Дисципліна «Облік і аудит» передбачає вивчення основ формування системи обліку та контролю підприємства і їх значення для забезпечення високої ефективності управління виробничо-господарської діяльністю  підприємства.

Дисципліна закладає основу комплексу теоретичних знань і практичних навичок, потрібних кожному менеджеру незалежно від його спеціалізації і місця роботи. В курсі розглядається сучасні засади обліку господарської діяльності підприємства в ринкових умовах і конкуренції, а також невід’ємний від ринкового середовища аудит як система незалежного контролю, що забезпечує можливість використовувати облікову інформацію при прийнятті управлінських рішень.

Дисципліна «Облік і аудит» повинна ув’язуватися зі змістом таких дисциплін як «Податкова система», «Контролінг», «Фінанси підприємства», «Економічна теорія»,  «Мікроекономіка», «Страхування», «Економіка підприємства», та ін.

Предметом дисципліни є об’єкти бухгалтерського обліку; способи оцінки об’єкта; загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку; облікові процедури; облік окремих видів господарських операцій підприємств; фінансова звітність, процедури аудиторської перевірки.

Мета дисципліни «Облік і аудит»: є засвоєння майбутніми менеджерами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності, набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової  звітності, теоретичних основ та практичних навичок проведення аудиторської перевірки.

Автор курсу: доц. Хотеева Н.В.

Учебное пособие подготовлено доктором технических наук, профессором Шибаевым Александром Григорьевичем,

кандидатом экономических наук, доцентом Сильванской Галиной Николаевной

Автор курсу - Вільшанюк Марина Сергіївна, старший викладач кафедри "Комерційне забезпечення транспортних процесів".

Рецензент: зав. кафедрой "Комерційне забезпечення транспортних процесів", д. е. н., професор Онищенко Светлана Петрівна

Обратний зв'язок: форум курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є митні операції з вантажем на морському транспорті та інших видах транспорту, зв’язок учасників морських перевезень з митницею, особливості застосування митних режимів до вантажу, що прибуває в порт, взаємозв’язок між митною вартістю та умовами доставки  вантажу

Метою викладання навчальної дисципліни «Митно-транспортні операції» є надання знань про технології митних операцій з вантажем в порту, на морському транспорті і на транспорті взагалі.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи навичок:- визначення технології митного контролю та оформлення вантажу, особливостей митного контролю та оформлення вантажу в контейнері і порожнього контейнера;- визначення порядку митного контролю морських суден;- визначення зв'язки між методом нарахування митної вартості вантажу та умовами доставки вантажу;- визначення митних режимів для вантажу, переміщуваного через порт;- роботи з документами, які необхідні для митного контролю та оформлення вантажу;- визначення митних платежів за переміщення вантажу через митний кордон, в тому числі через порт.

Карта курса

Робоча програма

Автор курса - Поддубная Наталия Николаевна,  старший преподаватель кафедры "Системный анализ и логистика"

В курсе «Логистика» рассматривается теоретическая база логистики и методы обоснования решения по оптимизации логистических процессов. На рассмотрение выносятся следующие вопросы и задачи:

 •  получение теоретических знаний относительно содержания логистики, задач и функций логистики;
 •  изучение факторов развития логистики, предпосылок развития логистики;
 •  понимание экономического эффекта от логистики;
 • особенностей учета логистических издержек на всем пути продвижения материального потока;
 •  определение понятия логистических систем и их элементов
 •  характеристика материальных потоков в логистической системе;
 •  изучение общих методы решения логистических задач, моделирования в логистике;
 • получение теоретических знаний по логистики снабжения (сущность, задачи, задача выбора поставщика, система поставок «точно в срок» в закупочной логистике);
 • получение теоретических знаний по логистики производственных процессов;
 •  получение теоретических знаний по логистики распределения товаров;
 • получение теоретических  и практических знаний по управлению запасами в логистических системах;
 • определение функций складов в логистических системах;
 •  получение теоретических знаний о роли транспорта в логистических системах.