Автор курсу – Тихонін Володимир Іванович, старший викладач кафедри "Експлуатація морських портів".

Частина 2.. Обслуговування суден та вантажів в порту

 Мета дисципліни – вироблення у студентів засад знань, умінь і навичок з організаційного забезпечення допоміжних операцій у порту, з організації виробництва послуг вантажу і транспортним засобам.

Завдання – свій внесок  у  формування фахівця з організації перевезень та управління на транспорті у галузі транспортних  технологій,   який не   зможе повністю реалізувати   своє   призначення   без   оволодіння   питаннями  організації допоміжних операцій у порту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальну систему організація обробки і обслуговування суден; державний нагляд за безпекою судноплавства в портах України; особливості організації надання лоцманських послуг; порядок оформлення знаходження суден в морських портах України; організацію швартових операцій; організацію бункерних операцій; особливості проведення спеціальних видів обробки приміщень і вантажів; особливості сюрвейерського обслуговування суден і вантажів; порядок передвантажного огляду вантажів і спостереження за завантаженням; методику визначення кількості вантажу по осіданню судна; методику визначення наливних вантажів; порядок відбору, упаковки, транспортування і зберігання проб вантажу; порядок перевірки стану трюмів на готовність до завантаження. 

уміти: організувати заходи щодо організації лоцманській проводці і оформленню приходу і відходу судна; організувати роботу докерів-швартувачів на причалі; визначити перелік заходів щодо організації бункеруванню судна; організувати роботи по дезинфекції, дезинсекції, дератизації, фумігації, дезодоруванню і дегазації судна і вантажів; визначити перелік заходів при спостереженні за завантажувально-розвантажувальними роботами; провести розрахунки за визначенням кількості вантажу по осадці судна; провести розрахунки за визначенням кількості наливного вантажу і бункера в танках; провести відбір, упаковку, транспортування і зберігання проб різних видів вантажів; перевірити стан трюмів на готовність до завантаження.  

Методічні вказівки для практичних робіт

РГЗ - ОПО

Автор курсу: асистент кафедри "Морські перевезення" Стеба Анастасія Анатоліївна

Рецензент: завідувач кафедри "Морські перевезення", д.т.н., професор Шибаєв Олександр Григорович.

Зворотній з'вязок: e-mail:  steba@i.ua

Мета курсу: вивчення студентами принципів та методів формування, управління та розвитку персоналу суднопланвної компанії.

Внаслідок вивчення цього курсу студент повинен:
знати:

-          сутність кадрової політки судноплавного підприємства;

-          принципи формування та організації діяльності служби управління персоналом;

-          шляхи впливу на поведінку персоналу та інструменти мотивації для підвищення ефективності діяльності судноплавної компанії та для утримання балансу між економічними та соціальними інтересами співробітників.

вміти:

-          організовувати роботу служби персоналу судноплавної компанії;

-          здійснювати підбір персоналу;

-          успішно проходити та проводити співбесіди та переговори;

-          ефективно розподіляти людські ресурси підприємства з урахуванням напрямку та виду діяльності;

-          управляти поведінкою персоналу для досягнення ефективної взаємодії персоналу з урахуванням соціальних та психологічних потреб;

-          використовуючи певний інструментарій та практичні навички виявляти та керувати конфліктами в колективі.

 

 

    

Автор курса: ст. преподаватель кафедры "Коммерческое обеспечение транспортных процессов" ОНМУ,  Коробкова Елена Николаевна

Обратная связь: форум, email: korobkova16@mail.ru skype: milena16031982

    Программа изучения курса «Таможенные платежи и валютный контроль» составлена ​​в соответствии с образовательно -профессиональной программой подготовки бакалавров,  направления подготовки и специальности 275 - Транспортные технологии (морской транспорт). 

    Предметом изучения курса является система таможенных платежей, особенности начисления при перемещении грузов через таможенную границу Украины, порядок валютного контроля.

    Целью курса  является предоставление студентам знаний, связанных с  понятием и сущностью таможенных платежей и валютного контроля, систематизацией таможенных платежей, порядком начисления таможенных платежей при перемещении грузов через таможенную границу Украины, практической базой  проведения оценки таможенной стоимости грузов на границе и влияния базисных условий поставки на определение таможенной стоимости, особенно при перевозке грузов морским транспортом.

     Основными задачами курса является формирование у студентов системы навыков:

      - определения таможенной стоимости грузов под влиянием различных условий поставки;

      - определения системы факторов, влияющих на таможенную стоимость при перемещении грузов морским транспортом;

      - декларирования таможенной стоимости грузов;

      - определения и начисления таможенной пошлины, акцизного налога, налога на добавленную стоимость при перемещении грузов через таможенную границу Украины;

      - определения таможенных платежей с применением программного обеспечения «Md office» и заполнения грузовой таможенной декларации.

      - применения порядка осуществления расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям.

     Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

     знать:          

 • структуру таможенных платежей,
 • порядок начисления и формы оплаты таможенных платежей;
 • методы определения таможенной стоимости грузов, перемещаемых через таможенную границу Украины;
 • принципы определения системы факторов, влияющих на  таможенную стоимость грузов, перемещаемых через таможенную границу Украины;
 • возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей;
 • условия освобождения от обложения таможенными платежами;
 • возможности применения компьютерных программ для расчета и декларирования таможенных платежей;
 • порядок осуществления расчетов в иностранной валюте по експортно-импортнимы операциями                                                                                                                 

    уметь:  

 • определять расходы при перемещении грузов в условиях внешнеторговых сделок для определения таможенной стоимости;
 • оценивать влияние базисных условий поставки на определение таможенной стоимости грузов при перемещении морским транспортом;
 • применять компьютерные программы (Qd Pro, Md office) для расчета таможенных платежей и декларирования таможенной стоимости грузов, перемещаемых через таможенную границу Украины;
 • применять методы определения таможенной стоимости грузов на границе Украины; 
 • применять порядок осуществления расчетов в иностранной валюте по экспортно - импортным операциям.

Автор курса - д.э.н. Онищенко Светлана Петровна, профессор кафедры "Коммерческое обеспечение транспортных процессов"

Обратная связь: onyshenko@gmail.com, ,

Целью  учебной дисциплины «Рыночные  исследования в морском бизнесе» является предоставление студентам знаний по устройству и взаимосвязям рынка морских транспортных услуг, а также теоретической базы проведения рыночных исследований в морском транспортном бизнесе.

         Основными задачами изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системы навыков:

 • Определения структуры и особенностей рынка морских транспортных услуг в целом, и  фрахтового рынка, в частности;
 • Определения состояния конкурентной среды различных сегментов рынка морских транспортных услуг;
 • Определения системы факторов, влияющих на спрос и предложение на рынке транспортных услуг вообще, и в секторе морских перевозок, в частности;
 • Определения системы факторов, влияющих на фрахтовую ставку для различных типов судов (по специализации и размеру)
 • Определения системы факторов, обусловливающих рыночный риск компаний, работающих в морском бизнесе;
 • Применения статистических методов для определения взаимосвязей  и динамики показателей конъюнктуры фрахтового рынка
 • Применения инструментов теории вероятностей и математической статистики для оценки рыночного риска субъектов морского бизнеса;
 • Подготовки отчетов о состоянии фрахтового рынка (отдельного сектора)

Автор курсу: доцент кафедри «Комерційне забезпечення транспортних процесів», к.т.н. Пітерська Варвара Михайлівна

Зворотній зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: radaonmu@gmail.com.

 Дистанційний курс «Транспортно-експедиторська робота» розроблений відповідно до робочої програми з дисципліни «Транспортно-експедиторська робота», складеної на кафедрі комерційного забезпечення транспортних процесів, відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки, спеціальності 275 - Транспортні технології (морський транспорт) .

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні напрямки та принципи організації здійснення транспортно-експедиторської роботи в системі доставки вантажів.

 Мета курсу «Транспортно-експедиторська робота» - надання студентам знань в області теоретичних положень і методичного забезпечення процесів функціонування системи доставки вантажів з урахуванням експедиторського обслуговування.

 Основними завданнями курсу «Транспортно-експедиторська робота» є формування у студентів системи навичок визначення і структурування процесів транспортно-експедиторського обслуговування вантажних перевезень.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні поняття при організації виконання транспортно-експедиторської роботи; класифікацію транспортно-експедиторських послуг; права, відповідальність і обов'язки сторін відповідно до транспортно-експедиторської угоди; сегменти ринку транспортно-експедиторських послуг та їх основні характеристики; напрямки діяльності транспортно-експедиторського підприємства; міжнародні та національні організації в сфері надання транспортно-експедиторських послуг.

 вміти: аналізувати умови, перелік і рівень надання транспортно-експедиторських послуг; проводити орієнтовні розрахунки перспективних вантажних потоків в рамках транспортної мережі; оформляти необхідний комплект документів для перевезення вантажів; складати транспортно-експедиторську угоду; структурувати зміст транспортно-експедиторських операцій.

Карта курсу

Робоча програма