Автор курсу

доцент кафедри "Управління логістичними системами і проектами", к. е. н., доцент Павловська Людмила Анатоліївна

Рецензент: зав. кафедрою "Управління логістичними системами і проектами", д. е. н., професор Лапкіна Інна Олександрівна

звортній зв'язок: licy74@gmail.com

Дистанційний курс "Системна організація бізнес-процесів на транспорті" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Системна організація бізнес-процесів на транспорті", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

Мета викладання дисципліни «Системна організація бізнес-процесів на транспорті» є надання студентам знань з управління бізнес-процесами на транспорті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         бізнес-процеси транспортних підприємств і компаній;

-         сучасні форми організації транспортного бізнесу;

-         методи управління транспортним бізнесом;

-         стратегії розвитку транспортного підприємства;

-         принципи формування ринкової стратегії;

-         методи розробки цінової політики;

вміти:

-         вміти правильно формулювати цілі і ставити завдання для їх досягнення;

-         аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію;

-         аналізувати організаційну структуру і розробляти пропозиції щодо її вдосконалення;

-         вміти застосовувати різні форми мотивації праці;

-         створювати ефективну команду;

-         вміти розробляти стратегічні, тактичні, оперативні плани, планувати свій робочий час;

-         оцінювати конкурентоспроможність транспортних послуг; аналізувати і сегментувати споживчу середу;

-         створювати і розвивати власну справу.

Робоча програма курсу СОБП

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу СОБП

Автор курсу – Тихонін Володимир Іванович, старший викладач кафедри "Експлуатація морських портів".

Мета викладання дисципліни Вантажозеавство – одержання знань, необхідних для забезпечення схоронності вантажів i безпеки їхнього транспортування. Ознайомлення з системою класифікації вантажу, видами та вимогами до тарі, упаковки та маркування вантажу. Одержання знань по номенклатурі, специфічним властивостям та основним транспортним характеристикам генеральних, лісових, наливних, навалочних та насипних, режимні та живих вантажів. Ознайомлення з методикою укрупнення вантажних місць на транспорті, системою стандартизації вантажу, тари, транспортних засобів, умов пакетизації та контейнеризації. Ознайомлення з методикою визначення небезпечних вантажів, їх регламентація та загальних технічних умови транспортування. Одержання знань по видах незбереженості вантажу; взаємодії вантажів з довкіллям. Одержання знань по шляхам підвищення схоронності та взаємовпливу i сумісності вантажів.

При вивченні дисципліни вирішуються наступні завдання: вивчення основних транспортних характеристик генеральних, лісних наливних, навалювальних, небезпечних та режимних вантажів; вивчення методики визначення об’ємно-масових характеристик та кількості вантажу, видів та системи маркування вантажів, особливостей різних видів тари та заходів щодо пакетування та контейнеризації вантажів; вивчення особливостей взаємодії вантажів між собою та з навколишнім середовищем; формування вихідної бази для подальшої професіональної підготовки фахівця; формування того мінімуму фундаментальних знань, на базі яких майбутній фахівець матиме можливість самостійно оволодіти всім новим, що буде в ході подальшого науково-технічного прогресу.

Програма навчльної дисципліни

Робоча програма навчльної дисципліни

Карта курсу

РГЗ - Вантажознавство

 

Автор курсу:  

доцент кафедри "Управління логістичними системами і проектами", к. е. н., доцент Павловська Людмила Анатоліївна

Рецензент: зав. кафедрою "Управління логістичними системами і проектами", д. е. н., професор Лапкіна Інна Олександрівна

звортній зв'язок: licy74@gmail.com

Дистанційний курс "Основи теорій систем і управління" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи теорій систем і управління", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

Мета курсу "Основи теорій систем і управління" надання студентам знань з основ системного аналізу, основ моделювання систем різної природи, методологічним основам управління.

Вивчення дисципліни "Основи теорій систем і управління" є одним з напрямків фундаменталізації і гуманітаризації інженерних знань. Її введення у навчальний процес базується на рішеннях про перехід вищої школи на східчасту систему освіти, що забезпечує подолання недоліків вузької спеціалізації, посилення міждисциплінарних зв'язків, розвиток системного мислення.

Важливість і актуальність застосування системної методології для вирішення управлінських проблем робить дану дисципліну корисною не тільки для студентів, але й для магістрантів, аспірантів і фахівців у галузі організації роботи транспорту.

Внаслідок вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • базову термінологію теорії систем;
 • основи системного аналізу;
 • історію розвитку управлінської думки;
 • закони та принципи управління;
 • засади моделювання систем різної природи;
 • основи адаптивного управління;
 • поняття самоменеджменту та його основні функції.

Вміти:

 • використовуючи основні ознаки систем, класифікувати різноманітні організаційні об’єкти як відповідні системи, встановлювати межі систем, їх основні елементи та організаційну взаємодію елементів в системі;
 • на основі інформації про характер взаємодії елементів системи та її загальних властивостей визначати узагальнену структуру систем, визначати пряму та зворотну гілки системи, формалізувати алгоритми її функціонування як в умовах детермінованих режимів, так і в умовах невизначеності і особливо при стохастичному характері існуючих збурень системи;
 • на підставі апріорної інформації про поведінку системи визначити найбільш суттєві змінні, які впливають на поведінку системи, коректно організувати експерименти по відбору цих змінних та визначення форми функціональної залежності поведінки системи від вказаних змінних;
 • використовуючи певні методики для ідентифікованих транспортних систем із змінними параметрами розробити систему їх управління;
 • на основі експериментальних даних в умовах аналізу системи управління підприємством за допомогою певних методик визначити стійкість об’єктів;
 • використовуючи результати ідентифікації об’єктів управління, за допомогою певних методик встановити доцільність адаптивного управління статичними і динамічними об’єктами та засоби, що сприяють самонастроюванню роботи об’єктів управління.

Робоча програма курсу ОТСУ

Методичні вказіки до проведення практичних занять з курсу ОТСУ

Карта курсу ОТСУ

Автор курсу -Миролюбова Тетяна Єгорівна, ст.викладач кафедри "Управління логістичними системами і проектами"

Дистанційний курс "Дослідження операцій у транспортних системах" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни " Дослідження операцій у транспортних системах ", складеної на кафедрі "Управління логістичними системами і проектами".

Курс дисципліни "Дослідження операцій у транспортних системах" має прикладний характер і є одним  з фундаментальних курсів для майбутніх фахівців у сфері транспортних технологій.

Особливість функціонування сучасних транспортних компаній характеризується посиленням конкуренції і ускладненням зв'язків між компаніями, зростанням об'ємів інформації, що приводить до необхідності наукового аналізу і вдосконалення управління  компаніями. Ефективно вирішити проблеми, що стоять перед компанією, можна використовуючи  методологію і інструментарій дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах».

Метою курсу "Дослідження операцій у транспортних системах" є надання у студентам систематизованих знань та навичок виконання постановок практичних задач, будування математичних моделей задач різних типів, складання і розв'язання задач лінійного програмування; формування у студентів стійких навичок математичного дослідження прикладних задач, використання ПЕОМ та відповідного програмного забезпечення, вміння  аналізувати отриманий розв’язок.

Внаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

 1. основні проблеми, при вирішенні яких виникає необхідність використання математичних методів;
 2. принципи побудови математичних моделей практичних задач згідно з їх постановкою;
 3. базові поняття дисципліни;
 4. постановки та формалізації економіко-управлінських задач;
 5. теоретичні основи методів математичного програмування;
 6. алгоритми різних методів математичного програмування та області їх застосування;

 та вміти:

 1. самостійно будувати економіко-математичні моделі практичних задач;
 2. розв’язувати отримані математичні моделі за допомогою вивчених методів;
 3. аналізувати отримане рішення та робити висновки.

 

Робоча програма ДОТС

Методическое руководство по прохождению курса

Математичне програмування. Методичні вказівки до виконання практичних робот.

Симплекс-метод. Тексти лекцій

         

Автор курсу  

 д.е.н., доцент,

доцент кафедри «Системний аналіз і логістика»

Мінакова Світлана Михайлівна

 

    Рецензент: зав. кафедрою «Системний аналіз і логістика»,

д.е.н., професор

Лапкіна Інна Олександрівна

 

звортній зв'язок:  minakova@onmu.odessa.ua

 

         Дистанційний курс "Основи маркетингу" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи маркетингу", складеної на кафедрі "Системний аналіз і логістика".

 

        Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркетингу» є придбання теоретичних навиків в області базових понять маркетингу і практичних навиків в частині рішення виробничих задач, які пов’язані  з маркетингом, також це є ознайомлення зі структурою ринку морських послуг, а також акцентування уваги на фрахтовому ринку та його структурі.

        Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання навчальної дисципліни, є:

-  формування для конкретних підприємств комплексу маркетингу;

-  визначення рівня монополізації ринку за допомогою різноманітних методів;

-  ідентифікація сегментів за допомогою кластерного аналізу;

-  визначення конкурентоспроможності товару та формування профілю конкурентних переваг;

-  формування пропозицій щодо каналів розподілу на прикладі конкретних підприємств;

-  основні підходи до визначення політики формування запасів;

-  формування рекламної компанії на прикладі конкретних підприємств;

-  формування структури ринка морських  транспортних послуг;

-  використання сукупності методів для визначення тенденцій розвитку   ринку;

-  визначення методів ціно утворювання на морському транспорті;

-  огляд та аналіз сучасного стану підприємств морського транспорту;

-  базові маркетингові стратегії для портів та судноплавних компаній.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи маркетингу» студент повинен

знати:

-   історію розвитку маркетингу;

-   основні концепції маркетингу;

-  сучасні вимоги, які пред'являються до організації маркетингової  

    діяльності;

-   принципи формування комплексу маркетингу;

-   основи формування товарної, цінової, комунікаційної та збутової політики.

-   основні технології розробки основних стратегічних напрямків;

-  основні принципи формування маркетингових стратегій підприємствами  

    морського транспорту;

-   базові стратегії комплексу маркетингу;

-   специфічні методи аналізу та прогнозування ринкових тенденцій;

  вміти:

-    вирішувати різноманітні задачі управлінської діяльності в галузі  маркетингу;

-    використовувати методи прогнозування ринкових тенденцій розвитку морських транспортних підприємств.

 

Методичне керівництво