління проектами і їх практичне застосування багато в чому визначається розвитком інформаційних технологій.

Модуль «Планування дій засобами інформаційних систем» має прикладний характер і орієнтовано на вивчення і практичне застосування системи управління проектами MS Project 2013.

Внаслідок вивчення даного модулю студент повинен знати:

- основні принципи складання іерархічної структури робіт проекту;

- порядок формування переліку робіт проекту та технологічних  зв’язків  робіт;

- складання сітьової моделі проекту;

- визначення характеристик робіт проекту;

- складання переліку ресурсів, визначення їх характеристик та створення призначень ресурсів  до робіт проекту;

- настроювання  і взаємний вплив календарів: проекту, робіт, ресурсів;

- визначення вартісті та розцінок ресурсів;

- розробку кошторису та бюджету проекту;

- розробку календарного плану проекту, враховуючи тривалість робіт, взаємний вплив календарів ресурсів та робіт.

та вміти самостійно вирішувати конкретні практичні завдання, щодо використання програмного забезпечення «MS Project 2013», та самотужки вирішувати та аналізувати  завдання до самостійної роботи.

Робоча програма курсу

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Методичне керівництво щодо проходження курсу

  

Автор курсу: Скрипник Анатолій Васильович,

старший викладач кафедри “Безпека життєдіяльності, екології  і хімії”

 

Рецензент: декан кораблебудівного факультету професор Олександр Борисович Ляшенко.

 

Зворотній зв’язок: новостний форум.

 

Дистанційний курс розроблено на підставі Типової навчальної програми нормативної дисципліни  “Охорона праці в галузі” для вищих навчальних закладів

 Конспект лекцій з дисципліни схвалено кафедрою “Безпека життєдіяльності, екології  і хімії” 29.06.2012р. (протокол №10). Рецензент – канд. техн. наук., доцент Хотін С.Ю.

 Мета курсу: полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенції  для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомлені нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці на морському транспорті (підприємстві).

 

Епоха НТР, в яку ми живемо, відзначається лавиноподібним зростанням числа нових технологій, технічних засобів, речовин, матеріалів, які винайшло й продовжує винаходити людство, прагнучи до більш високих життєвих стандартів. Це прагнення є цілком природним і об’єктивно необхідним, але водночас пов’язане з виникненням багатьох проблем, однією з яких є різке зростання кількості та рівня небезпек, що загрожують людині з боку техногенного середовища. Захистити людину від цих небезпек, які є побічним продуктом наукових досягнень, можна лише спираючись, в свою чергу, на результати відповідних наукових досягнень. Крім того, цей захист повинен вестись системно – з урахуванням всього комплексу можливих небезпек, що загрожують людині на виробництві, та засобів, спрямованих на зменшення рівня цих небезпек. Цю систему засобів прийнято називати охороною праці (ОП).

Робоча програма

Карта курсу

Навчальний курс з дисципліни «Ділова англійська мова» дає знання про мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного й професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу, що є актуальним в професійній сфері; граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів відповідної тематики в процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців сфери морського транспорту та бізнесу, як для студентів денної форми навчання, так і заочної. Ці знання відповідають завданням підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вивчення модулю сприяє здобуттю необхідного обсягу та рівня загальних знань з вищезазначеної дисципліни.

 Курс включає теми (Marine insurance and Types of insurance. Страхування та його типи. Chartering. Фрахтування. Maritime law. Морське право. Business and Management. Бізнес та менеджмент. Writing a CV. Написання резюме), кожна з яких складається з 2-3 блоків.

Перший блок представлений теоретичним та лексичним матеріалом професійного спрямування за відповідною тематикою. Другий – післятекстовими завданнями (у вигляді тестів) і спрямований на розвиток репродуктивних та продуктивних мовленнєвих умінь. Третій – у вигляді граматичного тесту, з метою перевірки та контролю навиків та умінь з граматики.

 Мета дисципліни «Ділова англійська мова»:

– практична: формування у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

– освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самостійного навчання;

– пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

– розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації;

– соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– поетапне формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності з відповідних тем, а саме:

– лексичної компетентності: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;

– граматичної компетентності: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;

– мовленнєвої компетентності: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема, монологічного та діалогічного мовлення.

Автори курсу:   

Викладач кафедри «Професійна англійська мова»

Полєтикіна Інна Олексіївна         

e-mail: polet.inna@gmail.com

Викладач кафедри «Професійна англійська мова»

Москалюк Олена Вікторівна

e-mail: moskalyukev@gmail.com  

Зворотній зв’язок: форум курсу

Рецензент: к. філол. н., доц. Смаглій В. М. (зав. кафедри «Професійна англійська мова»). 

Робоча програма

Карта курсу

   Автор курсу:

   завідувач кафедри "Системний аналіз та логістика",

   д.е.н., проф. Лапкіна Інна Олександрівна.

   Зворотній зв`язок: форум з новин курсу.

   Метою викладання дисципліни «Проектний аналіз» є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення процесів аналізу інвестиційних проектів з урахуванням      особливостей підприємств морського транспорту, календарного планування проектних розробок і найбільш ефективних варіантів проектів оновлення флоту з можливих альтернатив.

 Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є:

-         надання слухачам основних знань за структурою аналізу проекту, фазами та етапами розробки та виконання проекту, організаційним основам проектних розробок, структуризації проекту, пошуку інвестиційних концепцій,  структури та змісту бізнес-плану, календарного планування проектних розробок, оцінки економічної ефективності і фінансової результативності інвестиційних проектів з  урахуванням особливостей підприємств морського транспорту;

-        розвиток навичок щодо використання методів мережевого планування,  методів оцінки ефективності проектів в практичній діяльності судноплавних компаній.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-           базові поняття проектного аналізу;

-           основи процесу структуризації проекту;

-           зміст бізнес-плану проекту;

-           основні поняття мережевого планування;

-           комплекс методів аналізу і оцінки ефективності інвестиційних проектів;

-           особливості інвестиційної діяльності підприємств морського транспорту.

вміти:

-         здійснювати аналіз мережевих графіків: визначати критичний шлях; робити розрахунок найбільш ранніх можливих, найбільш пізніх припустимих термінів здійснення подій;  розрахунки резервів часу мережевого графіка; будувати лінійну діаграму Гантта і з її допомогою поліпшувати використання задіяних ресурсів;

-         застосовувати методи аналізу ефективності інвестиційних проектів для вирішення різних задач;

-         провести на прикладі заданої виробничої ситуації аналіз інвестиційного проекту поповнення (оновлення) флоту судноплавної компанії і дати оцінку можливих варіантів експлуатації судна та завершення проекту.

Програма курсу